Information angående TO3

REGULATORISK

I samband med Idogen ABs företrädesemission i juni 2017 emitterades, utöver 8 555 883 aktier, 8 555 883 teckningsoptioner vardera av serie TO2 och av TO3. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stockmarket. Kursen för Idogens aktie var per 15 mars 0,63 SEK/aktie vilket är betydligt lägre än teckningskursen. Nedan följer en sammanfattning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO3.

  • Teckningskursen har fastställts till 6,00 SEK per aktie.
  • Teckningskursen har definierats som 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari-15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Idogen under perioden låg på 0,58 SEK/aktie.
  • Teckningskursen (6 SEK/aktie) överstiger den aktiekurs som Idogens aktie hade per i fredags 15 mars (0,63 SEK/aktie).
  • Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kan äga rum under perioden 19 mars‒1 april 2019.
  • Anmälningssedel kommer att sändas ut till förvaltarregistrerade ägare och kommer att finnas på Idogens webbplats https://www.idogen.com samt på http://www.aqurat.se
  • Sista handelsdag för TO3 är den 28 mars 2019.
  • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 1 april 2019 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
  • Planerad kommunikation av utfall: vecka 15 2019.
  • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: vecka 17 2019.

”Teckningskursen är betydligt högre än den nuvarande börskursen och det är viktigt att de som tecknar är medvetna om detta när de överväger ett eventuellt tecknande.” säger Lars Hedbys, vd Idogen AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com 


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller SEKoppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framsSEKidna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antiSEKoppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen senarelägger ansökan om notering på Nasdaq First North

REGULATORISK


Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att man beslutat senarelägga den planerade ansökan om notering på Nasdaq First North. Bakgrunden är att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. Detta arbete uppskattas idag vara slutfört i mitten av 2019.
 

”Bolagets förberedelser inför noteringen av Idogens aktie på Nasdaq First North, som ursprungligen planerades äga rum tidigt under 2019, fortskrider väl. Vi finner det ändå lämpligt att senarelägga vår ansökan till dess att vi kunnat slutföra det pågående arbetet med utvärdering av nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com 
 

Bifogat dokument