Delårsrapport  1 januari – 30 juni 2019

REGULATORISK

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2019)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 141 (0) TSEK
 • Nedskrivning görs av patent om 4 573 TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 307 (-8 689) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -11 213 (-8 669) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –6 531 (-7 896) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 (-0,42) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,42) SEK

PERIODEN (JANUARI – JUNI 2019)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 994 (0) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -18 069 (-15 797) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -17 865 (-15 510) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –18 562 (-3 102) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,37 (-0,75) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,37 (-0,75) SEK
 • I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen avbrutits.
 • Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 MSEK.
 • Bedömning är oförändrad att kassan räcker tom slutet av tredje kvartalet 2020.
 • I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen avbrutits.
 • Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 MSEK.
 • Bedömning är oförändrad att kassan räcker tom slutet av tredje kvartalet 2020.
 • I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i bolaget.


VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T.
 • I mars kommunicerade Idogen att man beslutat att senarelägga den planerade ansökan om notering på Nasdaq First North. Bakgrunden är att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. 
 • Bytet av VD kommer att senarelägga flytten till Nasdaq First North, då krav finns att bolagets VD måste ha varit anställd sedan åtminstone tre månader. 
 • Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listningen på First North. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Anders Karlsson utses till ny VD från 20 augusti.
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

2019  2018  2019  2018 2018 
3 mån  3 mån  6 mån  6 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK om ej annat anges) apr-jun  apr-jun  jan-jun  jan-jun jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 1 141  0 1 994  0 3 766 
Rörelsens kostnader -12 448  -8 689 -20 063  -15 797 -31 627 
Rörelseresultat -11 307  -8 689 -18 069  -15 797 -27 861 
Periodens resultat efter finansnetto -11 213  -8 669 -17 865  -15 510 -27 634 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533  20 779 201 48 491 533  20 778 839 21 843 166 
Genomsnittligt antal optioner 13 068 876 4 254 306  15 079 153 11 790 710 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,23  -0,42 -0,37  -0,75 -1,27 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,23  -0,42 -0,37  -0,43 -1,27 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 531  -7 896 -18 562  -3 102 -10 394 
NYCKELTAL
Rörelsekapital 29 051  16 597 29 051  16 597 42 306 
Kassalikviditet, % 306  203 306  203 305 
Soliditet, % 70  60 70  60 71 
Resultat per aktie före utspädning -0,23  -0,42 -0,37  -0,75 -1,27 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533  20 779 201 48 491 533  20 778 839 21 843 166 

Bifogat dokument