Information angående TO2

 • Teckningskursen har fastställts till en kurs om 6,00 kr per aktie.
 • Teckningskursen har definierats som 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 kr. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Idogen under perioden låg på 3,375 kr. 
 • Teckningskursen (6 kr/aktie) överstiger den aktiekurs som Idogens aktie hade per i fredags 27 april (3,25 kr/aktie).
 • Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum under perioden 3‒18 maj 2018.  
 • Anmälningssedel kommer att sändas ut till förvaltarregistrerade ägare och kommer att finnas på Idogens webbplats https://www.idogen.com samt på http://www.aqurat.se  
 • Sista handelsdag för TO 2 är den 16 maj 2018.  
 • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 18 maj 2018 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
 • Planerad kommunikation av utfall: v. 21 2018.
 • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 23 2018.

”Teckningskursen är över den nuvarande börskursen och de som tecknar skall vara medvetna om det” säger Lars Hedbys, vd Idogen AB.

”Under det gångna året har Idogen positionerat sig genom stärkt patentstatus, beviljad särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i Europa för behandling av patienter med blödarsjuka samt i stark konkurrens beviljats 2,9 MEUR (drygt 29 MSEK) i anslag från EU Horizon 2020. Vi ser med tillförsikt på framtiden med en kassa som förväntas täcka den planerade verksamheten under mer än 12 månader från första kvartalets slut” avslutar Lars Hedbys. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen utser Hanne Risager Romedahl till ny forskningschef (CSO)

Hanne Risager Romedahl har lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom forskning och utveckling i läkemedelsindustrin. Närmast kommer Hanne från en tjänst som Senior Vice President Biologics vid det tyska läkemedelsföretaget Evotec International GmbH. Innan dess har Hanne haft olika ledande befattningar på Vice President-nivå under mer än 9 år inom forskningsorganisationen vid Novo Nordisk A/S. Under sin tid där ledde hon grundandet av flera nya kompetensområden och avdelningar. Hanne hade en viktig roll i arbetet med att bygga upp projektportföljer för behandling av framförallt hematologiska och immunologiska sjukdomar. Innan dess arbetade Hanne som chef inom biotekniksektorn. Hanne har en doktorsexamen i immunologi från Danmarks Tekniske Universitet/Michigan State University, USA. Hanne har både akademisk och industriell forskningserfarenhet av dendritiska celler, vilka utgör fokusområdet för Idogens forskning.

Jag ser mycket fram emot att arbeta med Idogen – det är en bra möjlighet för mig att återigen arbeta med dendritiska celler som jag har lång erfarenhet av. Min bedömning är att dendritiska celler har stor potential som framtida cellterapi för många allvarliga immunologiska sjukdomar. Det är en ära att få förtroendet att leda forskningen i ett så innovativt bolag som Idogen som utvecklar en helt ny behandlingsmetod”, kommenterar Hanne Risager Romedahl.

Med sin bakgrund som disputerad immunolog och gedigna forsknings- och chefserfarenhet inom området, är Hanne en viktig förstärkning av Idogens forskningsorganisation. Eftersom Anette Sundstedt går in i en roll som vetenskaplig expert, behåller vi kontinuitet och kompetens inom bolaget och ger Anette möjlighet att fokusera på de vetenskapliga frågeställningarna”, säger Idogens vd, Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument

Idogen appoints Hanne Risager Romedahl as new Chief Scientific Officer

Hanne Risager Romedahl has extensive experience from senior leadership positions within research and development in the pharmaceutical industry. She joins Idogen following a role as Senior Vice President of biologics at the German drug development company Evotec International GmbH. Before that Hanne worked for more than 9 years in various leadership roles at Vice President level within the research organization of Novo Nordisk A/S. During this period, she led the founding of several new competency areas and departments. Hanne had an important role in building project portfolios within hematological and immunological diseases. Before that, Hanne worked as leader within the biotech sector. Hanne has a PhD in immunology from the Technical University of Denmark/Michigan State University, USA. Both academically as well as during her whole industrial career, Hanne has substantial research experience with dendritic cells that constitutes the core research area of Idogen.

I am looking much forward to working with Idogen – it’s a great opportunity for me to work again with dendritic cells that I have long experience with. My view is that dendritic cells hold great potential in future novel cell therapy for many serious immune disorders. It is an honor to be trusted the leadership role for the research of such an innovative company as Idogen that develops a whole new pharmaceutical approach” comments Hanne Risager Romedahl.

“With her background as PhD in immunology and a solid pharmaceutical research and managerial experience in the field, Hanne is an important enhancement of Idogen’s research organization. As Anette Sundstedt enters into a role as scientific expert, we maintain continuity and competence within the company, giving Anette the opportunity to focus on the scientific matters” says Idogen CEO Lars Hedbys.

For additional information, please contact:
Lars Hedbys, CEO Idogen AB
Tel: +46 (0)46-275 63 30
E-mail: lars.hedbys@idogen.com

This is an English version of an original Swedish press release communicated by Idogen AB. In case of interpretation issues or possible differences between the different versions, the Swedish version shall apply.

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) develops tolerogenic cell therapies to prevent the patient’s immune system from attacking biological agents, transplanted organs or the body’s own cells or tissue. Idogen’s most advanced product candidate IDO 8 is designed for patients with severe haemophilia A who have developed anti-drug antibodies against their critical treatment with coagulation factor VIII (factor VIII). The company´s second project IDO T is developed to prevent kidney transplant rejection. The treatment is based on the patient’s own cells and is expected to have a favorable safety profile and long-lasting effect. The fact that a short treatment has the potential to yield a long-lasting effect is another great advantage. For more information, visit https://www.idogen.com 

Bifogat dokument

Kommuniké från årsstämma i Idogen AB (publ)


Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
 
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 utan att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet  
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant. Stämmande beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 750 000 kronor, fördelat med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Agneta Edberg, Leif G Salford, Karin Hoogendoorn och Christina Herder som styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande. Ulf Blom hade avböjt omval som styrelseledamot.
Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Deloitte AB som ny revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion för valberedning 
Stäm
man beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 3 670 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget.

Lund den 24 april 2018

Idogen AB (publ) 

STYRELSEN


För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen AB Delårsrapport januari-mars 2018

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2018)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 108 (-3 275) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -6 841 (-3 277) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 794 (-2 733) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,33 (-0,27) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,27) kr


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 miljoner euro. Under de kommande 30 månaderna kommer ytterligare 1,7 miljoner euro att utbetalas.
 • Idogens forskningsavdelning flyttades från Biomedicinskt centrum i Lund till Medicon Village i Lund.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.  

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG
 

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2018  2017        2017 
3 mån  3 mån        12 mån 
jan-mar jan-mar  jan-dec
Nettoomsättning 0 0                          0                       
Rörelsens kostnader -7 108 -3 275 -21 299
Rörelseresultat -7 108 -3 275 -21 299
Periodens resultat efter finansnetto -6 841 -3 277     -21 322
Genomsnittligt antal aktier 20 778 472 12 222 589 16 207 516
Genomsnittligt antal optioner 17 111 766          0 7 969 864
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,33 -0,27 -1,32
Resultat   per aktie efter utspädning (SEK) -0,18 -0,27 -0,88
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 794 -2 733 -19 906
NYCKELTAL
Rörelsekapital
25 400 12 708 33 894
Kassalikviditet, % 264 566 895
Soliditet, % 68 84 90
Resultat per aktie före utspädning -0,33 -0,27 -1,32
Genomsnittligt antal aktier 20 778 472 12 222 589 16 207 516

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i cellterapiprojektet IDO 8

IDO 8 är en cellterapi som syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka (hemofili A) hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar mot sin behandling med faktor VIII-läkemedel. Idogen har efter betydande framsteg i projektutvecklingen tagit fram en celltyp som är lämplig för produktion och som visat proof-of-concept i prekliniska studier. Denna behandling har potential att göra det möjligt att återställa effekten av faktor VIII-preparat under många år. Projektet har beviljats särläkemedelsstatus i EU. Utvecklingen av IDO 8 delfinansieras genom ett omfattande stöd från EU-programmet HORIZON 2020.  

Vi har den senaste tiden gjort fortsatta framsteg i den prekliniska utvecklingen av IDO 8 och producerat väl fungerande dendritceller – den celltyp som utgör basen för behandlingen. Dessutom har vi ökat förståelsen för verkningsmekanismen bakom dessa cellers funktion. Beslutet att genomföra ett mer omfattande optimeringsarbete än tidigare planerat inför starten av vår första kliniska studie baseras på övertygelsen att detta kommer att ge bättre förutsättningar för positiva resultat i den kommande kliniska studien”, kommenterar Idogens vd, Lars Hedbys 

Det nu förestående optimeringsarbetet syftar till att säkerställa en cellpopulation med högt utbyte och långvarig effekt, samt att överföra cellprocessen till ett slutet produktionssystem i enlighet med det internationella regelverket GMP (Good Manufacturing Practice). Denna cellpopulation kommer att utnyttjas även i Idogens andra cellterapiprojekt IDO T, som utvecklas för att förhindra bortstötning av transplanterade njurar och därför medför förseningen av IDO 8-projektet även en senareläggning av den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020. 

Idogen är väl finansierat och bolagets nuvarande medel förväntas täcka den planerade verksamheten under mer än 12 månader från periodens slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018. 

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument