TIDIGARELAGD Idogen AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

REGULATORISK

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2019)

  •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 854 (0) TSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -6 762 (-7 108) TSEK
  •  Periodens resultat uppgick till -6 653 (-6 841) TSEK
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –12 031 (4 794) TSEK
  •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 (-0,33) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,33) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T.

  • I mars kommunicerade Idogen att man beslutat att senarelägga den planerade ansökan om notering på Nasdaq First North. Bakgrunden är att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. Bytet av marknadsplats beräknas ske under mitten av 2019.

  • Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listning på First North

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 1 april avslutades tiden för nyttjande av TO3 för teckning av aktier i Idogen AB. Totalt nyttjades  0 TO3 för teckning. Teckningskursen var 6 SEK/aktie vilket tydligt översteg börskursen som var        0,56 SEK/aktie.

  • NextCell Pharma har kontaktat Idogens styrelse för att diskutera ett samgående.


RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2019  2018  2018
3   mån  3 mån  12 mån
jan-mar  jan-mar  jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 854 0 3 766
Rörelsens kostnader -7 616 -7 108 -31 627
Rörelseresultat -6 762 – 7 108 -27 861
Periodens resultat efter finansnetto -6 653 -6 841 -27 634
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 20 778 472 21 843 166
Genomsnittligt antal optioner 8 555 883 17 111 766 11 790 710
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,14 -0,33 -1,27
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,14 -0,33 -1,27
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 031 4 794 -10 394
NYCKELTAL
Rörelsekapital 35 499 25 400 42 306
Kassalikviditet, % 342 264 305
Soliditet, % 75 68 71
Resultat per aktie före utspädning -0,14 -0,33 -1,27
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 20 778 472 21 843 166


 
         
 

Bifogat dokument

Idogen AB (publ) kommenterar handelsstoppet den 25 april 2019

REGULATORISK

Mot bakgrund av Spotlight Stock Markets beslut om handelsstopp den 25 april 2019 avseende Idogens aktie har marknadsplatsen, i enlighet med sitt regelverk, ålagt bolaget att kommentera
handelsstoppet.

Idogens styrelse har den 24 april 2019 approcherats av styrelsen i NextCell Pharma AB avseende ett indikativt intresse om ett samgående bolagen emellan. Ett sådant samgående skulle genomföras genom att NextCell Pharma AB riktar ett offentligt uppköpserbjudande avseende Idogens aktier och erbjuder egna aktier som vederlag. Styrelsen för NextCell Pharma AB har indikerat att ytterligare information kommer att offentliggöras under nästa vecka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: 070-555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Utfall av nyttjande av Teckningsoption 3 (TO3) för teckning av aktier i Idogen AB

REGULATORISK

Den 1 april 2019 avslutades tiden för nyttjande av TO3 för teckning av aktier i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”). Totalt nyttjades 0 TO3 för teckning, innebärande en nyttjandegrad av 0 procent. Teckningskursen var 6 SEK/aktie vilket tydligt översteg börskursen som per måndagens stängningskurs var 0,56 SEK/aktie.

”Utfallet av teckningsoptionen var helt i linje med vad vi förväntade oss, givet den nuvarande börskursen. Ett annat utfall hade varit anmärkningsvärt” säger vd Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument