Flaggningsmeddelande i Idogen AB (publ)

REGULATORISK

Idogen AB (publ) erhöll den 9e januari 2019 information om att Danske Bank Group, också representerande Danica Pension Försäkringsbolag, sedan den 8e januari 2019 har ett totalt ägande uppgående till 5 765 702 aktier i Idogen AB (publ), motsvarande 11,89% av kapital och röster. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet passerar 10% efter transaktionen.

Förändringen i antal aktier är relaterad till den företrädesemission som nyligen genomförts och som informerats på Idogen ABs (publ) hemsida.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument