Forskningsöversikt

Idogens teknologi syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler som är programmerade för definierade molekyler även kallade antigen. Idogens behandlingsmetod kan genom små förändringar anpassas till olika sjukdomstillstånd. Vid autoimmuna sjukdomar bekämpar kroppens immunförsvar kroppsegna antigen, vilket skulle kunna undvikas genom omprogrammering av immunförsvaret med Idogens teknologi. Att förebygga rejektion efter organtransplantation är ett annat område.

Idogen har i att flertal Proof-of-concept studier kunnat visa på teknologins potential. Idogen har framgångsrikt visat i djurmodell av blödarsjuka (Hemofili A) att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar samt att behandlingen har en långvarig effekt. Idogen har även visat på ”Proof-of-principle” inom transplantation genom att fördröja avstötning av insulinproducerande celler hos djur med diabetes samt i modell av reumatoid artrit, genom att fördröja sjukdomsprogress.

Proof-of-concept i modell av hemofili A

Idogen inledde 2015 en ”proof-of-concept”-studie av bolagets cellterapi i en djurmodell av hemofili A (blödarsjuka) med human koagulationsfaktor VIII. Studiens resultat visade att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa innebär det att behandling med tolerogen cellterapi ger skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos blödarsjuka patienter.

Proof-of-principle i modell av transplantation

Idogen har uppnått ”proof-of-principle” inom transplantation. Under 2013 publicerades en studie på diabetiska råttor med två grupper om nio råttor som mottog insulinproducerande celltransplantat från en främmande stam. En grupp genomgick två veckors behandling med zebularin insatt från dag sex efter transplantation och kontrollgruppen mottog inte någon behandling. I studien påvisades en statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen som behandlades med zebularin och kontrollgruppen. Studien avslutades dag 90. I figuren nedan framgår att kontrollgruppen visar på 100 % transplantatavstötning efter drygt 40 dagar och att avstötningen är signifikant fördröjd eller helt förhindrad i gruppen som behandlats med zebularin (Nittby et al, PLOS ONE, 8: 1-8, 2013).

Proof-of-principle i modell av reumatoid artrit

I ett pågående samarbete med professor Richard Williams forskargrupp vid universitetet i Oxford, har progress av reumatisk artrit kunnat starkt hämmas i en djurmodell. Dessa resultat erhölls genom att under en begränsad period zebularin-behandla djur med start när de redan uppvisade tidiga ledsymptom av kollagen-inducerad artrit.

Idogens tolerogena cellterapi minskar uppkomsten av hämmande faktor VIII-antikroppar i modell av blödarsjuka.