Inbjudan till Idogens investerarträffar i maj ‒ juni 2017

Inför den planerade nyemissionen i Idogen AB (”Idogen”) kommer VD Lars Hedbys att presentera bolagets verksamhet och framtidsplaner på ett flertal investerarträffar under maj juni 2017. Evenemangen är kostnadsfria, men kräver föranmälan. För mer information om träffarna, se nedan.

Aktiedagen i Göteborg den 8 maj

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Måndagen den 8 maj 2017, kl. 13:30-14:00.

Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg.

För mer information samt anmälan, besök http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Goteborg8maj/. Aktiedagen i Göteborg kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se/live.

Aktiedagen i Stockholm den 15 maj

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Måndagen den 15 maj 2017, kl. 14:30-15:00.

Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm.

För mer information samt anmälan, besök http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Stockholm15maj/. Aktiedagen i Stockholm kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se/live.

Investor After Work i Göteborg den 18 maj

Arrangör: Redeye

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 17:30.

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.

För mer information och anmälan, besök:

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43465F4178464A59467140&EventId=41415F4274484B5B447140&SessionId=414651407449425E467540

Aktiedagen i Malmö den 23 maj

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 14:00-14:30.

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö.

För mer information samt anmälan, besök http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Malmo23maj/. Aktiedagen i Malmö kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se/live.

Investerarlunch och guidad tur på Skissernas museum i Lund 31 maj

Arrangör: Redeye

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017, kl.11.00-13.00.

Plats: Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.

Anmäl Dig till eventet på https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41475C44754841514B7040

Investor After Work Öresund 31 maj

Arrangör: Redeye

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017. Mingel från kl. 17:30. Bolagspresentationer kl. 18:00-20.30 och eventet är slut ca kl 21.30.

Plats: Clarion Hotel & Congress, Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö.

Anmäl Dig till eventet på https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41475C4472484150447240

Småbolagsdagen i Stockholm 12 juni (Aktiespararna och Redeye arrangerar)

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Måndagen den 12 juni 2017, kl.13.20-13:50.

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.

Hemsida för eventet kommer ut i mitten av maj. Småbolagsdagen i Stockholm kommer även att sändas live via www.smabolagsdagen.net.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Beslut om företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Styrelsen för Idogen AB (publ) (”Idogen” eller ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid årsstämman, beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och två serier teckningsoptioner. Genom emissionen tillförs Idogen efter emissionskostnader initialt minst cirka 42 och maximalt cirka 53 MSEK. Vid full teckning av aktier och fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Idogen i två steg ytterligare mellan cirka 122 MSEK och cirka 226 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare motsvarande cirka 11 % samt garantiåtaganden upp till totalt 80 % av den initiala emissionslikviden. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna.

Kort om Idogen

Idogens vision är att utveckla de första tolerogena vaccinerna. De riktar sig till behandling av patienter med stora medicinska behov; som utvecklat antikroppar mot biologiska läkemedel, som har autoimmuna sjukdomar eller drabbas av avstötningsreaktioner efter transplantation.

Idogens tolerogena vaccin är en cellterapibehandling som bygger på att så kallade dendritiska celler från patientens blod programmeras till att motverka en skadlig immunreaktion, det vill säga att immunförsvaret programmeras att tolerera en vald molekyl så att kroppen betraktar det som kroppseget.

Bolagets första tolerogena vaccin avser att behandla patienter med hemofili A (blödarsjuka) som utvecklat antikroppar mot den ordinarie behandlingen (faktor VIII) och därmed står utan effektiva behandlingsalternativ. Idogen avser även att parallellt med studierna kring hemofili A initiera en klinisk studie för en andra sjukdomsindikation samt att förbereda för kliniska studier i USA och analysera marknadsförutsättningarna för ett tolerogent vaccin i USA.

Motiv för emission – en mer offensiv utvecklingsplan och en långsiktig finansieringslösning

Idogen har under 2016 och 2017 uppnått flera viktiga milstolpar avseende sin cellterapi; proof-of-concept i djurmodell för hemofili A, proof-of-concept med humana tolerogena dendritiska celler i provrörsförsök av immunaktivering, särläkemedelsstatus i Europa och en avsevärt förstärkt och breddad global patentportfölj. Idogen har också beslutat att tillverka det tolerogena vaccinet för de kommande kliniska studierna i egen regi.

Baserat på uppnådda positiva resultat har Idogen beslutat om en mer offensiv utvecklingsplan och tagit ett strategiskt beslut att parallellt med den första kliniska fas I/IIa-studien påbörja arbetet med en klinisk studie i en andra indikation. Bolaget har även startat inledande analys av förutsättningar för en framtida marknadsintroduktion i USA och kommer att förbereda för kliniska studier i USA. Målet med emissionslikviden från företrädesemissionen (inklusive tillhörande teckningsoptioner) är att säkra finansieringen för den här långsiktiga offensiva utvecklingsplanen.

”De positiva resultat vi genererat det senaste året har gett oss ökad tilltro till vår teknologi och är grunden till den offensiva utveckling vi nu planerar. Vi tar därför ett långsiktigt grepp om finansieringen genom att kombinera en företrädesemission med två teckningsoptioner. Med denna finansiering räknar vi med att kunna presentera kliniska data från två kliniska fas I/IIa-studier, vilket ‒ om vi är framgångsrika ‒ kan leda till en betydande värdeökning av Bolaget och samtidigt ökar möjligheten att lyckas nå marknad med en eller flera produkter. Vi bedömer också att vi vid den tidpunkten bör vara väl positionerade för utlicensiering av en eller båda dessa indikationer. Vi vill med de två teckningsoptionerna skapa en möjlighet för intresserade investerare att vara med på hela denna offensiva resa, samtidigt som vi säkerställer att utspädningen av befintliga ägare minimeras när vi bygger värde i Bolaget.”, kommenterar Lars Hedbys, VD Idogen AB.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel inklusive företrädesrätt är den 18 maj 2017 och första dag för handel exklusive företrädesrätt är den 19 maj 2017. Avstämningsdag är den 22 maj 2017.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3.

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtt, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.

Handel med uniträtter: 24 maj – 8 juni 2017.

Teckningstid: 24 maj – 12 juni 2017.

Teckningskurs: 42 SEK per unit, det vill säga 6 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår från och med den 24 maj 2017 till dess att företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske i slutet av juni 2017.

Handel med TO2 och TO3: Teckningsoptionerna TO2 och TO3 kommer noteras och handlas på AktieTorget efter registrering av företrädesemissionen.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 10 694 761 aktier, vilket vid full teckning inbringar cirka 53 MSEK efter emissionskostnader. Emissionskostnaderna (inklusive kostnader för garanter) bedöms till cirka 10 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga 10 694 761 teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 61 MSEK vid lägsta teckningskurs (6 SEK/aktie) och cirka 92 MSEK vid högsta teckningskurs (9 SEK/aktie) efter emissionskostnader (kostnader för emissionen mellan 3 och 4 MSEK). I det fall även samtliga 10 694 761 teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 61 MSEK vid lägsta teckningskurs (6 SEK/aktie) och cirka 134 MSEK vid högsta teckningskurs (13 SEK/aktie) efter emissionskostnader (kostnader för emissionen mellan 3 och 5 MSEK). Totalt tillförs Idogen vid full teckning av såväl företrädesemission som vidhängande teckningsoptioner således lägst 176 MSEK och högst 280 MSEK, efter emissionskostnader.

Antal aktier innan emission: 12 222 589 aktier.

Utspädning: Om emissionen blir fulltecknad ökar antalet aktier i Idogen från 12 222 589 aktier till 22 917 350 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 47 % för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas ökar antalet aktier ytterligare från 22 917 350 aktier till 33 612 111 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32 % för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen. I det fall även slutligen även samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas ökar antalet aktier ytterligare från 33 612 111 aktier till 44 306 872 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 24 % för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen. Om emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner serie TO2 och serie TO3 utnyttjas ökar således antalet aktier totalt från 12 222 589 aktier till 44 306 872 aktier, motsvarande en total utspädning om cirka 72 %.

Tecknings- och garantiåtaganden: Idogen har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 11 % samt garantiåtaganden upp till totalt 80 % av den initiala emissionslikviden.

Bland de aktieägare som lämnat teckningsåtaganden ingår HCN Group AB med 6,3 MSEK och Ventac Holding (Cyprus) LTD med 0,5 MSEK.

Vidare har styrelse och ledande befattningshavare lämnat teckningsåtaganden enligt följande fördelning: CSO Anette Sundstedt 50 TSEK, CFO Ingvar Karlsson 79 TSEK, styrelseordförande Agneta Edberg 88 TSEK, styrelseledamot Ulf Blom 26 TSEK, samt styrelseledamot Leif G Salford 100 TSEK (direkt och genom Neuroinvent AB). VD Lars Hedbys, CTO Dennis Henriksen och CBO Neil Thomas är delägare i Ventac Holding (Cyprus) LTD som lämnat teckningsåtagande med 0,5 MSEK enligt ovan.

Lock-up åtaganden: HCN Group AB, ägare av 9,8 % av utestående aktier i Idogen, Ventac Holding (Cyprus) LTD, ägare av 6,6 % av utestående aktier i Idogen och Tipajumanica, ägare av 5,3 % av utestående aktier i Idogen, har genom avtal förbundit sig att inte avyttra aktier i Idogen inom en period på 180 dagar från den sista dagen i teckningsperioden i emissionen. Åtagandet omfattar 75 % av respektive ägares innehav. Vidare har aktieägare motsvarande ytterligare 11,6 % av utestående aktier i Idogen förbundit sig att inte avyttra aktier inom en period på 180 dagar från den sista dagen i teckningsperioden i emissionen. För dessa ägare omfattar åtagandet 100 % av respektive ägares innehav.

Vidare har övriga (utöver större ägare ovan) styrelseledamöter i Idogen förbundit sig att inte avyttra aktier i Idogen inom en period på 180 dagar från den sista dagen i teckningsperioden i emissionen. Åtagandet omfattar 100 % av respektive ägares innehav.

Slutligen har samtliga i Idogens ledningsgrupp förbundit sig att inte avyttra aktier i Idogen inom en period på 360 dagar från den sista dagen i teckningsperioden i emissionen. Åtagandet omfattar 100 % av respektive ägares innehav.

Offentliggörande av utfall: Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 15 juni 2017.

Villkor för TO2 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 18 maj 2018.

Villkor för TO3 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari ‒ 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 19 mars ‒ 1 april 2019.

Investerarträffar

Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att presenteras på Idogens hemsida.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med emissionen.

Prospekt

Prospekt är beräknat att offentliggöras omkring den 18 maj 2017. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Idogens prospekt som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets, AktieTorgets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.idogen.com, www.aktietorget.se, www.redeye.se).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 18 maj 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017.

Idogen rekryterar Chief Medical Officer

fr, mar 31, 2017 08:30 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Dr Steven Glazer till posten som Chief Medical Officer (CMO) med tillträde den 1 april 2017. Rekryteringen innebär en betydelsefull förstärkning av organisationen inför kommande kliniska studier inom inledningsvis hemofili A (blödarsjuka). Steven Glazer kommer närmast från rollen som CMO på Hansa Medical AB, noterat på Nasdaq Stockholm.

Steven Glazer har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom klinisk utveckling av läkemedel. Hans tidigare uppdrag inkluderar Senior Vice President Development på Bioinvent AB, Vice President Development på Zealand Pharma och Medical Director på Novo Nordisk. Han har betydande industriella erfarenheter från flera terapiområden av betydelse för Idogen, inkluderande hemofili, hematologi, transplantation och diabetes. Steven har en medicine doktorsexamen från Köpenhamns universitet och är specialiserad inom invärtesmedicin.

Jag ser fram emot att arbeta med Idogen och hemofili igen – en patientgrupp som jag tidigare arbetat mycket med. Idogen har en intressant teknologi som kan förändra nuvarande behandlingssätt av medicinskt mycket utsatta patienter och jag tror mina tidigare erfarenheter kan bli nyttiga”, kommenterar Steven Glazer.

”Rekryteringen av Steven Glazer som Chief Medical Officer innebär en väsentlig förstärkning av Idogens kompetens och är mycket väl i linje med sikte på våra kommande kliniska studier. Stevens omfattande erfarenhet från utveckling av nya behandlingar inom hemofili blir en stor tillgång för oss”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017.

Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt kommer att godkänna en patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för vaccinteknologin. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Japan och har fått förhandsbesked från USA om beslut att godkänna patentansökan.

Europeiska patentverket utfärdade i januari 2017 ett ”Notice of intention to grant” och har nu meddelat att man formellt kommer att godkänna Idogens patentansökan avseende inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ. Patentet, med patentnummer EP2654758, tillhör Idogens andra patentfamilj och skyddar Idogens teknologi till och med år 2031 i Europa. Patentet blir nu officiellt och kommer att valideras i strategiskt viktiga länder för Idogen i Europa. Bolaget har sedan tidigare ett beviljat patent i denna patentfamilj för Japan och har erhållit ”Notice of Allowance” i USA. En relaterad patentansökan är under handläggning i Kanada.

Idogens första patentfamilj täcker ytterligare aspekter av att använda zebularin för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ, vilket tillsammans med den andra patentfamiljen skapar ett bredare skydd för bolagets produkt mot potentiella konkurrenter. Den första patentfamiljen är tidigare godkänd i Europa och under handläggning i USA.

”Det beviljade patentet i Europa är ett betydelsefullt godkännande. Idogen utvecklar tolerogena vacciner med stor medicinsk och kommersiell potential och vi har nu säkrat patentskydd för dessa metoder på två viktiga marknader – Europa och Japan. Vi har även ett förhandsbesked från USA om beslut att godkänna denna patentansökan.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017.

Idogen stärker sin position i USA – viktig patentansökan får Notice of allowance

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att de avser att bevilja Idogens patentansökan. I januari 2017 beviljades bolagets tolerogena vaccinteknologi patent i Japan och en relaterad ansökan godkändes för beviljande i Europa. Patentet i USA kommer att ge Idogens vaccinteknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad och stärker bolagets patentportfölj markant.

Amerikanska patentverket (USPTO) har meddelat att de avser bevilja Idogens patentansökan med ansökningsnummer 14/553,098. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och avser inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar eller bortstötning av transplanterade organ. Patentets giltighetstid sträcker sig till december 2031, men kan komma att bli något längre om justering görs för försening i handläggningen hos patentverket.

Relaterade ansökningar har beviljats i Japan och fått ”Notice of Intention to Grant” i Europa i januari 2017. Ytterligare en relaterad ansökan är under handläggning i Kanada. Det godkända patentet kommer att komplettera det japanska patentet i denna familj och ett tidigare europeiskt patent i Idogens första patentfamilj som godkändes i december 2013.

”Patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena vaccin-plattform i USA. Det är en betydande marknad som står för 40% av den globala läkemedelsmarknaden och är viktig för innovativa behandlingar såsom vår. Beslutet att det amerikanska patentverket avser att bevilja vårt patent är mycket glädjande”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017.

Idogens investerarträffar i januari-februari 2017

Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget på flera investerarträffar under januari-februari 2017. Idogen kommer att medverka på Aktiedagen i Lund den 31 januari 2017 som arrangeras av Aktiespararna och är en mötesplats för investerare och noterade bolag. Idogen kommer även att delta på ProHearings i Stockholm den 17 februari 2017 och Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm den 22 februari 2017. För mer information om träffarna, se nedan.

Bolagspresentation av Idogen på Aktiedagen i Lund

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Tisdagen den 31 januari 2017, kl. 13:00-13:30

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Eventet är kostnadsfritt, dock krävs anmälan. För mer information om Aktiedagen samt anmälan till eventet, besök http://www.aktiespararna.se/aktiedagen-lund.

Aktiedagen i Lund kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se/live för den som inte kan närvara vid eventet.

Bolagspresentation av Idogen på ProHearings i Stockholm

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Fredagen den 17 februari 2017, Förmiddag. Närmare tidpunkt kommer att kommuniceras via www.prohearings.com

Plats: Engelbrektsplan 1, Stureplan, Stockholm

För mer information om ProHearings, besök www.prohearings.com.

Bolagspresentation av Idogen på Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Onsdagen den 22 februari 2017, Förmiddag. Närmare tidpunkt kommer att kommuniceras via www.financialhearings.com/event/9634

Plats: Operaterassen, Stockholm

För mer information om Börsveckans Småbolagsdag, besök www.financialhearings.com/event/9634.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen AB

Ventac Holdings (Cyprus) Ltd. (”Ventac Holdings”), en av Idogen AB:s (”Idogen”) största ägare, har över marknaden avyttrat 100 000 aktier i Idogen. Ventac Holdings aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 807 620 aktier, innebärande ett fortsatt innehav om cirka 6,6 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Försäljningen av aktier har skett i syfte att frigöra kapital för att investera i nya projekt.

Ventac Holdings är ett holdingbolag som förvaltar aktier i företag som är kopplade till Ventac Partners. Ventac Partners, som är en av Idogens grundare, är ett globalt partnernätverk med expertis och erfarenhet inom bioteknik, läkemedel och medicinteknik. Ventac Partners affärsmodell är att starta och utveckla life science-företag med hög kommersiell potential. För mer information om Ventac Partners, se www.ventac-partners.com/.

”Ventac Holdings har i linje med sin affärsmodell avyttrat en del av sitt ägande i Idogen för att kunna investera i nya projekt. Vi kommer fortsatt att vara fullt engagerade i Idogen och har oförändrad stark tro på Idogens verksamhet och framtida potential”, kommenterar Mikael Örum, företrädare för Ventac Holdings, tillika styrelsemedlem i Idogen. ”Vi ser i dagsläget inget behov av ytterligare försäljning av aktier.”

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Positivt beslut för Idogens särläkemedelsansökan i Europa

Den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för särläkemedel i Europa (Committee for orphan medicinal products, COMP) har fattat ett positivt beslut avseende Idogens ansökan om särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i Europa. Detta innebär att COMP har bedömt att ansökan uppfyller samtliga kriterier och kommer därmed att rekommendera den Europeiska kommissionen att bevilja Idogen en formell särläkemedelsstatus.

En särläkemedelsstatus innebär flera viktiga fördelar för Idogen. En produkt som är klassad som särläkemedel erhåller ensamrätt på marknaden inom EU i tio år efter marknadsgodkännande oavsett patentens giltighetstid, vilket är viktigt för värdet vid ett eventuellt licensavtal. Dessutom erhåller Idogen fri konsultation vid vetenskaplig rådgivning och lägre kostnader för regulatoriska ansökningar inför marknadsintroduktionen.

”Patienter med blödarsjuka och antikroppar mot sin faktor VIII-behandling är en utsatt patientgrupp och det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder, vilket COMP:s beslut bekräftar. Beskedet är mycket glädjande och vi inväntar nu det formella beslutet. Särläkemedelsstatus är en viktig milstolpe i vår utvecklingsplan och utgör en tydlig värdeökning för denna produkt.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

HCN Group AB ökar sitt innehav i Idogen AB

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att HCN Group AB, bolagets enskilt största aktieägare, utanför ordinarie handel har förvärvat 53 359 aktier i Idogen från LU Holding AB. HCN Group AB ökar därmed sin ägarandel i Idogen till cirka 9,8 % av kapitalet. I förvärvet ingår även en option att under första kvartalet 2017 köpa ytterligare 150 000 aktier från LU Holding AB.

LU Holding AB är Lunds universitets innovationsbolag med uppgift att med investeringar och kompetens stödja nybildade bolag sprungna ur forskning från Lunds universitet. Försäljningen av aktier är i linje med deras uppdrag ‒ att investera i innovationsbolag och avyttra innehav efter marknadsnotering i syfte att kunna investera i nya innovationer.

HCN Group AB investerar i företag och verksamheter för att utveckla verksamheter tillsammans med entreprenörer och medarbetare. Bolagets vision är att skapa en portfölj av långsiktiga investeringar i framgångsrika företag.

”Det är glädjande att vår enskilt största aktieägare HCN Group AB starkt tror på vår verksamhet och ökar sin ägarandel i Idogen – det visar på förtroende och långsiktigt stöd från vår största aktieägare.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com