Projektportfölj

Idogens teknologi möjliggör utveckling av tolerogen cellterapi inom ett flertal områden. Idogen har valt att som första tillämpning utveckla en behandling av patienter med hemofili typ A (blödarsjuka) som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med faktor VIII.

När kroppens immunförsvar angriper faktor VIII, ett livsviktigt läkemedel

IDO 8 är Idogens längst framskridna projekt och syftar till att utveckla en tolerogen cellterapi för patienter med svår blödarsjuka som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot sin ordinarie behandling. Idogens behandling har potential att återskapa effekten av faktor VIII-behandlingen. Bolaget har valt blödarsjuka som första terapiområde eftersom det medicinska behovet hos dessa patienter är stort och för att sjukdomen har ett väldefinierat antigen, vilket gör att det finns goda möjligheter att utveckla en effektiv behandling för denna patientgrupp. Blödarsjuka är en ovanlig sjukdom och Idogen har erhållit särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandlingen i Europa – ett viktigt värdehöjande steg för bolaget då särläkemedelsstatus innebär en rad fördelar, som mindre omfattande kliniska studier, stöd från myndigheter under utvecklingen och tio års marknadsexklusivitet efter lansering.

Bolaget bedömer att den första kliniska studien kan inledas under H2 2021.

Ungefär 50 000 pojkar och män i Europa och USA lever med blödarsjuka, vilket är en medfödd sjukdom som i huvudsak drabbar pojkar och män. Den gängse behandlingen för patienter med den allvarliga formen av blödarsjuka, Hemofili A, är behandling med faktor VIII. Ungefär 30 procent av patienterna som behandlas med faktor VIII utvecklar hämmande antikroppar, vilket gör behandlingen verkningslös. Denna komplikation kan ofta hanteras genom behandling för att inducera tolerans, vilket innebär frekventa injektioner av en hög dos faktor VIII. Behandlingen är kostsam och kan pågå i ett eller två år. Hos cirka 30 procent av patienterna kvarstår dessvärre antikropparna, vilket lämnar patienterna utan möjlighet att förebygga blödningar. Patienter med kvarvarande inhiberande antikroppar behandlas idag med kortverkande läkemedel som enbart kan hantera akuta blödningar, till en kostnad på så mycket som 3–8 miljoner kronor per patient och år.

Ett nytt läkemedel med effekt i just denna patientgrupp är på väg att lanseras i USA. Prislappen för en årsbehandling är uppskattad till nära fyra miljoner kronor, och analytiker bedömer att preparatet kan nå en årlig försäljning om över 17 miljarder kronor[1]. Dessvärre är detta läkemedel förknippat med risk för allvarliga biverkningar, och behandlingen är livslång. Behovet av säkrare och mer kostnadseffektiva terapier är därför fortsatt stort.

När kroppens immunförsvar angriper ett transplanterat organ

Samma metod som nu utvecklas för behandling av blödarsjuka kan användas inom ytterligare terapiområden med endast mindre justeringar av produktionsprocessen. Bolaget har därför tagit ett strategiskt beslut att parallellt starta utvecklingen av en produktkandidat för njurtransplantation, IDO T. Grundprincipen är att ”lära” immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras. I förlängningen kan detta minska behovet av dagens ofta livslånga behandling med läkemedel som hämmar immunförsvarets funktion. Det finns ett stort behov av en långverkande, kostnadseffektiv och säker behandling för att undvika risken för organavstötning.

Utvecklingsarbetet för IDO T drivs med avsikt att initiera en klinisk fas I/IIa-studie under 2022.

Njurtransplantation är den vanligaste typen av organtransplantation och globalt genomförs knappt 80 000 njurtransplantationer varje år, varav cirka 20 000 i Europa[2]. Den största och allvarligaste komplikationen är om mottagarens immunförsvar attackerar, förstör och stöter bort det donerade organet. För att förhindra detta behandlas de transplanterade patienterna, med få undantag, livet ut med en kombination av läkemedel som hämmar immunförsvaret. Trots att andelen patienter som får behålla en fungerande transplanterad njure det första året har ökat under de senaste årtiondena, har det inte skett någon förbättring av långtids-överlevnaden av transplantat[3].

Den immunhämmande behandlingen för även med sig risk att drabbas av allvarliga infektioner och cancer. Transplantation är således ett terapi-område med ett stort medicinskt behov. Idogens tolerogena cellterapi kan ge möjlighet att minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden.

Idogens avsikt är att behandla patienter innan transplantation.

När kroppens immunförsvar angriper kroppsegna proteiner

Patienter med autoimmuna sjukdomar behandlas ofta under långa perioder med läkemedel som kraftigt trycker ner immunförsvaret. Effekten mot grundsjukdomen är dock sällan optimal och behandlingen kan leda till oönskade biverkningar. Det medicinska behovet av förbättrade terapier är därför stort. Idogens tolerogena cellterapi har som mål att genom en kort behandling drastiskt minska behovet av immunhämmande läkemedel med förbättringar för patienten som följd.

Idogens forskningsavdelning utvärderar just nu potentialen för bolagets teknologi inom en grupp av autoimmuna sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov och där en behandling har möjlighet att beviljas särläkemedelsstatus.

[1] https://www.fiercepharma.com/regulatory/roche-nabs-pair-blockbuster-fda-approvals-for-hemlibra-gazyva
[2] Global Observatory on Donation & Transplantation in collaboration with WHO.
[3] Afzali B, Taylor AL, Goldsmith DJA. What we CAN do about chronic allograft nephropathy: Role of immunosuppressive modulations. Kidney International, 2005, 68, 2429-2443.
Wang JH, Skeans MA, Israni AK. Current status of kidney transplant outcomes: dying to survive. Adv Chronic Kidney Dis, 2016, 23, 5, 281-286.

För vidare information eller intresse angående samarbete,
vänligen kontakta vd Anders Karlsson, anders.karlsson[at]idogen.com