Marknadsmeddelande 204/17 – Information om teckningsoption IDOGEN TO3 i Idogen AB

REGULATORISK

Första dag för handel med teckningsoptioner IDOGEN TO3 är den 31 juli 2017.

En teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 19 mars, 2019 till 1 april, 2019.

Sista dag för handel är den 28 mars 2019.

Information om optionen:

Kortnamn: IDOGEN TO3
ISIN-kod: SE0009895626
Orderboks-ID: 141360
Handelsperiod: Den 31 juli 2017 till den 28 mars 2019
Teckningsperiod: Den 19 mars 2019 till den 1 april 2019
Villkor: En (1) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen motsvarar 70% av ett volymvägt genomsnitt för Bolagets aktier under perioden 25 februari 2019 till 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie.

Stockholm den 19 juli, 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Bifogat dokument

Marknadsmeddelande 203/17 – Information om teckningsoption IDOGEN TO2 i Idogen AB

Första dag för handel med teckningsoptioner IDOGEN TO2 är den 31 juli 2017.

En teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3-18 maj, 2018.

Sista dag för handel är den 16 maj 2018.

Information om optionen:

Kortnamn: IDOGEN TO2
ISIN-kod: SE0009895618
Orderboks-ID: 141359
Handelsperiod: Den 31 juli 2017 till den 16 maj 2018
Teckningsperiod: Den 3 maj 2018 till den 18 maj 2018
Villkor: En (1) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen motsvarar 70% av ett volymvägt genomsnitt för Bolagets aktier under perioden 9-27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie.

Stockholm den 19 juli, 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Bifogat dokument

Marknadsmeddelande 202/17 – Sista dag för handel i Idogen AB:s BTU

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, IDOGEN BTU, är den 24 juli 2017.

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: IDOGEN BTU
ISIN-kod: SE0009973308
Orderboks-ID: 137928
Sista handelsdag:         Den 24 juli, 2017.

Stockholm den 19 juli 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Bifogat dokument

Flaggningsmeddelande

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolagets största aktieägare, HCN Group AB, i samband med den genomförda företrädesemissionen har tecknat nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK, och därmed ökar sitt aktieinnehav i Idogen till 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet.

Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, har tecknat ytterligare aktier i bolaget i samband med företrädesemissionen och flaggar härmed upp sitt ägande i Bolaget. Före företrädesemissionen ägde HCN Group AB 1 204 208 aktier, motsvarande 9,85 procent av rösterna och aktiekapitalet i Idogen, och efter företrädesemissionens genomförande äger HCN Group AB 2 252 934 aktier, motsvarande 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet i Idogen AB efter företrädesemissionens genomförande.

Se pressmeddelande

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

Företrädesemissionen som genomfördes under juni 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med Idogens BTU (betald tecknad unit) är den 24 juli 2017 och stoppdagen är den 26 juli 2017. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 juli 2017.

Antal aktier uppgår till 20 778 472 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 1 454 493,04 SEK. Härutöver finns 8 555 883 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och 8 555 883 utestående teckningsoptioner av serie TO 3.

Första dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 31 juli 2017.

Villkor för TO2 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 18 maj 2018.

Villkor för TO3 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari – 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 19 mars – 1 april 2019.

Se pressmeddelande

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar: