Europeiskt patent beviljat för Idogens cellterapi för hemofili A

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att det Europeiska patentverket (”EPO”) kommer att bevilja ett europeiskt patent som skyddar företagets tolerogena cellterapi för behandling av svår blödarsjuka (hemofili A). Efter det formella beviljandet den 7 juli 2021 kommer det aktuella patentet att valideras i viktiga europeiska länder. Bolaget är av uppfattningen att godkännandet av detta patent stärker företagets patentportfölj och kommer att ge ytterligare skydd för den bredare patentansökan för Idogens plattformsteknologi som i december 2020 utvidgades till en internationell (PCT) ansökan.

Europeiska patentverket utfärdade i februari 2021 ett ”Meddelande om avsikt att bevilja” och har nu meddelat att EPO den 7 juli 2021 kommer formellt bevilja Idogens patentansökan avseende tillämpningen av företagets tolerogena cellterapi på den allvarliga blödningsstörningen hemofili A. Denna patentansökan lämnades in 2016 och godkännandet av detta patent (EP3270953B) kommer att skydda detta tekniska utrymme fram till 2036. Patentet kommer att valideras officiellt i ett antal strategiskt intressanta länder i Europa. En liknande patentansökan väntar i USA.

Det beviljade patentet kommer att ge ett viktigt kompletterande skydd till det som sökts via den internationella (PCT) ansökan om Idogens nya innovativa plattformsteknologi för cellterapi som lämnades in i december 2020. Denna patentansökan kommer, efter beviljande, att ge företaget ett patentskydd och exklusivitet på marknaden fram till 2040.

”Vi är mycket glada att få denna positiva nyhet som bekräftar patentgodkännande från Europeiska Patentverket (EPO). Patentet skyddar Idogens teknik för att förhindra immunförsvarets produktion av neutraliserande (hämmande) antikroppar mot behandling med blodfaktorer såsom faktor VIII (FVIII). Detta patent skall ses som ett kompletterande skydd till den patentansökan som lämnats in i december 2020 och som avser Idogens teknologiplattform. Det nu godkända patentet kommer att ge ytterligare skydd och stärka företagets patentportfölj för IDO 8, för vilken vi tänker inleda kliniska studier under andra halvåret 2021”, säger Anders Karlsson vd på Idogen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10

E-post: ander.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument