Idogen AB Delårsrapport januari-juni 2018

REGULATORISK

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -8 689 (-4 659) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -8 669 (-4 662) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 896 (-1 412) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,42 (-0,38) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,38) SEK

PERIODEN (JANUARI – JUNI 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -15 797 (-7 935) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -15 510 (-7 939) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 102 (-4 146) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,75 (-0,65) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,41 (-0,65) SEK
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 •  I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.  
 •  Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.
 •  Årsstämman omvalde Agneta Edberg som ordförande, Leif G Salford, Christina Herder och Karin Hoogendoorn som ledamöter
 •  TO2 lösenperiod inföll under kvartalet och gav 20 TSEK

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 •  I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. Under de kommande 24 månaderna kommer ytterligare 1,7 MEUR att utbetalas.
 •  Idogens forskningsavdelning flyttades från Biomedicinskt centrum i Lund till Medicon Village i Lund.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar.
 •  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.
   

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

Bifogat dokument

Idogen utökar projektportföljen med projekt inom autoimmuna sjukdomar

REGULATORISK

Idogens teknologi är designad för utveckling av tolerogen cellterapi inom ett flertal områden, framför allt behandling av antikroppar mot biologiska läkemedel, autoimmuna sjukdomar och organavstötning efter transplantation. 

Sedan tidigare består Idogens projektportfölj av de två produktkandidaterna IDO 8 och IDO T. IDO 8 riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. En första klinisk prövning av IDO 8 planeras starta i början av 2020. IDO T är en behandlingsmetod som syftar till att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt vid njurtransplantation. Prekliniska proof of concept-data för IDO T förväntas kunna presenteras inom tre till sex månader.

Idogen väljer nu att utöka projektportföljen med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar. Patienter med autoimmuna sjukdomar behandlas ofta under långa perioder med läkemedel som kraftigt trycker ner immunförsvaret. Effekten mot grundsjukdomen är dock sällan optimal och behandlingen kan leda till oönskade biverkningar. Det medicinska behovet av förbättrade terapier är därför stort. Idogens tolerogena cellterapi har som mål att genom en kort behandling drastiskt minska behovet av immunhämmande läkemedel med förbättringar för patienten som följd. Proof of principle-data från en preklinisk försöksmodell som är relevant för en sällsynt autoimmun sjukdom förväntas kunna presenteras inom tre till sex månader.  

”Vi är mycket förväntansfulla inför möjligheten att utvärdera potentialen i Idogens teknikplattform inom området autoimmuna sjukdomar. Det finns idag ett stort medicinskt behov hos patienter som inte uppfylls med dagens standardbehandlingar där vi tror att Idogens tolerogena cellterapi kan spela en viktig roll. Vårt fokus kommer ligga på en eller flera sällsynta sjukdomar, vilket ger möjlighet att beviljas särläkemedelstatus som kan minska såväl utvecklingskostnaderna, som tidsåtgången för att erhålla ett marknadsgodkännande, en status som dessutom ger oss förlängd marknadsexklusivitet”, kommenterar vd Lars Hedbys. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument