Idogen AB publicerar Årsredovisning för 2018

REGULATORISK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019

Bifogat dokument

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

REGULATORISK

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019
kl. 15.00 i gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 juni 2019, och
 •  anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 18 juni 2019 skriftligen till Idogen AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-275 63 30 eller per e-post info@idogen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.  

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 18 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida https://www.idogen.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

       a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

       b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

       c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om instruktion för valberedning.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (1)

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Rolf Ehrnström (ordförande), representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, Leif G. Salford, representerande eget innehav, och Hans-Olov Sjögren, representerande eget innehav. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen. Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 – 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, att Agneta Edberg, Leif G. Salford, Karin Hoogendoorn och Christina Herder omväljs som styrelseledamöter samt att Agneta Edberg omväljs som styrelseordförande.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.idogen.com).

Valberedningen föreslår vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kr till var och en av övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år).

Valberedningen föreslår slutligen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om instruktion för valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt nedan:

•       Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista augusti.

•       Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista augusti blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.

•       Majoriteten i valberedningen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

•       Styrelsens ordförande är sammankallande till första mötet med valberedningen samt ska tillse att valberedningen erhåller relevant information om hur styrelsearbetet fungerar. Styrelsens ordförande kan vid behov adjungeras till valberedningen.

•       Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

•       Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

•       Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

•       Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

         a) förslag till ordförande vid årsstämman;

         b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

         c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i eventuella styrelsens olika utskott;

         d) förslag till arvode till revisorer;

         e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt i förekommande fall, val av revisorer; och

         f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

•       Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 1 Firma (föreslagen lydelse ”Företagsnamn”)

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är Idogen AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Idogen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 260 000 kronor och högst 5 040 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 394 407,31 kronor och högst 13 577 629,24 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 aktier och högst 72 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 48 491 533 aktier och högst 193 966 132 aktier.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 8 560 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget.

Emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågorna under punkterna 13 och 14 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.idogen.com) senast från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 48 491 533 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________

Lund i maj 2019

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Valberedningens förslag inför Idogen ABs årsstämma

REGULATORISK

Inför årsstämman den 25 juni 2019 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av samtliga befintliga styrelseledamöter samt omval av styrelseordföranden.

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Rolf Ehrnström (ordförande), representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, Leif G. Salford och Hans-Olof Sjögren. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, att omval ska ske av Agneta Edberg, Leif G. Salford, Christina Herder och Karin Hoogendoorn

som styrelseledamöter, att omval ska ske av Agneta Edberg som styrelseordförande samt att styrelsearvode (plus sociala avgifter) ska utgå med 300 000 kr per år till styrelseordförande och med vardera 150 000 kr per år till övriga styrelseledamöter.

Information om personerna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.idogen.com).

Vidare föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 25 juni 2019 kl. 15.00 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Kallelsen till årsstämman beräknas offentliggöras under vecka 21.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Diskussioner om samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB avbryts

REGULATORISK

De diskussioner som förts mellan styrelserna i NextCell Pharma AB (”NextCell”) och Idogen AB (”Idogen”) (tillsammans ”Bolagen”) avseende ett möjligt samgående avbryts. Diskussionerna har präglats av pragmatism, men styrelserna i Bolagen har kommit fram till att verksamheterna gynnas av att även fortsättningsvis drivas vidare i egna bolag.

Även om diskussionerna avseende ett möjligt samgående nu har avslutats väljer Bolagen att fortsätta diskussioner kring ett potentiellt framtida samarbete.

”Vi fann visserligen att vi var överens i en del frågor, men kunde till slut inte konkretisera en struktur som var tillfredsställande för båda parter”, säger Idogen ABs styrelseordförande Agneta Edberg och tillägger ”Idogen ser dock fram emot att diskutera möjliga områden för samarbete med NextCell samtidigt som vi arbetar vidare med att uppnå nästa viktiga delmål i utvecklingen av våra cellterapier”, säger Agneta Edberg, styrelseordförande i Idogen AB.

”Vi såg det som industriellt logiskt att försöka kombinera de båda cellterapi-företagen och förhoppningsvis kan vi hitta andra former för samarbete bolagen emellan”, säger styrelseordföranden för NextCell Pharma AB, Anders Essen-Möller i en kommentar. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande Idogen AB

Tel: 070-555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com 


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com

Bifogat dokument

TIDIGARELAGD Idogen AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

REGULATORISK

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2019)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 854 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -6 762 (-7 108) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -6 653 (-6 841) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –12 031 (4 794) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 (-0,33) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,33) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T.

 • I mars kommunicerade Idogen att man beslutat att senarelägga den planerade ansökan om notering på Nasdaq First North. Bakgrunden är att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. Bytet av marknadsplats beräknas ske under mitten av 2019.

 • Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listning på First North

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 1 april avslutades tiden för nyttjande av TO3 för teckning av aktier i Idogen AB. Totalt nyttjades  0 TO3 för teckning. Teckningskursen var 6 SEK/aktie vilket tydligt översteg börskursen som var        0,56 SEK/aktie.

 • NextCell Pharma har kontaktat Idogens styrelse för att diskutera ett samgående.


RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2019  2018  2018
3   mån  3 mån  12 mån
jan-mar  jan-mar  jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 854 0 3 766
Rörelsens kostnader -7 616 -7 108 -31 627
Rörelseresultat -6 762 – 7 108 -27 861
Periodens resultat efter finansnetto -6 653 -6 841 -27 634
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 20 778 472 21 843 166
Genomsnittligt antal optioner 8 555 883 17 111 766 11 790 710
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,14 -0,33 -1,27
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,14 -0,33 -1,27
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 031 4 794 -10 394
NYCKELTAL
Rörelsekapital 35 499 25 400 42 306
Kassalikviditet, % 342 264 305
Soliditet, % 75 68 71
Resultat per aktie före utspädning -0,14 -0,33 -1,27
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 20 778 472 21 843 166


 
         
 

Bifogat dokument

Idogen AB (publ) kommenterar handelsstoppet den 25 april 2019

REGULATORISK

Mot bakgrund av Spotlight Stock Markets beslut om handelsstopp den 25 april 2019 avseende Idogens aktie har marknadsplatsen, i enlighet med sitt regelverk, ålagt bolaget att kommentera
handelsstoppet.

Idogens styrelse har den 24 april 2019 approcherats av styrelsen i NextCell Pharma AB avseende ett indikativt intresse om ett samgående bolagen emellan. Ett sådant samgående skulle genomföras genom att NextCell Pharma AB riktar ett offentligt uppköpserbjudande avseende Idogens aktier och erbjuder egna aktier som vederlag. Styrelsen för NextCell Pharma AB har indikerat att ytterligare information kommer att offentliggöras under nästa vecka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: 070-555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Utfall av nyttjande av Teckningsoption 3 (TO3) för teckning av aktier i Idogen AB

REGULATORISK

Den 1 april 2019 avslutades tiden för nyttjande av TO3 för teckning av aktier i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”). Totalt nyttjades 0 TO3 för teckning, innebärande en nyttjandegrad av 0 procent. Teckningskursen var 6 SEK/aktie vilket tydligt översteg börskursen som per måndagens stängningskurs var 0,56 SEK/aktie.

”Utfallet av teckningsoptionen var helt i linje med vad vi förväntade oss, givet den nuvarande börskursen. Ett annat utfall hade varit anmärkningsvärt” säger vd Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Information angående TO3

REGULATORISK

I samband med Idogen ABs företrädesemission i juni 2017 emitterades, utöver 8 555 883 aktier, 8 555 883 teckningsoptioner vardera av serie TO2 och av TO3. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stockmarket. Kursen för Idogens aktie var per 15 mars 0,63 SEK/aktie vilket är betydligt lägre än teckningskursen. Nedan följer en sammanfattning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO3.

 • Teckningskursen har fastställts till 6,00 SEK per aktie.
 • Teckningskursen har definierats som 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari-15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Idogen under perioden låg på 0,58 SEK/aktie.
 • Teckningskursen (6 SEK/aktie) överstiger den aktiekurs som Idogens aktie hade per i fredags 15 mars (0,63 SEK/aktie).
 • Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kan äga rum under perioden 19 mars‒1 april 2019.
 • Anmälningssedel kommer att sändas ut till förvaltarregistrerade ägare och kommer att finnas på Idogens webbplats https://www.idogen.com samt på http://www.aqurat.se
 • Sista handelsdag för TO3 är den 28 mars 2019.
 • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 1 april 2019 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
 • Planerad kommunikation av utfall: vecka 15 2019.
 • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: vecka 17 2019.

”Teckningskursen är betydligt högre än den nuvarande börskursen och det är viktigt att de som tecknar är medvetna om detta när de överväger ett eventuellt tecknande.” säger Lars Hedbys, vd Idogen AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com 


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller SEKoppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framsSEKidna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antiSEKoppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen senarelägger ansökan om notering på Nasdaq First North

REGULATORISK


Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att man beslutat senarelägga den planerade ansökan om notering på Nasdaq First North. Bakgrunden är att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. Detta arbete uppskattas idag vara slutfört i mitten av 2019.
 

”Bolagets förberedelser inför noteringen av Idogens aktie på Nasdaq First North, som ursprungligen planerades äga rum tidigt under 2019, fortskrider väl. Vi finner det ändå lämpligt att senarelägga vår ansökan till dess att vi kunnat slutföra det pågående arbetet med utvärdering av nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com 
 

Bifogat dokument

Idogen AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

REGULATORISK

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4 796 (-7 289) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -4 806 (-7 315) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -432 (-8 250) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,35) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,35) SEK

PERIODEN (JANUARI – DECEMBER 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -27 861 (-21 299) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -27 634 (-21 322) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 394 (-19 906) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,27 (-1,32) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,27 (-1,32) SEK
 •  Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00) 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 •  Kanadas patentverk meddelade i oktober att de avser att bevilja Idogens patentansökan tillhörande den andra patentfamiljen vilken avser induktion av IDO vid autoimmuna sjukdomar och transplantation.
 •  I oktober meddelade bolaget att man beslutar om toppgaranterad företrädesemission.
 •  I november hölls extra bolagsstämma där beslut om godkännande av styrelsens rekommendation om företrädesemission av aktier togs.
 •  I november visade Idogen Proof-of-principle i en modell av autoimmun sjukdom, autoimmun uveit. Modellen i studien är T‑cellsdriven och effekten förväntas därför vara relevant för behandlingen av ytterligare autoimmuna sjukdomar.
 •  I december publicerade Idogen utfallet av bolagets företrädesemission som tecknades till 80 procent och tillför Idogen cirka 38,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, vilket är tillräckligt för drift av verksamheten fram till tredje kvartalet 2020. 


VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 •  I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. I december betalades ytterligare 0,3 MEUR ut. Under de kommande 24 månaderna kommer resterande 1,4 MEUR att utbetalas.
 •  I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.  
 •  Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.  
 •  I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar, IDO AID. 
 •  I september erhöll Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA för IDO 8
 •  Arbete med att flytta Idogen aktien från Spotlight till Nasdaq First North påbörjas 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Bolaget kommunicerade i januari att man förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi, vilket beräknas leda till att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T. 
 •  Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listning på First North 
 •  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.


RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2018  2017  2018 2017
3   mån  3   mån  12   mån 12   mån
okt-dec  okt-dec  jan-dec  jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 3 766 0 3 766 0
Rörelsens kostnader -8 562 -7 289 -31 627 -21 299
Rörelseresultat -4 796 -7 289 -27 861 -21 299
Periodens resultat efter finansnetto -4 806 -7 315 -27 634 -21 322
Genomsnittligt   antal aktier 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516
Genomsnittligt   antal optioner 8 555 883 17 111 766 11 790 710 7 969 864
Resultat   per aktie före utspädning (SEK) -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
Resultat   per aktie efter utspädning (SEK) -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
Kassaflöde från den löpande verksamheten -432 -8 250 -10 394 -19 906

NYCKELTAL
Rörelsekapital 42 306 33 894 42 306 33 894
Kassalikviditet, % 305 895 305 895
Soliditet, % 71 90 71 90
Resultat per aktie före utspädning -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
Genomsnittligt antal aktier 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com
 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument