Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

REGULATORISK

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018


TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2018)

 • Nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 268 (-6 075) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -7318 (-6 068) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 860 (-7 510) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,35 (-0,31) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,35 (-0,31) SEK


PERIODEN (JANUARI – SEPTEMBER 2018)

 • Nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 065 (-14 010) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -22 828 (-14 007) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 961 (-11 657) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,10 (-0,95) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,10 (-0,95) SEK

   
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar, IDO AID.
 • I september erhöll Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA för IDO 8

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. Under de kommande 24 månaderna kommer ytterligare 1,7 MEUR att utbetalas.
 • I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i  IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.
 • Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen för Idogen har kallat till en extra stämma den 5 november för att besluta om en företrädesemission. Företrädesemissionen uppgår till 60,6 MSEK och är garanterad till 80 %. Idogen kommer att tillföras netto efter emissionskostnader mellan 37,5 och 48,5 MSEK.
 • Styrelsen har beslutat att ansöka om listning på Nasdaq First North med målsättningen att kunna listas på First North Premier när reglerna för detta är uppfyllda.
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG 

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2018  2017  2018 2017 2017 
3   mån  3   mån  9   mån 9   mån 12   mån 
jul-sep  jul-sep  jan-sep  jan-sep  jan-dec
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Rörelsens   kostnader -7   268 -6 075 -23   065 -14   010 -21   299
Rörelseresultat -7   268 -6 075 -23   065 -14   010 -21   299
Periodens   resultat efter finansnetto -7   318 -6 068 -22   828 -14   007 -21   322
Genomsnittligt   antal aktier 20 781   790 19 476 485 20 779   833 14 667   123 16 207   516
Genomsnittligt   antal optioner 8 555   883 14 507 802 12 880   835 4 889   076 7   969 864
Resultat   per aktie före utspädning (SEK) -0,35 -0,31 -1,10 -0,95 -1,32
Resultat   per aktie efter utspädning (SEK) -0,35 -0,31 -1,10 -0,95 -1,328
Kassaflöde   från den löpande verksamheten -6   860 -7 510 -9   961 -11   657 -19   906

NYCKELTAL
Rörelsekapital 8   532 43 836 8   532 43   836 33   894
Kassalikviditet,   % 151 981 151 981 895
Soliditet,   % 51 90 51 90 90
Resultat   per aktie före utspädning -0,35 -0,31 -1,10 -0,95 -1,32
Genomsnittligt   antal aktier 20 781   790 19 476 485 20 779   833 14 667   123 16 207   516

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus kortfristiga skulder.

Kassalikviditet
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat per aktier för utspädning
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad.

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018.

Bifogat dokument