Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 i Idogen

REGULATORISK

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 4 (“Teckningsoptioner”) som emitterades i samband med Idogen AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2020 inleds idag, den 21 september 2021.

Totalt emitterade Idogen 9 121 654 units under det fjärde kvartalet 2020, som bestod av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Nyttjandeperioden av Teckningsoptionerna pågår från och med idag, den 21 september 2021, till och med den 5 oktober 2021. Varje Teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 6 september 2021 till och med den 17 september 2021, vilket har fastställts till en kurs om 2,06 per aktie.

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde måste de aktivt avyttras senast den 1 oktober 2021 alternativt nyttjas den 5 oktober 2021.

”Framstegen i utvecklingen av IDO 8-projektet mot klinisk fas befäster samtidigt vårt koncept att tolerogena dendritiska celler kan användas som en plattformsteknologi för behandling av många andra olika svåra tillstånd och sjukdomar. Lärdomarna från IDO 8-projektet kan översättas direkt till Bolagets efterföljande projekt IDO T. IDO T har potential att bli en behandling som skapar tolerans mot oönskad uppreglering av immunförsvaret i samband med organtransplantationer. Nu accelererar vi utvecklingen inom denna indikation och förbereder start av prekliniska studier.” säger Anders Karlsson, vd på Idogen.

För det fall samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden om cirka 17 MSEK avses disponeras för följande ändamål i angivna prioritetsordning:

  • Fas I/IIa-studie i IDO 8, cirka 5 MSEK
  • Prekliniska studier för IDO T, cirka 5 MSEK
  • Affärsutveckling och akademiska partnerskap, cirka 3 MSEK
  • Övrig rörelsekapitalförstärkning för finansiering av den löpande verksamheten, cirka 4 MSEK

Villkor för Teckningsoptionerna:

  • Teckningskursen har fastställts till 2,06 SEK per aktie
  • Teckningskursen har definierats som sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 6 – 17 september 2021. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till 2,94 SEK
  • Nyttjandeperioden pågår mellan 21 september ‒ 5 oktober 2021
  • Emissionsvolymen är 9 121 654 Teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 18 MSEK före emissionskostnader
  • Kommunikation av utfall planeras att offentliggöras runt den 8 oktober 2021
  • Omvandling av interimsaktier till aktier förväntas ske runt den 20 oktober 2021

Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 1 oktober 2021 alternativt nyttjas senast den 5 oktober 2021 förfaller utan värde.

Nyttjande av teckningsoptioner
Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner
Om optionsinnehavaren har Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Erik Penser Banks och Idogens respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast klockan 17.00 CET den 5 oktober 2021. 

För frågor med anledning av Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: emission@penser.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Telefon: +46 (0) 709 18 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2021 kl. 08:50 CEST.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Lund den 21 september 2021
Idogen AB (publ)

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 i Idogen har endast skett genom det prospekt som Idogen offentliggjorde den 12 november 2020.

Bifogat dokument