Idogen AB Delårsrapport januari-mars 2018

REGULATORISK

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2018)

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -7 108 (-3 275) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till -6 841 (-3 277) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 794 (-2 733) TSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,33 (-0,27) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,27) kr


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 miljoner euro. Under de kommande 30 månaderna kommer ytterligare 1,7 miljoner euro att utbetalas.
  • Idogens forskningsavdelning flyttades från Biomedicinskt centrum i Lund till Medicon Village i Lund.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.  

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG
 

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2018  2017        2017 
3 mån  3 mån        12 mån 
jan-mar jan-mar  jan-dec
Nettoomsättning 0 0                          0                       
Rörelsens kostnader -7 108 -3 275 -21 299
Rörelseresultat -7 108 -3 275 -21 299
Periodens resultat efter finansnetto -6 841 -3 277     -21 322
Genomsnittligt antal aktier 20 778 472 12 222 589 16 207 516
Genomsnittligt antal optioner 17 111 766          0 7 969 864
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,33 -0,27 -1,32
Resultat   per aktie efter utspädning (SEK) -0,18 -0,27 -0,88
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 794 -2 733 -19 906
NYCKELTAL
Rörelsekapital
25 400 12 708 33 894
Kassalikviditet, % 264 566 895
Soliditet, % 68 84 90
Resultat per aktie före utspädning -0,33 -0,27 -1,32
Genomsnittligt antal aktier 20 778 472 12 222 589 16 207 516

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument