Idogen AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

REGULATORISK

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2019)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 225 (3 766) TSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -8 005 (-4 796) TSEK

 • Periodens resultat uppgick till -8 207 (-4 806) TSEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7 790 (-432) TSEK

 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,19) SEK

 • Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)
   

PERIODEN (JANUARI – DECEMBER 2019)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 192 (3 766) TSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -32 826 (-27 861) TSEK

 • Periodens resultat uppgick till -32 694 (-27 634) TSEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –34 974 (-10 394) TSEK

 • Resultat per aktie uppgick till -0,67 (-1,27) SEK.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • 13 november meddelas att Idogen tecknat samarbetsavtal med Radboud University Medical Center för produktion av cellterapi inom hemofili där patienten drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII.

 • 13 december kommunicerade Idogen att bolaget lämnat in patentansökan för sin nya tolerogena cellterapi.
   

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Anders Karlsson tillträdde som ny VD från 20 augusti.

 • I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i bolaget.

 • Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 MSEK.

 • I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen avbrutits.

 • I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T.
   

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I januari meddelade bolaget att man beslutar om företrädesemission om brutto 29 MSEK

 • I januari kallas till extra bolagsstämma den 17 februari i Lund.

 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.
   

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020.
 

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Karlsson, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Bifogat dokument