Idogens investerarträffar i april-maj 2018

Investor After Work i Göteborg, 16 april 

Tid: Måndagen den 16 april 2018, klockslag meddelas senare
Plats: Kungsportsavenyn 36, Göteborg
Arrangör: Redeye, för mer information samt anmälan, besök: https://www.redeye.se/events

 

Aktiespararna aktiekväll i Lund, 17 april

Tid: Tisdagen den 17 april 2018, klockslag meddelas senare
Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund
Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

 

Aktiespararna aktiedag i Stockholm, 2 maj

Tid: Onsdagen den 2 maj 2018, kl 11:45-12:15
Plats: Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm
Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

 

Aktiespararna aktiedag i Göteborg, 8 maj

Tid: Tisdagen den 8 maj 2018, kl. 13:20-13:50
Plats: Svenska Mässan: Lokal G4, Mässans Gata 24, Göteborg
Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. Idogen förväntas starta den första kliniska prövningen i patienter med blödarsjuka under slutet av 2018. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen ABs Årsredovisning 2017 publicerad

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. Idogen förväntas starta den första kliniska prövningen i patienter med blödarsjuka under slutet av 2018. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018, och

 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 18 april 2018 skriftligen till Idogen AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-275 63 30 eller per e-post info@idogen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 18 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida https://www.idogen.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

                        a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

                        b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

                        c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om instruktion för valberedning.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (1)

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Cecilia Hollerup (ordförande), representerande HCN group, Rolf Ehrnström, representerande Ventac Holdings (Cyprus) Ltd, och Leif G. Salford, representerande eget innehav. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen. Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 – 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, att Agneta Edberg, Leif G Salford, Karin Hoogendoorn och Christina Herder omväljs som styrelseledamöter samt att Agneta Edberg omväljs som styrelseordförande. Ulf Blom har avböjt omval.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.idogen.com).

Valberedningen föreslår vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 750 000 kr (föregående år 900.000). Förslaget innebär att arvode ska utgå med 300 000 kr till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kr till var och en av övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år).

Valberedningen föreslår slutligen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses samt att Deloitte AB väljs till revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om instruktion för valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt nedan:

 • Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista augusti.
 • Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista augusti blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.
 • Majoriteten i valberedningen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
 • Styrelsens ordförande är sammankallande till första mötet med valberedningen samt ska tillse att valberedningen erhåller relevant information om hur styrelsearbetet fungerar. Styrelsens ordförande kan vid behov adjungeras till valberedningen.
 • Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
 • Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
 • Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.
 • Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

                    a. förslag till ordförande vid årsstämman;

                    b. förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

                    c. förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i eventuella styrelsens olika utskott;

                    d. förslag till arvode till revisorer;

                    e. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt i förekommande fall, val av revisorer; och

                    f. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

 • Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 3 670 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget.

Emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och

betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågan under punkterna 13 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.idogen.com) senast från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 778 472 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

_______________

Lund i mars 2018

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. Idogen förväntas starta den första kliniska prövningen i patienter med blödarsjuka under slutet av 2018. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Valberedningens förslag inför Idogen ABs årsstämma 24 april i Lund

Valberedningen, som representerar Idogens största ägare, föreslår att styrelsen till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att arvode skall utgå med 300.000kr per år till styrelseordförande och med vardera 150.000kr per år till ordinarie styrelseledamöter.

Av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna är Agneta Edberg, Christina Herder och Karin Hoogendoorn oberoende till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

Vidare föreslår valberedningen att Deloitte AB med Maria Ekelund som ansvarig revisor väljs till ny revisor.

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Cecilia Hollerup (ordförande), representerande HCN Group AB, Rolf Ehrnström, representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 24 april 2018 kl. 15.00 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Den kompletta kallelsen till årsstämman finns på Idogens hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. Idogen förväntas starta den första kliniska prövningen i patienter med blödarsjuka under slutet av 2018. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Bokslutskommuniké 1 Januari – 31 December 2017

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -7 289 (-4 255) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -7 315 -4 255) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 250 (-3 035) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,35 (-0,36) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,36) kr
 •  Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)
 •  Denna rapport för fjärde kvartalet /bokslutskommunikén upprättas enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Rapporten upprättas enligt IAS 34 med beaktande av det undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2. Bolaget ingår inte i någon koncern, varför rapportering enligt IFRS-redovisning inte blir tillämplig. Övergången till redovisning enligt RFR 2 har inte haft någon effekt på balansräkningen vid ingången av 2016 eller på jämförande perioder.
   

HELÅRSPERIODEN (1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (53) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -21 299 (-12 583) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -21 322 (-12 599) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 906 (-11 407) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,32 (-1,22) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,88 (-1,03) kr.
 •  Soliditeten uppgick till 90% (90%).
 •  Kassa och bank uppgick till 36,9 MSEK vid periodens slut. Utöver detta finns beviljade bidrag om cirka 28 MSEK som kommer att utbetalas under de kommande tre åren. 
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Bolaget startade arbetet med kvalitetssäkring för att erhålla tillverkningstillstånd för cellterapiprodukter till kliniska studier.

 • Anpassningen av Idogens produktionslokaler färdigställdes planenligt under november och lokalerna uppfyller kraven för renrum.

 • I december beviljades ett patent i USA som täcker Idogens teknologi för tolerogen cellterapi. Det nya USA-patentet ger bolagets teknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad.

 • Idogen hade en kassa om 36,9 mkr per slutet av året. Omedelbart efter årsskiftet betalade EU ut den första delen av bidraget om 1,2 miljoner euro. Därmed hade Idogen en kassa vid årets början om 49 mkr. Under de kommande 30 månaderna kommer ytterligare 1,7 miljoner euro att utbetalas.

Vd har ordet 

Idogen utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Under 2017 har vi fått flera tydliga kvitton på innovationshöjden i vår teknologiplattform – i hård konkurrens erhöll vi forskningsbidrag från EU om totalt 2,9 miljoner euro, och nya patent beviljades i USA, Europa och Japan.

I januari beviljades särläkemedelsstatus i EU för vårt längst framskridna projekt IDO 8, vilket syftar till att återställa effekten av faktor VIII-preparat hos patienter med blödarsjuka. Särläkemedelsstatus innebär en rad fördelar, såsom mindre omfattande kliniska studier, utökat stöd från registreringsmyndigheter och förlängd marknadsexklusivitet. Vi har dessutom sedan tidigare erhållit värdefullt vetenskapligt stöd från Läkemedelsverket kring utformningen av en första klinisk studie, vilken vi räknar med att initiera i slutet av 2018.

Baserat på framstegen i utvecklingen av vårt unika cellterapikoncept och de positiva prekliniska resultat som genererats för IDO 8, beslutade vi i maj att bredda vår projektportfölj genom att starta utvecklingen av projektet IDO T för att förhindra bortstötning av transplanterade njurar. Målsättningen är att lära immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet, för att minska behovet av dagens ofta livslånga behandling med läkemedel som hämmar immunförsvarets aktivitet. Utvecklingsarbetet drivs med avsikt att initiera en klinisk fas I/IIa-studie under 2019.

I april säkrade vi tillgång till anpassade renrum för att i egen regi producera våra cellterapi-produkter i enlighet med gällande regelverk för läkemedel. Härigenom får vi kontroll över samtliga steg i produktionsprocessen och kan kapa ledtiderna inför kommande kliniska studier. Vi förväntar oss en myndighetscertifiering av produktions-anläggningen under 2018.

Precis som i andra forskningsintensiva företag som utvecklar nya terapier krävs betydande investeringar innan Idogen kan få intäkter från licensavtal eller egen försäljning. Det betydande forskningsbidrag vi i maj beviljades från EU-programmet HORIZON 2020, har i kombination med den framgångsrika nyemission som genomfördes i juni, bidragit till att vi har finansiella resurser för att driva såväl IDO 8 som IDO T framåt med hög hastighet.

Intresset för cellterapi ökar alltmer som nytt behandlingsalternativ. En indikation på det är Takedas nyligen tillkännagivna avsikt att förvärva cellterapibolaget TiGenix till ett totalt avtalsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Vår affärsidé är att ingå kommersiella avtal baserat på resultaten från de kliniska studierna i våra respektive projekt, och under slutet av 2018 räknar vi alltså med att initiera den första kliniska studien med IDO 8. Det kommer bli ett transformerande steg i bolagets utveckling.

Lars Hedbys

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018.

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. Idogen förväntas starta den första kliniska prövningen i patienter med blödarsjuka under slutet av 2018. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogens investerarträffar i januari-mars 2018

Under januari till mars 2018 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan.


Årsmöte och Aktieträff i Rättvik, 17 januari

Tid: Onsdagen den 17 januari 2018, kl 19:00-21:00

Plats: Kyrkvägen 2, Rättvik

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/arsmote-aktietraff_Rattvik


Aktiedagen i Lund, 30 januari

Tid: Tisdagen den 30 januari 2018, kl 14:30-15:00

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-30-januari


Biotech and Money World congress i London, 5-6 februari

Tid: Måndag-tisdag den 5-6 februari 2018, klockslag meddelas senare

Plats: 200 Aldersgate, St. Pauls, London

För mer information samt anmälan, besök: http://www.biotechandmoney.com/world-congress


Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm
, 21 februari

Tid: Onsdagen den 21 februari 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm

Arrangör: Financial Hearings, Börsveckan och Placera

För mer information samt anmälan, besök: https://financialhearings.com/


Aktiedagen i Stockholm, 5 mars

Tid: Tisdagen den 5 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se


Lifesciencedagen
i Göteborg, 7 mars

Tid: Torsdagen den 7 mars 2018, kl 11:45

Plats: Wallenberg Conference Centre, Medicinaregatan 20 A, på Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Arrangör: InWest corporate finance och Finwire

För mer information samt anmälan, besök: http://www.lifesciencedagen.se/


Aktiedagen i Jönköping, 13 mars

Tid: Tisdagen den 13 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Högskolan, Gjuterigatan 5, Högskoleområdet, Hus A, Jönköping

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se


Aktiekväll i Helsingborg, 26 mars

Tid: Måndagen den 26 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Se nyhetsbrev

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Takeda avser att förvärva cellterapibolaget TiGenix

”Det här är en mycket viktig affär som visar på det stora och ökande intresset för företag som i likhet med Idogen utvecklar cellterapier”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.

De fullständiga pressmeddelandena från respektive bolag finns tillgängliga här:

Takeda  

TiGenix 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument

Idogen ABs största ägare och delar av ledningen utökar sitt innehav i bolaget

HCN Group AB meddelar att de utökar sitt innehav i Idogen med 21 300 aktier. HCN Group AB är Idogens enskilt största ägare och innehar därmed totalt 2 274 234 aktier, motsvarande ca 11 % ägande.

Därutöver har styrelsens ordförande Agneta Edberg köpt 1 500 aktier, 2 000 TO2 samt 1 000 TO3 och Idogens CFO Ingvar Karlsson har köpt 2 891 aktier, 3 391 TO2 samt 3 391 TO3.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument

Information angående lock up-åtagande

Avtalet innebär att försäljning av maximalt 25% av de innehavda aktierna får ske före sex månader från emissionens sista teckningsdag. Tipajumanica AB som vid lock up-avtalets ingående ägde 5,3 % av Idogen AB, har sålt cirka 46% av sitt innehav eller cirka 350 000 aktier till dags dato. Idogen har stämt av detta med Tipajumanica samt kontaktat Redeye som hanterar lock up-avtalet.

Idogen har kommit överens med Tipajumanica om att Tipajumanica, för att den ursprungliga intentionen med avtalet skall fullgöras, förlänger sin lock up på hela innehavet till den 31 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Agneta Edberg, styrelsens ordförande, Idogen AB
Tel: 0705 55 75 18
E-post: edberg.agneta
@gmail.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdade i mars 2017 en ”Notice of Allowance” och har nu meddelat att de formellt beviljat ett patent, US 9,839,674, baserat på Idogens ansökan nr 14/553,098. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och täcker användningen av bolagets immunteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar samt tolerans av transplanterade organ. Patentet är giltigt till den 20 december 2031. En relaterad patentansökan är under handläggning i Kanada. Det godkända patentet kompletterar de godkända japanska och europeiska patenten i denna familj och ett tidigare europeiskt patent i Idogens första patentfamilj som godkändes i december 2013. 

Det nu beviljade patentet ger ett starkt immaterialrättsligt skydd på världens största läkemedelsmarknad och ökar därmed signifikant den kommersiella potentialen för våra innovativa tolerogena immunterapier”, kommenterar Idogens vd, Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017. 

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument