Utfall av nyttjande av Teckningsoption 2 (TO2) för teckning av aktier i Idogen AB

“Utfallet av teckningsoptionen var i linje med vad vi förväntade givet den nuvarande börskursen och vi vill tacka de som omvandlade sina TO2 till aktier. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Vi har idag en kassa som förväntas täcka den planerade verksamheten fram till och med första kvartalet 2019 och har ett år bakom oss med stärkt patentstatus, beviljad särläkemedesstatus (orphan drug designation) i Europa samt ett bidrag från EU Horizon 2020 om 2,9 MEUR som vi beviljats i stark konkurrens” säger Lars Hedbys. 

Antal aktier och aktiekapital
När Idogens emission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 20 781 790 stycken. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 1 454 725,30 SEK. Härutöver finns 8 555 883 utestående teckningsoptioner av serie TO3.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018.


Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen presenterar resultat från in vivo Proof-of-Concept-studier för IDO 8-projektet

Titel på postern som har accepterats för publicering på konferensen är:Zebularine-treated tolerogenic dendritic cells reduce the amount of inhibitory antibodies in rats with induced immunity to human factor VIII”.  

Postern visar att zebularin-behandlade tolerogena dendritiska celler (DC) har ett högt uttryck av IDO1 och förmåga att hämma aktivering av T-celler in vitro. Vidare visas att behandling med dessa tolerogena DCs signifikant minskar nivån av inhiberande antikroppar mot faktor VIII i en råttmodell av blödarsjuka (hemofili A) med inhibitorer.

Postern presenteras den 4 maj kl. 17-18.30 (EST) 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com


Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com

Bifogat dokument