Idogens teknologi

Det finns många situationer då kroppens immunförsvar skadar oss istället för att skydda oss. Ett exempel är då det orsakar bortstötning av transplanterade organ. Ett annat är då immunförsvaret inaktiverar biologiska läkemedel, som till exempel vid behandling av blödarsjuka med faktor VIII. Ett tredje exempel är auto-immuna sjukdomar som reumatism (reumatoid artrit), inflammatoriska tarm-sjukdomar, typ 1-diabetes och MS (multipel skleros) – sjukdomar där immunsystemet bekämpar kroppsegna proteiner eller antigen.

Att kunna ta fram nya behandlingar som bibehåller ett fungerande immunförsvar, det vill säga det som skyddar det goda men som fortfarande bekämpar det onda – som till exempel virus, bakterier och tumörer – skulle revolutionera livet för patienter med allvarliga kroniska sjukdomar. Det är just denna revolution som Idogen vill bidra till genom att utveckla nya cellterapier – en typ av behandling som skiljer sig från traditionell läkemedelsbehandling. Istället för att tillföra kroppen en kemisk substans så behandlas patienten med sina egna celler som först får sin unika tolerogena profil utanför kroppen innan de återförs till patienten.

Idogens behandling baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret, då de styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. När vi utsätts för bakterier eller virus aktiverar de dendritiska cellerna vårt immunförsvar. Samtidigt säkerställer de att immunförsvaret inte reagerar mot oss själva. De dendritiska celler som förhindrar aktivering av immunförsvaret mot kroppens egna, friska celler kallas tolerogena. Idogens teknologi syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler som är programmerade att tolerera definierade molekyler eller antigen.

Idogens teknologi och behandlingsmetod

Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av, och reaktion mot, vad som är kroppseget respektive främmande. De dendritiska celler som känner igen bakterier eller virus aktiverar vårt immunförsvar (röda) och de som känner igen kroppseget ska förhindra immunaktivering mot oss själva och skapa tolerans (gröna). Målet med Idogens cellterapi är att lära immunsystemet så att oönskad aktivering av immunsystemet motverkas samtidigt som immunsystemet i övrigt är opåverkat.

Idogens behandling innebär att celler från patientens eget blod behandlas utanför kroppen för att utvecklas till tolerogena dendritiska celler. Därefter återförs dessa programmerade dendritiska celler som en cellterapi till patienten för att specifikt motverka en skadlig immunreaktion och skapa tolerans, utan att immunsystemet i övrigt påverkas.