Bokslutskommuniké 1 Januari – 31 December 2017

REGULATORISK

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -7 289 (-4 255) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -7 315 -4 255) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 250 (-3 035) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,35 (-0,36) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,36) kr
 •  Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)
 •  Denna rapport för fjärde kvartalet /bokslutskommunikén upprättas enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Rapporten upprättas enligt IAS 34 med beaktande av det undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2. Bolaget ingår inte i någon koncern, varför rapportering enligt IFRS-redovisning inte blir tillämplig. Övergången till redovisning enligt RFR 2 har inte haft någon effekt på balansräkningen vid ingången av 2016 eller på jämförande perioder.
   

HELÅRSPERIODEN (1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (53) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -21 299 (-12 583) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -21 322 (-12 599) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 906 (-11 407) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,32 (-1,22) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,88 (-1,03) kr.
 •  Soliditeten uppgick till 90% (90%).
 •  Kassa och bank uppgick till 36,9 MSEK vid periodens slut. Utöver detta finns beviljade bidrag om cirka 28 MSEK som kommer att utbetalas under de kommande tre åren. 
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Bolaget startade arbetet med kvalitetssäkring för att erhålla tillverkningstillstånd för cellterapiprodukter till kliniska studier.

 • Anpassningen av Idogens produktionslokaler färdigställdes planenligt under november och lokalerna uppfyller kraven för renrum.

 • I december beviljades ett patent i USA som täcker Idogens teknologi för tolerogen cellterapi. Det nya USA-patentet ger bolagets teknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad.

 • Idogen hade en kassa om 36,9 mkr per slutet av året. Omedelbart efter årsskiftet betalade EU ut den första delen av bidraget om 1,2 miljoner euro. Därmed hade Idogen en kassa vid årets början om 49 mkr. Under de kommande 30 månaderna kommer ytterligare 1,7 miljoner euro att utbetalas.

Vd har ordet 

Idogen utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Under 2017 har vi fått flera tydliga kvitton på innovationshöjden i vår teknologiplattform – i hård konkurrens erhöll vi forskningsbidrag från EU om totalt 2,9 miljoner euro, och nya patent beviljades i USA, Europa och Japan.

I januari beviljades särläkemedelsstatus i EU för vårt längst framskridna projekt IDO 8, vilket syftar till att återställa effekten av faktor VIII-preparat hos patienter med blödarsjuka. Särläkemedelsstatus innebär en rad fördelar, såsom mindre omfattande kliniska studier, utökat stöd från registreringsmyndigheter och förlängd marknadsexklusivitet. Vi har dessutom sedan tidigare erhållit värdefullt vetenskapligt stöd från Läkemedelsverket kring utformningen av en första klinisk studie, vilken vi räknar med att initiera i slutet av 2018.

Baserat på framstegen i utvecklingen av vårt unika cellterapikoncept och de positiva prekliniska resultat som genererats för IDO 8, beslutade vi i maj att bredda vår projektportfölj genom att starta utvecklingen av projektet IDO T för att förhindra bortstötning av transplanterade njurar. Målsättningen är att lära immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet, för att minska behovet av dagens ofta livslånga behandling med läkemedel som hämmar immunförsvarets aktivitet. Utvecklingsarbetet drivs med avsikt att initiera en klinisk fas I/IIa-studie under 2019.

I april säkrade vi tillgång till anpassade renrum för att i egen regi producera våra cellterapi-produkter i enlighet med gällande regelverk för läkemedel. Härigenom får vi kontroll över samtliga steg i produktionsprocessen och kan kapa ledtiderna inför kommande kliniska studier. Vi förväntar oss en myndighetscertifiering av produktions-anläggningen under 2018.

Precis som i andra forskningsintensiva företag som utvecklar nya terapier krävs betydande investeringar innan Idogen kan få intäkter från licensavtal eller egen försäljning. Det betydande forskningsbidrag vi i maj beviljades från EU-programmet HORIZON 2020, har i kombination med den framgångsrika nyemission som genomfördes i juni, bidragit till att vi har finansiella resurser för att driva såväl IDO 8 som IDO T framåt med hög hastighet.

Intresset för cellterapi ökar alltmer som nytt behandlingsalternativ. En indikation på det är Takedas nyligen tillkännagivna avsikt att förvärva cellterapibolaget TiGenix till ett totalt avtalsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Vår affärsidé är att ingå kommersiella avtal baserat på resultaten från de kliniska studierna i våra respektive projekt, och under slutet av 2018 räknar vi alltså med att initiera den första kliniska studien med IDO 8. Det kommer bli ett transformerande steg i bolagets utveckling.

Lars Hedbys

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018.

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. Idogen förväntas starta den första kliniska prövningen i patienter med blödarsjuka under slutet av 2018. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument