Delårsrapport Januari – Juni 2016

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2016)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 12 KSEK (92).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 466 KSEK (-1 971).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,33).

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2016)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 53 KSEK (216).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 106 KSEK (-4 078).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,62 SEK (-1,00).
 • Soliditeten uppgick till cirka 84 % (95).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Idogen meddelade under kvartalet att bolaget identifierat fyra nya substanser som i likhet med den första substansen, zebularin, har förmåga att öka uttrycket av IDO1. Fynden breddar Idogens portfölj, stärker möjligheterna till framtida utlicensieringar samt skyddar ytterligare mot kopiering av bolagets behandlingsmetod. Patentansökningar har lämnats in.
 • Den laborativa delen av ”proof-of-concept”-studien i djurmodell av hemofili A med human koagulationsfaktor VIII slutfördes enligt plan och Idogen fokuserar nu framöver utvecklingsarbetet på humana celler. I dagsläget bedömer bolaget att första kliniska studie kommer att starta 2018. I samband med att Idogens egna djurstudier avslutades lämnade Peter Ericsson sin roll som Chief Scientific Officer (CSO) den sista april, eftersom hans främsta kompetens är inom djurmodeller. Peter Ericsson återgick till sin akademiska forskning och kommer att behålla en viktig roll i Idogens vetenskapliga råd.
 • Idogen rekryterade under kvartalet Ingvar Karlsson som Chief Financial Officer (CFO), Karlsson har gedigen erfarenhet från liknande uppdrag i flera stora bolag, däribland Gambro Group, Doro AB och Perstorp AB och kommer närmast från Lekolar Group som CFO.
 • Resultaten från Bolagets prekliniska ”proof-of-concept”-studie i djurmodell av hemofili A med human koagulationsfaktor VIII, visar att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt.
 • Idogen inledde under kvartalet ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid Kennedy Institute of Rheumatology vid University of Oxford. Samarbetet ska i en forskningsmodell av reumatoid artrit undersöka behandlingseffekten av de uppföljare till zebularin som Idogen identifierat och patentsökt under våren 2016.
 • Årsstämman beslutade att utse Agneta Edberg till ny styrelseordförande med en i övrigt oförändrad styrelse då även tidigare ordförande Mikael Ørum valdes till styrelsemedlem.
 • Anette Sundstedt rekryterades som Chief Scientific Officer (CSO). Sundstedt har en stark forsknings- och utvecklingsprofil inom Idogens verksamhetsområde. Hon kommer närmast från Active Biotech AB som senior forskare samt projektledare och är ett viktigt tillskott i utvecklingsarbetet med humana celler.

VD har ordet

Vi tagit ett stort steg framåt i vårt utvecklingsarbete genom resultaten från den framgångsrika proof-of-concept-studien! Studien som gjordes efter diskussioner med den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA visar att vår cellterapibehandling i en djurmodell fungerar och dessutom har en långvarig effekt. Under kvartalet inledde vi också patenteringen av de uppföljare till zebularin som vi identifierat. Dessa uppföljare skapar en starkare och bredare patent- samt produktportfölj och utgör nu basen i det forskningssamarbete som vi inlett tillsammans med Richard Williams vid Kennedy Institute vid University of Oxford. Samarbetet syftar till att utvärdera uppföljarnas effekt i en djurmodell av reumatoid artrit.

I samband med att vi avslutade proof-of-concept-studien utökade vi arbetet med humana celler. Vi rekryterade därför Dr Anette Sundstedt som CSO. Anette har lång erfarenhet av immunologi och industriell forskning och har redan visat sig vara en stor tillgång i vårt utvecklingsarbete. Under kvartalet rekryterade vi även Ingvar Karlsson som ny CFO. Ingvar har en lång och gedigen erfarenhet från liknande roller och sammantaget har vi nu en komplett ledningsgrupp för att flytta Idogens positioner framåt på bästa sätt.

Vid bolagsstämman valdes Agneta Edberg till ny styrelseordförande. Agneta har betydande erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och är även ordförande för Immunicum AB (publ), som är ett cellterapiföretag och i likhet med Idogen har en vaccinteknologi som baserar sig på dendritiska celler. Immunicum är ingen konkurrent till Idogen – kopplingen mellan bolagen genom Agnetas nätverk skapar tvärtemot goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte.

I vår omvärld ser vi ett ökat intresse för cellterapi och i somras genomfördes en storaffär mellan Tigenix och Takeda. Detta visar tydligt att de stora läkemedelsbolagen är beredda att gå in i offensiva licensaffärer med cellterapibolag. I vårt geografiska närområde gläder vi oss också åt att Region Skåne efter initiativ från Idogen tar ledningen i skapandet av ett cell- och genterapicentrum. Satsningen kommer att skapa ett kompetens- och resurscentrum i Idogens omedelbara närhet, vilket förbättrar möjligheterna för oss inom Idogen att utveckla vårt vaccin kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Vår resa mot ett vaccin som kan kurera många utsatta patienter har onekligen tagit viktiga kliv framåt under perioden. Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, har ökat sin ägarandel under kvartalet och så har även delar av ledning och styrelse. Det är stimulerande och visar på förtroende för det vi gör!

 

Idogen Q2 rapport 2016

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com