Delårsrapport Januari-September 2017

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (0).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 068 KSEK (-2 238).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,23).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 131 KSEK (-8 344).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,96 SEK (-0,85).
 • Kassan uppgick till 47,9 MSEK vid periodens slut. Utöver detta finns beviljade bidrag om cirka 27 MSEK som kommer att utbetalas under de kommande tre åren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 •  Idogens nyemission registrerades i juli och tillförde Idogen netto 42,6 MSEK.
 •  I samband med den genomförda företrädesemissionen tecknade Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK och flaggade därmed upp sitt ägande i bolaget till 10,8 procent av rösterna och aktiekapitalet.
 •  Den oberoende analystjänsten SvD Börsplus publicerade en analys av Idogen den 17 augusti 2017 och BioStock har också under perioden (den 12 september 2017) publicerat en uppdatering av sin analys av Idogen.
 •  Idogen presenterade vid investerarträff hos Redeye i Stockholm 6 september, vid Investordagen i Köpenhamn den 19 september, Aktiedagen i Göteborg den 25 september och Aktiedagen i Malmö den 27 september.

VD har ordet

Idogen utvecklar en helt ny form av immunterapi som syftar till att skapa långvarig immunologisk tolerans för behandling av svårt sjuka patienter. Patienten får ett fåtal behandlingar som omprogrammerar immunsystemet. Effekten förväntas kvarstå under lång tid, i bästa fall flera år. Effekten och behandlingen påminner i vissa avseenden om en vaccinering men effekten är motsatt till klassiska vaccin. I stället för att aktivera immunsystemet mot ett givet antigen skapar vi tolerans för ett antigen. Genom att variera antigen har vi en teknologi som kan användas inom ett flertal områden där man vill uppnå immunologisk tolerans. Viktiga sjukdomsområden är förhindrandet av avstötning efter transplantation av organ, behandling av antikroppar mot biologiska läkemedel samt autoimmuna sjukdomar. Vår första behandling riktar sig till de patienter som har blödarsjuka (hemofili A) och har drabbats av immunreaktion mot den biologiska behandling som hjälper blodet att koagulera. Nyligen beslutade vi att parallellt med denna första produkt, även utveckla en immunterapi för att förhindra avstötning av organ vid njurtransplantation.

Under det tredje kvartalet i år registrerades vår företrädesemission som framgångsrikt genomförts under tidig sommar. I samband med emissionen stärkte vår störste ägare, HCN Group, sin position till över 10% av aktiekapitalet och rösterna. Emissionen tillsammans med det anslag vi fick från EU under våren har gjort att vi nu har en stark kassa. Med anslaget inräknat motsvarar det drygt 75 miljoner kronor. Det gör att vi kan driva båda våra utvecklingsprojekt inom hemofili A och njurtransplantation framåt med högsta hastighet.

I utvecklingsarbetet utgör färdigställandet av vår produktionsanläggning en viktig komponent. Vi kommer att producera vår terapi för de kommande kliniska studierna i egen regi. Vår behandling skiljer sig i många avseenden från traditionell läkemedelsutveckling. Behandlingen baseras på patientens egna immunceller som programmeras i en tillverkningsenhet till tolerogena celler specifika för ett givet antigen. Dessa celler ges sedan tillbaka till patienten för att uppnå antigenspecifik tolerans. Produktionen är av strategisk vikt för Idogen och i takt med att nya indikationer tillkommer ökar vikten av att vi har full kontroll på hela processen, den är dessutom kostnadsneutral i jämförelse med outsourcing. Samtidigt behåller vi den kompetens och kapacitet vi bygger upp för kommande kliniska studier.

Vi har bakom oss ett framgångsrikt år, både avseende finansiering och utvecklingen av vår behandlingsmetod. Det gör att vi ser med tillförsikt på den kommande resan mot kliniska studier. Vi väntar oss också inom kort ett godkännande från USA när det gäller ett av våra patent, vilket gör att vår patentportfölj blir ännu starkare. Avslutningsvis är vi som arbetar med Idogens vision entusiastiska inför framgångarna och möjligheten att kunna erbjuda en ny unik behandlingsmetod till patienter med stora medicinska behov.

Se delårsrapport

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar: