Idogen AB Delårsrapport januari-juni 2018

REGULATORISK

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -8 689 (-4 659) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -8 669 (-4 662) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 896 (-1 412) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,42 (-0,38) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,38) SEK

PERIODEN (JANUARI – JUNI 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -15 797 (-7 935) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -15 510 (-7 939) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 102 (-4 146) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,75 (-0,65) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,41 (-0,65) SEK
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 •  I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.  
 •  Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.
 •  Årsstämman omvalde Agneta Edberg som ordförande, Leif G Salford, Christina Herder och Karin Hoogendoorn som ledamöter
 •  TO2 lösenperiod inföll under kvartalet och gav 20 TSEK

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 •  I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. Under de kommande 24 månaderna kommer ytterligare 1,7 MEUR att utbetalas.
 •  Idogens forskningsavdelning flyttades från Biomedicinskt centrum i Lund till Medicon Village i Lund.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar.
 •  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.
   

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

Bifogat dokument