Rättelse: Delårsrapport IDOGEN AB Januari-September 2019

REGULATORISK


Föregående pressmeddelandet publicerades med ett felaktigt datum i den s k MAR-etiketten. Informationen i rapporten nedan är densamma men med korrekt datum i MAR-etiketten.

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 973 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -6 753 (-7 268) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -6 622 (-7 318) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –8 624 (-6 860) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 (-0,35) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,35) SEK

PERIODEN (JANUARI – SEPTEMBER 2019)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 967 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -24 822 (-23 065) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -24 487 (-22 828) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –27 809 (-13 189) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,50 (-1,10) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,50 (-1,10) SE

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 •  Anders Karlsson tillträdde som ny VD från 20 augusti.
 •  Arbete med patentansökan fortskrider enligt plan.

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 •  I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i bolaget.
 •  Bytet av VD kommer att senarelägga flytten till Nasdaq First North, då krav finns att bolagets VD måste ha varit anställd sedan åtminstone tre månader.
 •  Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 MSEK.
 •  I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen avbrutits.
 •  I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T.
 •  Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listningen på First North.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

2019  2018   2019  2018 2018 
3 mån  3 mån   9 mån  9 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK om ej annat anges) jul-sep  jul-sep   jan-sep  jan-sep jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 973   0 2 967  0 3 766 
Rörelsens kostnader -7 726  -7 268 -27 789  -23 065 -31 627 
Rörelseresultat – 6 753  -7 268 -24 822  -23 065 -27 861 
Periodens resultat efter finansnetto -6 622  -7 318 – 24 487  -22 828 -27 634 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533  20 781 790 48 491 533  20 779 833 21 843 166 
Genomsnittligt antal optioner 8 555 883 2 820 621  12 880 835 11 790 710 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,14  -0,35 -0,50  -1,10 -1,27 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,14  -0,35 -0,50  -1,10 -1,27 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 624  -6 860 -27 185  -9 961 -10 394 
NYCKELTAL
Rörelsekapital 21 760  8 532 21 760  8 532 42 306 
Kassalikviditet, % 290   151 290  151 305 
Soliditet, % 69  51 69  51 71 
Resultat per aktie före utspädning -0,14  -0,35 -0,50  -1,10 -1,27 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533  20 781 790 48 491 533  20 779 833 21 843 166 

Bifogat dokument

Idogen AB Delårsrapport Januari–September 2019

REGULATORISK

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 973 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -6 753 (-7 268) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -6 622 (-7 318) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –8 624 (-6 860) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 (-0,35) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,35) SEK

PERIODEN (JANUARI-SEPTEMBER 2019)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 967 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -24 822 (-23 065) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -24 487 (-22 828) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –27 809 (-13 189) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,50 (-1,10) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,50 (-1,10) SEK


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 •  Anders Karlsson tillträdde som ny VD från 20 augusti.
 •  Arbete med patentansökan fortskrider enligt plan.

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 •  I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i bolaget.
 •  Bytet av VD kommer att senarelägga flytten till Nasdaq First North, då krav finns att bolagets VD måste ha varit anställd sedan åtminstone tre månader.
 •  Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 MSEK.
 •  I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen avbrutits.
 •  I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T.
 •  Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listningen på First North. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

2019  2018   2019  2018 2018 
3 mån  3 mån   9 mån  9 mån 12 mån 

(Belopp i TSEK om ej annat anges)
jul-sep  jul-sep   jan-sep  jan-sep jan-dec 

Övriga rörelseintäkter
973   0
2 967 

0

3 766 

Rörelsens kostnader
-7 726  -7 268
-27 789 

-23 065

-31 627 

Rörelseresultat
– 6 753  -7 268
-24 822 

-23 065

-27 861 

Periodens resultat efter finansnetto
-6 622  -7 318
– 24 487 

-22 828

-27 634 

Genomsnittligt antal aktier
48 491 533  20 781 790
48 491 533 

20 779 833

21 843 166 

Genomsnittligt antal optioner
8 555 883
2 820 621 

12 880 835

11 790 710 

Resultat per aktie före utspädning (SEK)
-0,14  -0,35 -0,50  -1,10 -1,27 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)
-0,14  -0,35 -0,50  -1,10 -1,27 

Kassaflöde från den löpande verksamheten
-8 624  -6 860 -27 185  -9 961 -10 394 

NYCKELTAL

Rörelsekapital
21 760  8 532
21 760 

8 532

42 306 

Kassalikviditet, %
290   151
290 

151

305 

Soliditet, %
69  51
69 

51

71 

Resultat per aktie före utspädning
-0,14  -0,35
-0,50 

-1,10

-1,27 

Genomsnittligt antal aktier
48 491 533  20 781 790
48 491 533 

20 779 833

21 843 166 

Bifogat dokument

Idogens investerarträffar i oktober-november 2019

BioStock Life Science Summit i Lund, 23 oktober
Datum: Onsdagen den 23 oktober 2019, tid meddelas senare
Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
Arrangör: BioStock, för mer information samt anmälan, besök: summit.biostock.se

Stora aktiedagen Göteborg, 4 november
Datum: Måndagen den 4 november 2019 tid meddelas senare
Plats: Svenska Mässan, Mässans gata 24, Göteborg
Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: aktiespararna.se/evenemang

Redeye Life Science Day i Stockholm, 19 november
Datum: Tisdagen den 19 november 2019, tid meddelas senare
Plats: Haymarket by Scandic, Hötorget, Stockholm
Arrangör: Redeye, för mer information samt anmälan, besök: redeye.se 

Stora aktiedagen Stockholm, 25 november
Datum: Måndagen den 25 november 2019, tid meddelas senare
Plats: Hotel Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm
Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: aktiespararna.se/evenemang

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Bifogat dokument

Delårsrapport  1 januari – 30 juni 2019

REGULATORISK

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2019)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 141 (0) TSEK
 • Nedskrivning görs av patent om 4 573 TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 307 (-8 689) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -11 213 (-8 669) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –6 531 (-7 896) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 (-0,42) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,42) SEK

PERIODEN (JANUARI – JUNI 2019)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 994 (0) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -18 069 (-15 797) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -17 865 (-15 510) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –18 562 (-3 102) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,37 (-0,75) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,37 (-0,75) SEK
 • I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen avbrutits.
 • Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 MSEK.
 • Bedömning är oförändrad att kassan räcker tom slutet av tredje kvartalet 2020.
 • I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen avbrutits.
 • Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 MSEK.
 • Bedömning är oförändrad att kassan räcker tom slutet av tredje kvartalet 2020.
 • I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i bolaget.


VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T.
 • I mars kommunicerade Idogen att man beslutat att senarelägga den planerade ansökan om notering på Nasdaq First North. Bakgrunden är att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. 
 • Bytet av VD kommer att senarelägga flytten till Nasdaq First North, då krav finns att bolagets VD måste ha varit anställd sedan åtminstone tre månader. 
 • Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listningen på First North. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Anders Karlsson utses till ny VD från 20 augusti.
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

2019  2018  2019  2018 2018 
3 mån  3 mån  6 mån  6 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK om ej annat anges) apr-jun  apr-jun  jan-jun  jan-jun jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 1 141  0 1 994  0 3 766 
Rörelsens kostnader -12 448  -8 689 -20 063  -15 797 -31 627 
Rörelseresultat -11 307  -8 689 -18 069  -15 797 -27 861 
Periodens resultat efter finansnetto -11 213  -8 669 -17 865  -15 510 -27 634 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533  20 779 201 48 491 533  20 778 839 21 843 166 
Genomsnittligt antal optioner 13 068 876 4 254 306  15 079 153 11 790 710 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,23  -0,42 -0,37  -0,75 -1,27 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,23  -0,42 -0,37  -0,43 -1,27 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 531  -7 896 -18 562  -3 102 -10 394 
NYCKELTAL
Rörelsekapital 29 051  16 597 29 051  16 597 42 306 
Kassalikviditet, % 306  203 306  203 305 
Soliditet, % 70  60 70  60 71 
Resultat per aktie före utspädning -0,23  -0,42 -0,37  -0,75 -1,27 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533  20 779 201 48 491 533  20 778 839 21 843 166 

Bifogat dokument

Idogen rekryterar Anders Karlsson som ny vd

REGULATORISK


Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att Anders Karlsson har utsetts till ny vd för bolaget. Han kommer att tillträda tjänsten den 19 augusti 2019.

Anders Karlsson har en bred erfarenhet från flera läkemedels- och medicinteknikföretag där han bland annat haft ledande positioner inom Novartis och Olerup International. De senaste åren har Anders Karlsson varit vd för Allenex AB där han också lett sammanslagningen med CareDx Inc. I sina tidigare roller har han framgångsrikt positionerat om bolag och förhandlat globala samarbetsavtal.

”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Anders Karlsson. Hans samlade erfarenhet från både läkemedels- och medicinteknikbranschen och hans erkända ledarskapsförmåga kommer att vara mycket värdefulla för Idogen. Anders har ett starkt affärsmässigt fokus och har upprepade gånger bidragit till stora värdeökningar i bolag. Vi i styrelsen ser fram emot att fortsätta utveckla Idogen tillsammans med Anders,” kommenterar Idogens styrelseordförande Agneta Edberg.

”Idogen har banbrytande utvecklingsprojekt inom immunologi och transplantation, områden som jag själv arbetat mycket med genom åren och där jag ser en stor potential. Idogens produktportfölj kan utvecklas till livräddande behandlingar för många svårt sjuka patienter i framtiden. Med sina skickliga medarbetare är företaget väl positionerat för en positiv värdeutveckling kommande år och det ska bli spännande att leda den resan,” säger Anders Karlsson, blivande vd för Idogen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: (0)70 555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com 


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com  

Bifogat dokument

Lars Hedbys säger upp sig som vd i Idogen

REGULATORISK


Lars Hedbys har informerat styrelsen att han säger upp sig efter fem år som vd. Han kommer att kvarstå under en kortare övergångsperiod för att säkerställa kontinuitet i företagets verksamhet. Styrelsen har inlett processen med att utse en efterträdare.

Lars Hedbys är en av Idogens medgrundare och har genom åren haft olika roller, de senaste fem åren som vd. Arbetet med att identifiera en ny teknologi har nu framgångsrikt avslutats, vilket gör att bolaget har passerat denna milstolpe i det fortsatta arbetet för utvecklingen av en ny cellterapibehandling med syfte att skapa immunologisk tolerans.

”Lars Hedbys har tagit bolaget genom ett stort antal utmaningar. Vi har precis gått i mål med den första milstolpen och går nu in i nästa utvecklingsfas. Jag har full respekt för att Lars Hedbys nu anser tiden mogen att lämna och vill å styrelsens vägnar tacka för hans insatser under alla år. Vi arbetar nu för att inom kort ha ett nytt ledarskap på plats” säger Agneta Edberg, styrelseordförande i Idogen.

”Efter 5 år som vd och med en ny toleransinducerare som kan bära vår cellterapi, är det en bra tid att lämna över stafettpinnen till nästa person. Idogen är ett fantastiskt företag med ett mycket starkt team och jag är övertygad om att det skall bli en framgångsrik fortsättning ” säger Lars Hedbys, vd i Idogen.

”Arbetet med att rekrytera en efterträdare har getts till rekryteringsfirman Häger & Carlsson. Vi har som ambition att hitta en efterträdare till Lars Hedbys under sommaren” avslutar Agneta Edberg.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: (0)70 555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com 


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Kommuniké från årsstämma i Idogen AB

REGULATORISK

Idag, den 25 juni 2019, hölls årsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att omvälja Agneta Edberg, Leif G. Salford, Karin Hoogendoorn och Christina Herder som ordinarie styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande. Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion för valberedning 

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringarna av bolagsordningen innebär att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras samt att redaktionella ändringar görs avseende bolagets företagsnamn och avstämningsförbehåll.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 8 560 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget.


Lund den 25 juni 2019

Idogen AB (publ) 

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen har framgångsrikt etablerat en ny metod för bolagets cellterapi

REGULATORISK

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget framgångsrikt har etablerat en ny metod för utvecklingen av sin tolerogena cellterapi. I januari 2019 inleddes en utvärdering av ett antal nya potentiella metoder i en förbättrad analysmodell vilken gör det möjligt att med större precision bedöma den tolerogena effekten på humana immunceller i laboratoriemiljö. Detta omfattande arbete har nu avslutats med mycket gott resultat.

Idogens tolerogena cellterapi baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers agerande gentemot kroppsegna respektive främmande molekyler.

Idogen meddelade i januari 2019 att analyser utförda i en vetenskapligt förbättrad utvärderingsmodell visat att bolagets dittillsvarande metod, baserad på zebularin som toleransinducerare, inte gav den effekt som tidigare prekliniska försök hade indikerat. Därför inleddes en omfattande systematisk utvärdering av ett antal alternativa toleransinducerare i syfte att identifiera en effektivare metod för att skapa dendritceller som lär kroppen tolerera läkemedel, kroppsegna molekyler och celler. Detta arbete har lett fram till att en ny metod kunnat etableras för utvecklingen av bolagets cellterapiprojekt inom områdena blödarsjuka (IDO 8), njurtransplantation (IDO T) och autoimmuna sjukdomar (IDO AID). Den nya metoden baseras på en noggrant utvald kombination av toleransinducerande substanser som kommer att ersätta zebularin.

Idogen fortsätter nu utvecklingen av sin tolerogena cellterapi baserat på den nya metoden. Nästa viktiga delmål är att initiera en klinisk studie av IDO 8 i blödarsjuka patienter som har drabbats av immunitet mot sin behandling.

Baserat på det positiva resultatet från en initial immaterialrättslig utvärdering har Idogen påbörjat arbetet med att sammanställa patentansökningar för den nya metoden. 

”Framgångarna i vårt systematiska utvärderingsarbete innebär att vi har kunnat etablera en betydligt bättre metod för framtagning av vår tolerogena cellterapi. De senaste månaderna har varit ett kraftprov för bolagets medarbetare och med de lovande resultat som uppnåtts kan vi kan nu se tillbaka på våra ansträngningar med stolthet. Vi fortsätter nu utvecklingen av våra projekt i högt tempo”, säger Idogens vd, Lars Hedbys.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com
 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen AB publicerar Årsredovisning för 2018

REGULATORISK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019

Bifogat dokument

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

REGULATORISK

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019
kl. 15.00 i gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 juni 2019, och
 •  anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 18 juni 2019 skriftligen till Idogen AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-275 63 30 eller per e-post info@idogen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.  

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 18 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida https://www.idogen.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

       a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

       b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

       c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om instruktion för valberedning.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (1)

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Rolf Ehrnström (ordförande), representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, Leif G. Salford, representerande eget innehav, och Hans-Olov Sjögren, representerande eget innehav. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen. Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 – 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, att Agneta Edberg, Leif G. Salford, Karin Hoogendoorn och Christina Herder omväljs som styrelseledamöter samt att Agneta Edberg omväljs som styrelseordförande.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.idogen.com).

Valberedningen föreslår vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kr till var och en av övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år).

Valberedningen föreslår slutligen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om instruktion för valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt nedan:

•       Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista augusti.

•       Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista augusti blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.

•       Majoriteten i valberedningen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

•       Styrelsens ordförande är sammankallande till första mötet med valberedningen samt ska tillse att valberedningen erhåller relevant information om hur styrelsearbetet fungerar. Styrelsens ordförande kan vid behov adjungeras till valberedningen.

•       Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

•       Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

•       Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

•       Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

         a) förslag till ordförande vid årsstämman;

         b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

         c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i eventuella styrelsens olika utskott;

         d) förslag till arvode till revisorer;

         e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt i förekommande fall, val av revisorer; och

         f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

•       Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 1 Firma (föreslagen lydelse ”Företagsnamn”)

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är Idogen AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Idogen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 260 000 kronor och högst 5 040 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 394 407,31 kronor och högst 13 577 629,24 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 aktier och högst 72 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 48 491 533 aktier och högst 193 966 132 aktier.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 8 560 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget.

Emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågorna under punkterna 13 och 14 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.idogen.com) senast från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 48 491 533 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________

Lund i maj 2019

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument