Utfall av nyttjande av Teckningsoption 3 (TO3) för teckning av aktier i Idogen AB

REGULATORISK

Den 1 april 2019 avslutades tiden för nyttjande av TO3 för teckning av aktier i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”). Totalt nyttjades 0 TO3 för teckning, innebärande en nyttjandegrad av 0 procent. Teckningskursen var 6 SEK/aktie vilket tydligt översteg börskursen som per måndagens stängningskurs var 0,56 SEK/aktie.

”Utfallet av teckningsoptionen var helt i linje med vad vi förväntade oss, givet den nuvarande börskursen. Ett annat utfall hade varit anmärkningsvärt” säger vd Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Information angående TO3

REGULATORISK

I samband med Idogen ABs företrädesemission i juni 2017 emitterades, utöver 8 555 883 aktier, 8 555 883 teckningsoptioner vardera av serie TO2 och av TO3. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stockmarket. Kursen för Idogens aktie var per 15 mars 0,63 SEK/aktie vilket är betydligt lägre än teckningskursen. Nedan följer en sammanfattning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO3.

 • Teckningskursen har fastställts till 6,00 SEK per aktie.
 • Teckningskursen har definierats som 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari-15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Idogen under perioden låg på 0,58 SEK/aktie.
 • Teckningskursen (6 SEK/aktie) överstiger den aktiekurs som Idogens aktie hade per i fredags 15 mars (0,63 SEK/aktie).
 • Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kan äga rum under perioden 19 mars‒1 april 2019.
 • Anmälningssedel kommer att sändas ut till förvaltarregistrerade ägare och kommer att finnas på Idogens webbplats https://www.idogen.com samt på http://www.aqurat.se
 • Sista handelsdag för TO3 är den 28 mars 2019.
 • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 1 april 2019 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
 • Planerad kommunikation av utfall: vecka 15 2019.
 • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: vecka 17 2019.

”Teckningskursen är betydligt högre än den nuvarande börskursen och det är viktigt att de som tecknar är medvetna om detta när de överväger ett eventuellt tecknande.” säger Lars Hedbys, vd Idogen AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com 


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller SEKoppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framsSEKidna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antiSEKoppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen senarelägger ansökan om notering på Nasdaq First North

REGULATORISK


Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att man beslutat senarelägga den planerade ansökan om notering på Nasdaq First North. Bakgrunden är att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. Detta arbete uppskattas idag vara slutfört i mitten av 2019.
 

”Bolagets förberedelser inför noteringen av Idogens aktie på Nasdaq First North, som ursprungligen planerades äga rum tidigt under 2019, fortskrider väl. Vi finner det ändå lämpligt att senarelägga vår ansökan till dess att vi kunnat slutföra det pågående arbetet med utvärdering av nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com 
 

Bifogat dokument

Idogen AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

REGULATORISK

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4 796 (-7 289) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -4 806 (-7 315) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -432 (-8 250) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,35) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,35) SEK

PERIODEN (JANUARI – DECEMBER 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -27 861 (-21 299) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -27 634 (-21 322) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 394 (-19 906) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,27 (-1,32) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,27 (-1,32) SEK
 •  Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00) 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 •  Kanadas patentverk meddelade i oktober att de avser att bevilja Idogens patentansökan tillhörande den andra patentfamiljen vilken avser induktion av IDO vid autoimmuna sjukdomar och transplantation.
 •  I oktober meddelade bolaget att man beslutar om toppgaranterad företrädesemission.
 •  I november hölls extra bolagsstämma där beslut om godkännande av styrelsens rekommendation om företrädesemission av aktier togs.
 •  I november visade Idogen Proof-of-principle i en modell av autoimmun sjukdom, autoimmun uveit. Modellen i studien är T‑cellsdriven och effekten förväntas därför vara relevant för behandlingen av ytterligare autoimmuna sjukdomar.
 •  I december publicerade Idogen utfallet av bolagets företrädesemission som tecknades till 80 procent och tillför Idogen cirka 38,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, vilket är tillräckligt för drift av verksamheten fram till tredje kvartalet 2020. 


VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 •  I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. I december betalades ytterligare 0,3 MEUR ut. Under de kommande 24 månaderna kommer resterande 1,4 MEUR att utbetalas.
 •  I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.  
 •  Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.  
 •  I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar, IDO AID. 
 •  I september erhöll Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA för IDO 8
 •  Arbete med att flytta Idogen aktien från Spotlight till Nasdaq First North påbörjas 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Bolaget kommunicerade i januari att man förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi, vilket beräknas leda till att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T. 
 •  Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listning på First North 
 •  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.


RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2018  2017  2018 2017
3   mån  3   mån  12   mån 12   mån
okt-dec  okt-dec  jan-dec  jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 3 766 0 3 766 0
Rörelsens kostnader -8 562 -7 289 -31 627 -21 299
Rörelseresultat -4 796 -7 289 -27 861 -21 299
Periodens resultat efter finansnetto -4 806 -7 315 -27 634 -21 322
Genomsnittligt   antal aktier 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516
Genomsnittligt   antal optioner 8 555 883 17 111 766 11 790 710 7 969 864
Resultat   per aktie före utspädning (SEK) -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
Resultat   per aktie efter utspädning (SEK) -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
Kassaflöde från den löpande verksamheten -432 -8 250 -10 394 -19 906

NYCKELTAL
Rörelsekapital 42 306 33 894 42 306 33 894
Kassalikviditet, % 305 895 305 895
Soliditet, % 71 90 71 90
Resultat per aktie före utspädning -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
Genomsnittligt antal aktier 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com
 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen AB Year-end report 1 January–31 December 2018

REGULATORISK


FOURTH QUARTER (OCTOBER–DECEMBER 2018)
 

 •  Other operating income amounted to KSEK 3,766 (0)
 •  Operating loss amounted to KSEK -4,796 (-7,289)
 •  Loss for the period amounted to KSEK -4,806 (-7,315)
 •  Cash flow from operating activities was KSEK -432 (-8,250)
 •  Loss per share before dilution was SEK -0.19 (-0.35). Loss per share after dilution was SEK -0.19 (-0.35)

PERIOD (JANUARY–DECEMBER 2018) 

 •  Other operating income amounted to KSEK 3,766 (0) 
 •  Operating loss amounted to KSEK -27,861 (-21,299)
 •  Loss for the period amounted to KSEK -27,634 (-21,322)
 •  Cash flow from operating activities was KSEK -10,394 (-19,906)
 •  Loss per share before dilution was SEK -1.27 (-1.32). Loss per share after dilution was SEK -1.27 (-1.32)
 •  The proposed dividend is SEK 0.00/share (0.00) 

SIGNIFICANT EVENTS IN THE FOURTH QUARTER 

 •  In October, Canada’s patent office announced that it intended to approve Idogen’s patent application related to the second patent family, which pertains to induction of IDO in autoimmune diseases and transplantation.
 •  In October, the company announced its decision to hold a rights issues with a “top” guarantor.
 •  In November, an Extraordinary General Meeting was held where a decision was taken approving the Board’s recommendation for a rights issue of shares.
 •  In November, Idogen demonstrated proof-of-principle in a model of autoimmune disease, autoimmune uveitis. The model in the study is T-cell driven and the effects are expected to therefore be relevant for the treatment of other autoimmune diseases. 
 •  In December, Idogen published the outcome of the company’s rights issue that was subscribed to 80% and raised capital of approximately MSEK 38.7 for Idogen after issue costs, which is sufficient to support operations until the third quarter of 2020. 

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE PERIOD

 •  In January, the EU paid the first subpayment of the Horizon 2020 grant, an amount of MEUR 1.2. In December, a further MEUR 0.3 was paid. The remaining MEUR 1.4 will be paid out over the next 24 months.
 •  In April, Idogen announced that the company had postponed the planned start of the Phase I/IIa clinical trial of the IDO 8 project until early 2020 and initiated an expanded optimisation process. Accordingly, the planned start of the first clinical trial in the IDO T project was also postponed until the end of 2020 at the earliest.  
 •  Idogen strengthened its research organisation in the second quarter with the appointment of Hanne Risager Romedahl as new Chief Scientific Officer. Hanne took up her position on 7 May and replaces Anette Sundstedt who has remained with the company in the role of scientific expert.  
 •  In August, the Board decided to add a third therapeutic area to Idogen’s project portfolio – autoimmune diseases, IDO AID. 
 •  In September, Idogen’s IDO 8 was granted orphan drug designation in the US.
 •  Work transferring the Idogen share from Spotlight to Nasdaq First North began. 

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD 

 •  The company announced in January that it extends and broadens the preclinical development program for the tolerogenic cell therapy, which may delay the clinical studies for IDO 8 and IDO T by six months, starting H2 2020 for IDO 8 and H1 2021 for IDO T. 
 •  Arctic Securities was chosen as Corporate Advisor (CA) ahead of the listing on First North 
 • No other significant events occurred after the end of the period that affected the results or financial position.
   

CONDENSED EARNINGS AND CASH FLOW 

(Amounts in KSEK unless otherwise   stated) 2018  2017  2018  2017 
3 months  3 months  12 months  12 months 
Oct-Dec  Oct-Dec  Jan-Dec  Jan-Dec 
Other operating income 3,766 0 3,766 0
Operating expenses -8,562 -7,289 -31,627 -21,299
Operating loss -4,796 -7,289 -27,861 -21,299
Loss for the period after net financial items -4,806 -7,315 -27,634 -21,322
Average number of shares 24,998,490 20,778,472 21,843,166 16,207,516
Average number of warrants 8,555,883 17,111,766 11,790,710 7,969,864
Loss per share before dilution (SEK) -0.19 -0.35 -1.27 -1.32
Loss per share after dilution (SEK) -0.19 -0.35 -1.27 -1.32
Cash flow from operating activities -432 -8,250 -10,394 -19,906

KEY   FIGURES
 
Working capital 42,306 33,894 42,306 33,894
Acid-test ratio (%) 305 895 305 895
Equity/assets ratio (%) 71 90 71 90
Loss per share before dilution -0.19 -0.35 -1.27 -1.32
Average number of shares 24,998,490 20,778,472 21,843,166 16,207,516

For additional information, please contact:

Lars Hedbys, CEO Idogen AB

Tel: +46 (0)46-275 63 30

E-mail: lars.hedbys@idogen.com


This is an English version of an original Swedish press release communicated by Idogen AB. In case of interpretation issues or possible differences between the different versions, the Swedish version shall apply. This constitutes information that Idogen AB is required to publish under the EU’s Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the above contact person on the 6th of February 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN)
develops tolerogenic cell therapies to prevent the patient’s immune system from attacking biological agents, transplanted organs or the body’s own cells or tissue. Idogen’s most advanced product candidate IDO 8 is designed for patients with severe haemophilia A who have developed anti-drug antibodies against their critical treatment with coagulation factor VIII (factor VIII). The company´s second project IDO T is developed to prevent kidney transplant rejection. In a third project, IDO AID, Idogen focuses on the treatment of autoimmune diseases. The treatment is based on the patient’s own cells and is expected to have a favorable safety profile and long-lasting effect. The fact that a short treatment has the potential to yield a long-lasting effect is another great advantage. For more information, visit https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Tidigareläggning av publiceringen av Idogen AB:s bokslutskommuniké

REGULATORISK

Idogen AB har som en konsekvens av arbetet med att förbereda listningen på Nasdaq First North beslutat att tidigarelägga publiceringen av bolagets bokslutskommuniké till den 6 februari. Tidigare kommunicerat datum var den 12 februari. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sina tolerogena cellterapier

REGULATORISK


Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att bolaget beslutat förlänga och bredda det prekliniska utvecklingsprogrammet för sina tolerogena cellterapier. Idogen har etablerat en förbättrad utvärderingsmodell för att dokumentera effekten på humana immunceller i laboratoriemiljö. Baserat på denna utvärderingsmodell har bolaget nyligen avslutat analyser av den nuvarande behandlingsmetoden där zebularin ingår som en delkomponent. Resultaten visar att behandlingen inte ger den effekt som de prekliniska försöken indikerade. Bolaget breddar därför det prekliniska programmet genom att utvärdera ett antal potentiella metoder. Detta medför att proof of concept-studien för IDO T förlängs, liksom vissa aktiviteter kopplade till IDO 8 och IDO AID. I dagsläget bedömer bolaget att starten av kliniska studier för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader jämfört med vad som tidigare kommunicerats.

Idogens tolerogena cellterapi baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers agerande gentemot kroppseget respektive främmande. Goda resultat har uppnåtts i tidigare prekliniska försök med Idogens nuvarande teknologi där zebularin ingår som en delkomponent. Bolagets preliminära tolkning av nya analyser baserade på den förfinade utvärderingsmodellen är dock att de tidigare resultaten inte är relaterade till en önskad tolerogen effekt. En vidare konfirmering av den befintliga teknologin pågår. Bolaget har samtidigt inlett en utvärdering av ett antal potentiella tidigare identifierade teknologier – baserade på andra substanser än zebularin – för att påverka dendritceller på ett sätt som gör att kroppens immunförsvar lär sig att tolerera läkemedel och kroppsegna celler. Effekten av ett antal av dessa potentiella metoder kommer därför utvärderas innan det slutliga valet görs inför den fortsatta utvecklingen av cellterapin. Den pågående utvärderingen beräknas leda till att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T

”Den nyutvecklade utvärderingsmetoden ger oss möjlighet att med bättre precision dokumentera effekten av olika metoder för att påverka immunceller inför ett slutligt val om vilken som är den mest lämpade för vår tolerogena cellterapi. På så sätt skapas ett solidare underlag inför starten av framtida kliniska prövningar men får konsekvensen att vi riskerar sex månaders försening av starten av kliniska studier”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Flaggningsmeddelanden i Idogen AB (publ)

REGULATORISK

Idogen AB (publ) erhöll den 11e januari 2019 information om tre förändringen i antal aktier som är relaterad till den företrädesemission som nyligen genomförts och som informerats om på Idogen ABs (publ) hemsida.

SEB Life International blev ägare den 8e januari 2019 och hade ett totalt ägande uppgående till 5 802 449 aktier i Idogen AB (publ), motsvarande 11,97% av kapital och röster. SEB Life International ägde inga aktier före transaktionen.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet passerar 10% efter transaktionen.

Innehavet minskade till 4 502 032 aktier per 10 januari vilket motsvarar 9,28 % av kapital och röster. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understiger 10% efter transaktionen.

HCN group hade före emissionen 2 197 904 aktier vilket motsvarar 10,94 % av kapital och röster. HCN har efter emissionen från 8 januari fortsatt 2 197 904 aktier, som efter emissionen motsvarar 4,53 % av antalet aktier och röster.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understiger 10% efter förändringen av antal aktier i Idogen.

  


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Flaggningsmeddelande i Idogen AB (publ)

REGULATORISK

Idogen AB (publ) erhöll den 9e januari 2019 information om att Danske Bank Group, också representerande Danica Pension Försäkringsbolag, sedan den 8e januari 2019 har ett totalt ägande uppgående till 5 765 702 aktier i Idogen AB (publ), motsvarande 11,89% av kapital och röster. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet passerar 10% efter transaktionen.

Förändringen i antal aktier är relaterad till den företrädesemission som nyligen genomförts och som informerats på Idogen ABs (publ) hemsida.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Sista dag för handel med BTA

REGULATORISK

Sista dag för handel i Idogens BTA (betalda tecknade aktier) är den 2 januari 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 4 januari 2019 och de nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 8 januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen har endast skett genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 14 november 2018. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.


Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Bifogat dokument