Ändringar i Idogens finansiella kalender

REGULATORISK

 

 

Idogen AB (publ) meddelar idag ändringar i den finansiella kalendern jämfört med de datum som kommunicerades i kvartalsrapporten för kvartal tre.

 

 

Följande ändringar görs i den finansiella kalendern

Bokslutskommuniké flyttas från 8 februari till 24 februari.

Delårsrapport för kvartal 1 flyttas från 9 maj till 31 maj.

Övriga rapportdatum har inga ändringar.

 

Årsstämman flyttas från 9 maj till 8 juni.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

 

Certified Advisor:
Vator Secuities AB

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari  2023 kl 08.16 CET.

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, nu i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar.  För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Bifogat dokument