Idogen AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

REGULATORISK

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4 796 (-7 289) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -4 806 (-7 315) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -432 (-8 250) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,35) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,35) SEK

PERIODEN (JANUARI – DECEMBER 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -27 861 (-21 299) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -27 634 (-21 322) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 394 (-19 906) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,27 (-1,32) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,27 (-1,32) SEK
 •  Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00) 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 •  Kanadas patentverk meddelade i oktober att de avser att bevilja Idogens patentansökan tillhörande den andra patentfamiljen vilken avser induktion av IDO vid autoimmuna sjukdomar och transplantation.
 •  I oktober meddelade bolaget att man beslutar om toppgaranterad företrädesemission.
 •  I november hölls extra bolagsstämma där beslut om godkännande av styrelsens rekommendation om företrädesemission av aktier togs.
 •  I november visade Idogen Proof-of-principle i en modell av autoimmun sjukdom, autoimmun uveit. Modellen i studien är T‑cellsdriven och effekten förväntas därför vara relevant för behandlingen av ytterligare autoimmuna sjukdomar.
 •  I december publicerade Idogen utfallet av bolagets företrädesemission som tecknades till 80 procent och tillför Idogen cirka 38,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, vilket är tillräckligt för drift av verksamheten fram till tredje kvartalet 2020. 


VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 •  I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. I december betalades ytterligare 0,3 MEUR ut. Under de kommande 24 månaderna kommer resterande 1,4 MEUR att utbetalas.
 •  I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.  
 •  Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.  
 •  I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar, IDO AID. 
 •  I september erhöll Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA för IDO 8
 •  Arbete med att flytta Idogen aktien från Spotlight till Nasdaq First North påbörjas 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Bolaget kommunicerade i januari att man förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi, vilket beräknas leda till att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T. 
 •  Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listning på First North 
 •  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.


RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2018  2017  2018 2017
3   mån  3   mån  12   mån 12   mån
okt-dec  okt-dec  jan-dec  jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 3 766 0 3 766 0
Rörelsens kostnader -8 562 -7 289 -31 627 -21 299
Rörelseresultat -4 796 -7 289 -27 861 -21 299
Periodens resultat efter finansnetto -4 806 -7 315 -27 634 -21 322
Genomsnittligt   antal aktier 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516
Genomsnittligt   antal optioner 8 555 883 17 111 766 11 790 710 7 969 864
Resultat   per aktie före utspädning (SEK) -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
Resultat   per aktie efter utspädning (SEK) -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
Kassaflöde från den löpande verksamheten -432 -8 250 -10 394 -19 906

NYCKELTAL
Rörelsekapital 42 306 33 894 42 306 33 894
Kassalikviditet, % 305 895 305 895
Soliditet, % 71 90 71 90
Resultat per aktie före utspädning -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
Genomsnittligt antal aktier 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com
 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument