Projektportfölj

Idogens teknologi möjliggör utveckling av tolerogen cellterapi inom ett flertal områden. Idogen har valt att som första tillämpning utveckla en behandling av patienter med hemofili typ A (blödarsjuka) som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med faktor VIII.

När kroppens immunförsvar angriper faktor VIII, ett livsviktigt läkemedel

IDO 8 är Idogens längst framskridna utvecklingsprogram och det har som mål att utveckla en tolerogen cellterapi för patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) och hämmande antikroppar mot pågående behandling. Hemofili A orsakas av en ärftlig brist på koagulationsfaktor VIII och standardbehandlingen för patienter med en allvarlig form av blödarsjuka är att behandla med läkemedel som består av den saknade koagulationsfaktorn. Ungefär 30 procent av patienterna som behandlas med faktor VIII utvecklar dock neutraliserande antikroppar (inhibitorer), vilket hämmar effekten av koagulationsfaktorn och gör behandlingen verkningslös. Denna komplikation kan ofta hanteras genom intensifiering av faktor VIII-behandlingen för att inducera tolerans (så kallad immuntoleransbehandling, ITI), vilket innebär frekventa injektioner av en hög dos faktor VIII. Detta är idag den behandling som rekommenderas enligt riktlinjer från World Hemophilia Federation (WFH) och kan pågå mellan 6 månader och upp till tre år. Tyvärr kvarstår dessvärre antikropparna hos ungefär en tredjedel av patienterna, vilket lämnar dem utan behandlingsalternativ som kan förebygga blödningar. Idogens första utvecklingsprogram IDO 8 syftar till att möta behovet hos dessa patienter. Målet med IDO 8 är att behandla dessa patienter med tolerogen cellterapi och därigenom skapa en långvarig tolerans för FVIII och på så sätt kunna återfå den önskade effekten av den livsviktiga behandlingen med faktor VIII och därmed möjliggöra en fortsatt effektiv behandling.

Bolaget arbetar för att rekrytera den första patienten i fas I/IIa-studien under andra kvartalet 2022

Hemofili A är en ovanlig sjukdom och Idogen har erhållit särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandlingen i Europa, vilket är ett viktigt steg för Bolaget. Särläkemedelsstatus innebär en rad regulatoriska fördelar, såsom mindre omfattande kliniska studier, stöd från myndigheter under utvecklingen samt marknadsexklusivitet efter lansering i tio år i Europa. Idogen avser också att ansöka om särläkemededelsstatus för hemofili A även i USA och Japan. I USA skulle särläkemedelsstatus medföra sju år av marknadsexklusivitet efter lansering.

När kroppens immunförsvar angriper ett transplanterat organ

Samma metod som nu utvecklats för behandling av blödarsjuka avser Idogen att använda inom ytterligare terapiområden med endast mindre justeringar av produktionsprocessen. Bolaget genomför därför även utveckling av en produktkandidat för transplantation, IDO T. Behandlingen skulle kunna fungera för flera olika typer av organ, men Bolaget avser att initialt fokusera på njurtransplantationer. Grundprincipen är att ”lära” immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet så att det inte stöts bort i samband med transplantation. I förlängningen skulle detta kunna öka livslängden på det transplanterade organet men också minska eller helt eliminera behovet av dagens ofta livslånga immunsuppressiva behandling med läkemedel som oselektivt hämmar immunförsvarets funktion. Resultatet skulle då bli en minskning av biverkningarna som uppstår av den immunsuppressiva behandlingen i sig, t ex cancer och svåra infektioner. Bolaget bedömer att det finns ett stort behov av en långtidsverkande, effektiv och säker behandling som skapar tolerans för det transplanterade organet för att minska risken för organavstötning. Initialt avser Idogen att rikta in sig på de patienter som ska genomgå njurtransplantation med organ från en levande donator. Med en levande donator finns det ofta möjlighet att i god tid planera transplantationen och att tillverka tolerogen cellterapi för behandling av patienten. Celler från donatorn tillsammans med Idogens unika toleransinducerare adderas till patientens celler och utgör den tolerogena cellterapi som möjliggör att tolerans för den njure som ska transplanteras kan byggas upp i patienten i samband med transplantation.

Utvecklingsarbetet för IDO T bedrivs med avsikt att lämna in ansökan om en klinisk fas I/IIa-studie innan utgången av 2023

Njurtransplantation är den vanligaste typen av organtransplantation och globalt genomförs knappt 80 000 njurtransplantationer varje år, varav cirka 20 000 i Europa[2]. Den största och allvarligaste komplikationen är om mottagarens immunförsvar attackerar, förstör och stöter bort det donerade organet. För att förhindra detta behandlas de transplanterade patienterna, med få undantag, livet ut med en kombination av läkemedel som hämmar immunförsvaret. Trots att andelen patienter som får behålla en fungerande transplanterad njure det första året har ökat under de senaste årtiondena, har det inte skett någon förbättring av långtids-överlevnaden av transplantat[3].

Den immunhämmande behandlingen för även med sig risk att drabbas av allvarliga infektioner och cancer. Transplantation är således ett terapi-område med ett stort medicinskt behov. Idogens tolerogena cellterapi kan ge möjlighet att minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden.

Idogens avsikt är att behandla patienter innan transplantation.

När kroppens immunförsvar angriper kroppsegna proteiner

Idogen har även planerat för ett tredje terapiområde där fokus ligger på svåra och sällsynta autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Idogen har identifierat en grupp av autoimmuna sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov och där en behandling har möjlighet att beviljas särläkemedelsstatus. Patienter med autoimmuna sjukdomar behandlas ofta under långa perioder med läkemedel som kraftfullt och brett trycker ner immunförsvaret. Effekten på grundsjukdomen är dock sällan optimal och behandlingen kan samtidigt leda till oönskade biverkningar på liknande sätt som vid transplantation. Det medicinska behovet av förbättrade terapier är därför stort. Idogens tolerogena cellterapi skulle genom en kortare behandling drastiskt kunna minska behovet av immunhämmande läkemedel med hälsoförbättringar för patienten som resultat. Inom dessa terapiområden söker Bolaget samarbetspartners för att gå vidare.

[1] https://www.fiercepharma.com/regulatory/roche-nabs-pair-blockbuster-fda-approvals-for-hemlibra-gazyva
[2] Global Observatory on Donation & Transplantation in collaboration with WHO.
[3] Afzali B, Taylor AL, Goldsmith DJA. What we CAN do about chronic allograft nephropathy: Role of immunosuppressive modulations. Kidney International, 2005, 68, 2429-2443.
Wang JH, Skeans MA, Israni AK. Current status of kidney transplant outcomes: dying to survive. Adv Chronic Kidney Dis, 2016, 23, 5, 281-286.

För vidare information eller intresse angående samarbete,
vänligen kontakta tf vd Christina Herder, christina.herder[at]idogen.com