Idogens företrädesemission genomförd ‒ tillförs 48,5 MSEK tillräckligt för drift till april 2020

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Den 5 december 2018 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Idogen AB (publ) (”Idogen” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 17 oktober 2018. Företrädesemissionen tecknades till 80 procent och tillför Idogen cirka 36,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader vilket är tillräckligt för drift av verksamheten fram till april 2020.

Resultatet visar att cirka 12,2 MSEK motsvarande 20,1 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 0,7 MSEK mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 1,2 procent av de erbjudna aktierna. 35,6 MSEK tilldelas garanter motsvarande cirka 58,7 procent av de erbjudna aktierna. Av det belopp som tilldelas garanter tilldelas 22,6 MSEK motsvarande cirka 37,3 procent de garanter som ingår i den så kallade bottengarantin som garanterar beloppet från teckningsåtaganden upp till 58,6 procent av företrädesemissionen. Resterande belopp av det som tilldelas garanter, dvs cirka 13,0 MSEK motsvarande 21,4 procent av företrädesemissionen tilldelas de långsiktiga investerare som ingår i den så kallade toppgarantin som avser utrymmet av företrädesemissionen mellan 58,6 procent upp till 80,0 procent. Företrädesemissionen tecknades således totalt till 80 procent och Bolaget tillförs cirka 48,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 12,1 MSEK.  

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 14 november 2018. Meddelande om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning av aktierna ska ske i enlighet med instruktion på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar Idogens aktiekapital med 1 939 682,01 SEK, från 1 454 725,30 SEK till 3 394 407,31 SEK och antalet aktier ökar med 27 709 743 från 20 781 790 till 48 491 533. Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så snart förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Fram tills dess pågår handel med BTA på Spotlight Stock Market.

I enlighet med villkoren för de 8 555 883 teckningsoptioner serie TO3 som Idogen gav ut enligt beslut vid årsstämma den 17 maj 2017 har företrädesemissionen inte medfört någon omräkning av villkoren för utnyttjande av teckningsoptionerna. 


Rådgivare

Finansiell rådgivare till Idogen i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till Idogen är Setterwalls Advokatbyrå AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018.
 


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen har endast skett genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 14 november 2018. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.


Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Bifogat dokument

Sista dag för teckning i företrädesemission är den 5 december 2018

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Onsdagen den 5 december 2018 är sista dag för teckning i Idogens företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med teckningsrätter är måndagen den 3 december 2018. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank/förvaltare i det fall dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Idogen i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till Idogen är Setterwalls Advokatbyrå AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com.


Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 14 november 2018. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.


Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Bifogat dokument

Idogen uppnår proof-of-principle i modell av autoimmun sjukdom


Idogen har som tidigare meddelats beslutat att utvärdera potentialen för bolagets teknologi inom en grupp av autoimmuna sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov och där behandlingen har möjlighet att beviljas särläkemedelsstatus. Bolaget har nu framgångsrikt avslutat en preklinisk studie i en modell av autoimmun uveit, en allvarlig sjukdom som kan leda till blindhet.

I modellen av inducerad autoimmun uveit behandlades grupper av djur med zebularin genom injektion. Gruppen av djur som behandlats med zebularin uppvisade en signifikant positiv behandlingseffekt med symptomlindring jämfört med kontrollgruppen av obehandlade djur. Modellen är T-cellsdriven och effekten av zebularin förväntas därför vara relevant för behandling av ytterligare autoimmuna sjukdomar.

”Den här studien är ett viktigt steg i den utvärdering av ett antal autoimmuna sjukdomar som vi nu genomför och det är positivt att vi lyckas uppnå dessa resultat. Resultaten är en viktig pusselbit i vår analys och kommer att jämföras med ytterligare arbete som vi genomför inom andra autoimmuna sjukdomar och med andra administreringssätt” – säger vd Lars Hedbys.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen deltar i projekt om avancerade terapiläkemedel

Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att bolaget deltar i ett Swelife‑projekt om avancerade terapiläkemedel (ATMP). Projektet är ett delprojekt inom Swelife‑ATMP och inriktar sig på affärsutveckling inom ATMP‑området. Ett särskilt fokus läggs på hälsoekonomi och värdebaserad hälsovård. Genom att identifiera hinder och möjligheter är förhoppningen att projektet kommer att underlätta för fler avancerade terapiläkemedel att nå marknaden och därigenom göra nytta för patienterna. Förutom Idogen deltar både aktörer inom akademin såväl som stora läkemedelsbolag.

ATMP har potentialen att etablera nya behandlingar, baserade på celler, vävnader eller gener, som kan motverka eller till och med bota tillstånd som tidigare inte kunnat botas. Dessa behandlingar medför också stora möjligheter att reparera, återskapa eller ersätta vävnad.

Projektet, som har fått namnet “Business development within the ATMP area based on health economics, value-based health care and the available infrastructures within Sweden”, kommer att pågå under totalt 1,5 år mellan 2018 till 2020. Bland partners i projektet finns förutom Idogen, Novartis, Pfizer, Nextcell Pharma, CellProtect Nordic Pharmaceuticals, RISE, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, LIF, Västerbotten läns landsting, Region Örebro, Akademiska sjukhuset, Region Skåne och IHE.

Projektet syftar till att främja utvecklingen av ATMP-projekt med ökad nytta för patienterna. Målet är även att göra Sverige mer attraktivt inom ATMP-området ur ett internationellt perspektiv vid utveckling, kliniska studier och produktion.

I projektet inrättas fyra arbetsgrupper med fyra fokusområden. Den första gruppen omfattar regulatoriska aspekter, rättigheter och tillstånd. En andra grupp riktar in sig på kostnader, pris och ersättningsmodeller. Affärsutveckling eller andra ekonomiskt hållbara betalningsmodeller bearbetas i en tredje grupp. Den sista gruppen i projektet belyser införandet av ATMP i vården. Dessutom kommer projektet även att titta på hur man arbetar med ATMP i andra länder och kartlägga vilka intressenter som finns. 

Swelife är en organisation som bidrar till att accelerera innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta. Genom att stödja samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso‑ och sjukvård är målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

För mer information om projektet se: https://swelife.se/2018/11/13/nytt-projekt-greppar-om-de-avancerade-terapilakemedlens-halsoekonomiska-utmaningar/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen AB offentliggör prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 20 november – 5 december 2018. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna aktier.  


Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Idogen har upprättat ett prospekt med anledning av den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 17 oktober 2018 och som godkändes vid extra bolagsstämma den 5 november 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.idogen.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (http://www.arctic.com/secse). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (http://www.fi.se). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder. Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 77 Stockholm.

Den som på avstämningsdagen den 14 november 2018 är registrerad som aktieägare i Idogen har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper 20 november – 5 december 2018. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs Idogen cirka 48,5 MSEK efter emissionskostnader. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 80 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,5 MSEK. Vissa långsiktiga investerare ingår i en s.k. toppgaranti vilken avser utrymmet mellan 58,6 procent upp till 80,0 procent, motsvarande 13,0 MSEK av företrädesemissionen. Resterande garanter ingår i en s.k. bottengaranti som garanterar beloppet från teckningsåtaganden upp till 58,6 procent, motsvarande 33,4 MSEK av företrädesemissionen. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent av företrädesemissionen, och har erhållits från Mikael Lönn och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare.


Investerarträffar
där Idogens vd Lars Hedbys presenterar Bolaget 

Aktiekvällen i Lund

Datum och tid: torsdagen den 15 november 2018, kl. 18:00 – 18:30

Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund 

Anmälan: Via Aktiespararnas hemsida, http://www.aktiespararna.se               


Arctic Securities
, lunchpresentation 

Datum och tid: torsdagen den 22 november 2018, kl. 12:00 – 13:00

Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm

Förtäring: Lunch serveras

Anmälan: Via e-post till invitation.sweden@arctic.com, v.g. ange namn och kontaktuppgifter


Stora aktiedagen i Stockholm

Datum och tid: måndagen den 26 november 2018, kl. 11:20 – 11:50 

Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm 

Anmälan: Via Aktiespararnas hemsida, http://www.aktiespararna.se 


Tidplan för företrädesemissionen

20 november – 5 december 2018 Teckningsperiod
20 november – 3 december 2018 Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
20 november 2018 (tillsvidare) Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen
Omkring 11 december 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen


”Den förestående företrädesemissionen har potential att markant stärka Idogens möjligheter att bli en framgångsrik och betydande aktör på den snabbväxande cellterapimarknaden. Likviden från företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att ta Idogens huvudprojekt IDO 8 fram till starten av kliniska studier och att föra det prekliniska arbetet för IDO T och IDO AID till nästa nivå. Vi har nyligen breddat Bolagets projektportfölj till att även innefatta autoimmuna sjukdomar och i slutet av september beviljades Idogens första produktkandidat IDO 8 särläkemedelsstatus i USA, vilket är ett viktigt värdehöjande steg. Genom kapitalanskaffningen får Idogen dessutom nya investerare som avser att vara med långsiktigt”
, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.


Rådgivare

Finansiell rådgivare till Idogen i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till Idogen är Setterwalls Advokatbyrå AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com.


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.


Framåtriktade uttalanden
 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Bifogat dokument

Valberedning utsedd i Idogen AB (publ)

Valberedningen, bestående av Rolf Ehrnström (Ventac Partners) Leif G. Salford och Hans-Olof Sjögren, har samlats. Rolf Ehrnström har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2019 har inletts. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:

a)      förslag till ordförande vid årsstämman;

b)      förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)      förslag till arvode till revisorer;

e)      förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)       förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Rolf Ehrnström på e-post: rehrnstrom@ventac-partners.com eller mobiltelefon: 0761 30 30 96.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com
 

Bifogat dokument

Kommuniké från extra bolagsstämma i Idogen AB (publ)


Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 17 oktober 2018 om företrädesemission av högst 34 636 315 aktier. De som på avstämningsdagen den 14 november 2018 är registrerade som aktieägare i Idogen erhåller en (1) teckningsrätt för varje ägd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 1,75 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 2 424 542,05 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 20 november 2018 till och med den 5 december 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018


TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2018)

 • Nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 268 (-6 075) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -7318 (-6 068) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 860 (-7 510) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,35 (-0,31) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,35 (-0,31) SEK


PERIODEN (JANUARI – SEPTEMBER 2018)

 • Nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 065 (-14 010) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -22 828 (-14 007) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 961 (-11 657) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,10 (-0,95) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,10 (-0,95) SEK

   
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar, IDO AID.
 • I september erhöll Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA för IDO 8

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. Under de kommande 24 månaderna kommer ytterligare 1,7 MEUR att utbetalas.
 • I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i  IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.
 • Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen för Idogen har kallat till en extra stämma den 5 november för att besluta om en företrädesemission. Företrädesemissionen uppgår till 60,6 MSEK och är garanterad till 80 %. Idogen kommer att tillföras netto efter emissionskostnader mellan 37,5 och 48,5 MSEK.
 • Styrelsen har beslutat att ansöka om listning på Nasdaq First North med målsättningen att kunna listas på First North Premier när reglerna för detta är uppfyllda.
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG 

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2018  2017  2018 2017 2017 
3   mån  3   mån  9   mån 9   mån 12   mån 
jul-sep  jul-sep  jan-sep  jan-sep  jan-dec
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Rörelsens   kostnader -7   268 -6 075 -23   065 -14   010 -21   299
Rörelseresultat -7   268 -6 075 -23   065 -14   010 -21   299
Periodens   resultat efter finansnetto -7   318 -6 068 -22   828 -14   007 -21   322
Genomsnittligt   antal aktier 20 781   790 19 476 485 20 779   833 14 667   123 16 207   516
Genomsnittligt   antal optioner 8 555   883 14 507 802 12 880   835 4 889   076 7   969 864
Resultat   per aktie före utspädning (SEK) -0,35 -0,31 -1,10 -0,95 -1,32
Resultat   per aktie efter utspädning (SEK) -0,35 -0,31 -1,10 -0,95 -1,328
Kassaflöde   från den löpande verksamheten -6   860 -7 510 -9   961 -11   657 -19   906

NYCKELTAL
Rörelsekapital 8   532 43 836 8   532 43   836 33   894
Kassalikviditet,   % 151 981 151 981 895
Soliditet,   % 51 90 51 90 90
Resultat   per aktie före utspädning -0,35 -0,31 -1,10 -0,95 -1,32
Genomsnittligt   antal aktier 20 781   790 19 476 485 20 779   833 14 667   123 16 207   516

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus kortfristiga skulder.

Kassalikviditet
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat per aktier för utspädning
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad.

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018.

Bifogat dokument

Idogens investerarträffar i oktober-november 2018


BioStock Life Science Summit i Lund, 25 oktober

Tid: Torsdagen den 25 oktober 2018, kl 13:25-13:45

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Arrangör: BioStock, för mer information samt anmälan, besök: summit.biostock.se 

Sedermeradagen i Stockholm, 7 november

Tid: Onsdagen den 7 november 2018, tid meddelas senare

Plats: Waterfront Congress Center, Stockholm

Arrangör: Sedermera Fondkommission, för mer information samt anmälan, besök: sedermera.se

Stora aktiedagen Göteborg, 12 november

Tid: Måndagen den 12 november 2018, kl 15:40-16:10 

Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg 

Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: aktiespararna.se

Aktiekvällen i Lund, 15 november

Tid: Torsdagen den 15 november 2018, kl 18:00-18:30

Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund 

Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: aktiespararna.se 

Stora aktiedagen Stockholm, 26 november

Tid: Måndagen den 26 november 2018, kl 11:20-11:50

Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm 

Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: aktiespararna.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Kallelse till extra bolagsstämma i Idogen AB (publ)

 

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 november 2018 kl. 15.00 i gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.


Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 oktober 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 29 oktober 2018 skriftligen till Idogen AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-275 63 30 eller per e-post info@idogen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd måndagen den 29 oktober 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.idogen.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.

7. Stämman avslutas.


Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 17 oktober 2018 om att öka bolagets aktiekapital med högst 2 424 542,05 kronor genom nyemission av högst 34 636 315 aktier och på följande villkor:

 1. 1,75 kronor ska betalas för varje aktie.
 2. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
 3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 14 november 2018.
 4. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier.
 5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

  (i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till   dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

  (ii) i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av;

  (iii) i tredje hand till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden; och

  (iv) i fjärde hand till sådana som har ingått s.k. bottengarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden.

  I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 november 2018 till och med den 5 december 2018. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

 7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

 8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.


Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).


Tillhandahållande av handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 6 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.idogen.com) senast från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.


Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 781 790 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

_______________

Lund i oktober 2018

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument