Idag inleds teckningstiden i företrädesemissionen

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 18 maj 2017 och första dag för handel exklusive företrädesrätt var den 19 maj 2017.

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2017 var aktieägare i Idogen äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie erhölls en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3.

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtt, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter. 

Handel med uniträtter: 24 maj – 8 juni 2017.

Teckningstid: 24 maj – 12 juni 2017.

Teckningskurs: 42 SEK per unit, det vill säga 6 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår från och med den 24 maj 2017 till dess att företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske i slutet av juni 2017.

Handel med TO2 och TO3: Teckningsoptionerna TO2 och TO3 kommer noteras och handlas på AktieTorget efter registrering av företrädesemissionen.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 10 694 761 aktier, vilket vid full teckning inbringar cirka 53 MSEK efter emissionskostnader. Emissionskostnaderna (inklusive kostnader för garanter) bedöms till cirka 10 MSEK.

I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga 10 694 761 teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 61 MSEK vid lägsta teckningskurs (6 SEK/aktie) och cirka 92 MSEK vid högsta teckningskurs (9 SEK/aktie) efter emissionskostnader (kostnader för emissionen mellan 3 och 4 MSEK).

I det fall även samtliga 10 694 761 teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 61 MSEK vid lägsta teckningskurs (6 SEK/aktie) och cirka 134 MSEK vid högsta teckningskurs (13 SEK/aktie) efter emissionskostnader (kostnader för emissionen mellan 3 och 5 MSEK).

Antal aktier innan emission: 12 222 589 aktier.

Offentliggörande av utfall: Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 15 juni 2017.

Villkor för TO2 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 18 maj 2018.

Villkor för TO3 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari ‒ 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 19 mars ‒ 1 april 2019.

Prospekt, emissionsfolder och anmälningssedel

Prospekt, emissionsfolder och anmälningssedel finns nu tillgängliga för nedladdning på Bolagets (www.idogen.com), på AktieTorgets (www.aktietorget.se) och på Redeye AB:s respektive hemsidor (http://beta.redeye.se/transaction/idogen).

Investerarträffar

  •  Investerarlunch och guidad tur på Skissernas museum i Lund 31 maj 

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017, kl. 11.00-13.00.

Plats: Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.

Anmälan: http://beta.redeye.se/transaction/idogen 

  •  Investor After Work Öresund 31 maj 

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017. Mingel från kl. 17:30. Bolagspresentationer kl. 18:00-20.30 och eventet är slut cirka kl. 21.30.

Plats: Clarion Hotel & Congress, Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö.

Anmälan: http://beta.redeye.se/transaction/idogen 

  •  Småbolagsdagen i Stockholm 12 juni 

Tid: Måndagen den 12 juni 2017, kl. 12.40-13:10.

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.

Anmälan: http://www.smabolagsdagen.net 

Småbolagsdagen i Stockholm kommer även att sändas live.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med emissionen.

Villkor och anvisningar

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om tecknings- och garantiåtaganden finns tillgängligt i Bolagets prospekt.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Bifogat dokument

Idogen offentliggör prospekt

Idogen erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Idogen cirka 53 MSEK efter emissionskostnader. Vid full teckning av aktier och fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Idogen i två steg ytterligare mellan cirka 122 MSEK och cirka 226 MSEK efter emissionskostnader. Idogen har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 11 % och garantiåtaganden om ytterligare cirka 69 %, totalt 80 % av den initiala emissionslikviden.

”De positiva resultat vi genererat det senaste året har gett oss ökad tilltro till vår teknologi och är grunden till den offensiva utveckling vi nu planerar. Vi tar därför ett långsiktigt grepp om finansieringen genom att kombinera en företrädesemission med två teckningsoptioner. Med denna finansiering räknar vi med att kunna presentera kliniska data från två kliniska fas I/IIa-studier, vilket ‒ om vi är framgångsrika ‒ kan leda till en betydande värdeökning av Bolaget och samtidigt ökar möjligheten att lyckas nå marknad med en eller flera produkter. Vi bedömer också att vi vid den tidpunkten bör vara väl positionerade för utlicensiering av en eller båda dessa indikationer.

Vi vill med denna företrädesemission skapa en möjlighet för intresserade investerare att vara med på hela denna offensiva resa, samtidigt som vi säkerställer att utspädningen av befintliga ägare minimeras när vi bygger värde i Bolaget.”, kommenterar Lars Hedbys, VD Idogen AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har Bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument

Idogen har beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020

EU-bidraget SME Instruments fas II löper över 33 månader och det övergripande målet med Idogens godkända ansökan är att genomföra prekliniska säkerhetsstudier, skapa en egen produktionskapacitet för tillverkning av tolerogent vaccin för kliniska studier, samt genomföra den första fas I/IIa-studien med patienter med hemofili A och hämmande antikroppar mot faktor VIII. Anslaget kommer att betalas ut i delar under projektets löptid.

Vi är oerhört glada och stolta över att vara ett av fåtalet utvalda i den tuffa konkurrensen om bidrag från Horizon 2020, SME Instrument. Att EU väljer att satsa på vårt projekt är en viktig konfirmering av potentialen i vår vaccinteknologi.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Om Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation 

Horizon 2020 är det största av EU:s forsknings- och innovationsprogram någonsin med nära 80 miljarder Euro i bidrag tillgängliga över 7 år (2014 till 2020). Programmet lovar fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att ta bra idéer från laboratoriet till marknaden. Målet är att se till att Europa producerar världsledande forskning, tar bort hinder för innovation och gör det lättare för de offentliga och privata sektorerna att arbeta tillsammans när det gäller att leverera innovation. SME Instrument riktar sig till små och medelstora företag och gör det möjligt att söka finansiering som enskilt företag. För mer information om Horizon 2020, se https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017. 

Bifogat dokument

Kommuniké från årsstämma i Idogen AB (publ)

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant. Stämmande beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 900 000 kronor, fördelat med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor vardera till de fyra styrelseledamöterna, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Agneta Edberg, Leif G. Salford och Ulf Blom som styrelseledamöter samt att välja Christina Herder och Karin Hoogendoorn som nya styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande.

Christina Herder har över 20 års erfarenhet från utveckling av läkemedel i tidig fas samt affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag inkluderar flertalet seniora roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. De tre senaste åren har Christina varit VD på Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Karin Hoogendoorn har betydande erfarenhet av läkemedelstillverkning av cellbaserade behandlingar och det speciella regelverk som gäller för dessa och andra avancerade behandlingar (ATMP). Hon har tidigare uppdrag som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC cell & gene therapy products på Novartis AG, Basel, Schweiz och Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV, Leiden, Nederländerna samt är Head of CMC på Immunicum AB (publ). Karin Hoogendoorn har en Pharm.D-utbildning från Utrecht University, Nederländerna.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mazars SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor. Mazars SET Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Karin Löwhagen fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 17 april 2017 om företrädesemission av högst 1 527 823 units. De som på avstämningsdagen den 22 maj 2017 är aktieägare i Idogen erhåller en (1) uniträtt för varje ägd aktie. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) nya aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. 42 kronor ska betalas för varje unit. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 24 maj till och med den 12 juni 2017.

Beslut om instruktion för valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och att inget arvode utgår till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.  

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 2 540 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent baserat på antalet aktier som kommer att finnas utestående omedelbart efter genomförandet av aktieemissionen som ingår som ett led i den företrädesemission av units som stämman beslutade att godkänna (under förutsättning av full teckning).

Lund den 17 maj 2017

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

Bifogat dokument

Marknadsmeddelande 128/17 – Information om företrädesemission i Idogen AB

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) unitsrätt. Innehav av åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 42,00 sek/st. En (1) unit består av sju (7) aktier samt 7 (sju) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. (7:8 á 6,00 sek)

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 24 maj 2017 till och med den 8 juni 2017.

De betalda tecknade units kommer handlas från och med den 24 maj fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 24 maj 2017 till och med den 12 juni 2017.

Information om uniträtten:

Kortnamn: IDOGEN UR
ISIN-kod: SE0009973290
Orderboks-ID: 137927       
Första handelsdag: Den 24 maj 2017
Sista handelsdag: Den 8 juni 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: IDOGEN BTU
ISIN-kod: SE0009973308
Orderboks-ID: 137928
Handelsperiod: Den 24 maj 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 16 maj 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Bifogat dokument

Tolerogent vaccin vid njurtransplantation nästa terapiområde för Idogen

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget beslutat att organtransplantation blir nästa terapiområde. Bolaget har antagit en offensiv utvecklingsstrategi där tolerogent vaccin i samband med njurtransplantation kommer att utvecklas parallellt med det första tolerogena vaccinet för behandling av hämmande antikroppar mot faktor VIII vid blödarsjuka (hemofili A). Utvecklingsarbetet med tolerogent vaccin för njurtransplantation påbörjas nu med avsikt att initiera den första kliniska studien 2019.

Vid transplantation behandlas patienterna idag ofta livslångt med läkemedel som kraftigt trycker ner immunförsvaret, vilket har negativa konsekvenser i form av ökad risk för allvarliga infektioner och cancer. Idogen ser en möjlighet att med sin behandlingsmetod förbättra transplantatöverlevnad och minska behovet av immunhämmande läkemedel. Bolagets andra terapiområde blir därför ett tolerogent vaccin för att förhindra avstötning av organ vid transplantation, primärt njurtransplantation. Utvecklingsarbetet drivs med avsikt att under 2019 inleda en fas I/IIa-studie inom njurtransplantation.

Baserat på de tre viktiga framsteg vi uppnått under senaste året med framgångsrikt proof-of-concept i modell av hemofili, resultat som visar att vi kan påverka delar av ett mänskligt immunsystem i provrörsförsök samt vår påbörjade överföring av metoden till en GMP-anpassad process så har vi stark tilltro till vår teknologi. Vi har därför beslutat om ett mer offensivt utvecklingsprogram med parallell utveckling av tolerogena vaccin inom två olika viktiga terapiområden med behov av förnyad behandlingsregim.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Idogen utvecklar en behandlingsteknologi som kan användas vid ett stort antal sjukdomar och tillstånd inom områdena läkemedelsantikroppar mot biologiska läkemedel, autoimmuna sjukdomar och mot avstötning efter transplantation. Samma metod som nu utvecklas för hemofili A kan användas i ytterligare terapiområden med endast mindre justering av teknologin.

Njurtransplantation

Njurtransplantation är den vanligaste typen av organtransplantation och globalt genomförs knappt 80 000 njurtransplantationer varje år, varav ca 20 000 i Europa[1]. Den största och allvarligaste komplikationen är om mottagarens immunförsvar attackerar, förstör och stöter bort det donerade organet. För att förhindra detta behandlas de transplanterade patienterna, med få undantag, livet ut med en kombination av läkemedel som hämmar immunförsvaret. Trots att andelen patienter som får behålla en fungerande transplanterad njure det första året har ökat under de senaste årtiondena, har det inte skett någon förbättring av långtidsöverlevnaden av transplantat[2]. Den immunhämmande behandlingen för även med sig risk att drabbas av allvarliga infektioner och cancer. Transplantation är således ett terapiområde med ett stort medicinskt behov. Idogens tolerogena vaccin kan ge möjlighet att minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden.

Idogens första indikation – antikroppar vid hemofili A

Idogens första tolerogena vaccin avser att behandla patienter med hemofili A (blödarsjuka) som utvecklat hämmande antikroppar mot ordinarie behandling med faktor VIII och därmed står utan effektiva behandlingsalternativ. Hemofili A är en ovanlig sjukdom och Idogen erhöll i januari 2017 särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandlingen i Europa – ett viktigt värdehöjande steg för bolaget då särläkemedelsprojekt har visat sig ha betydligt högre lyckandefrekvens i kliniska studier. Särläkemedelsstatus från EMA innebär också en rad ytterligare fördelar, såsom mindre omfattande kliniska studier, stöd från myndigheter under utvecklingen och tio års marknadsexklusivitet efter lansering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017.

Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling

Inför årsstämman den 17 maj 2017 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag till ny styrelse. Till styrelseordförande föreslås omval av Agneta Edberg och även omval av styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom. Styrelseledamöterna Cecilia Hollerup och Mikael Ørum har avböjt omval och som nya styrelseledamöter föreslås Christina Herder och Karin Hoogendoorn.

Valberedningen, som representerar Idogens största ägare, föreslår att styrelsen till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att arvode skall utgå med 300.000kr per år till styrelseordförande och med vardera 150.000kr per år till ordinarie styrelseledamöter.

”Idogen går nu in i en ny fas och valberedningen har lagt stor vikt på att nominera en styrelse vars kompetens är anpassad för nästa steg i bolagets utveckling, som leder fram till att bolaget kan skapa nya behandlingar för utsatta patientgrupper. Bolagets större ägare har valt att träda åt sidan för att styrelsens kompetens ska kunna stärkas inom produktion av cellterapi och senare faser av läkemedelsutveckling.” kommenterar valberedningens ordförande Håkan Hollerup.

Christina Herder har över 20 års erfarenhet från utveckling av läkemedel i tidig fas samt affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag inkluderar flertalet seniora roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. De tre senaste åren har Christina varit VD på Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Karin Hoogendoorn har betydande erfarenhet av läkemedelstillverkning av cellbaserade behandlingar och det speciella regelverk som gäller för dessa och andra avancerade behandlingar (ATMP). Hon har tidigare uppdrag som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC cell& gene therapy products på Novartis AG, Basel, Schweiz och Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV, Leiden, Nederländerna samt är Head of CMC på Immunicum AB (publ). Karin Hoogendoorn har en Pharm.D-utbildning från Utrecht University, Nederländerna.

Av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna är Agneta Edberg, Ulf Blom, Christina Herder och Karin Hoogendoorn oberoende till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget. Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 17 maj 2017 kl. 15.00 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Valberedningen inför årsstämman har bestått av Håkan Hollerup (ordförande), representerande HCN Group AB, Mikael Ørum, representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Inbjudan till Idogens investerarträffar i maj ‒ juni 2017

Inför den planerade nyemissionen i Idogen AB (”Idogen”) kommer VD Lars Hedbys att presentera bolagets verksamhet och framtidsplaner på ett flertal investerarträffar under maj juni 2017. Evenemangen är kostnadsfria, men kräver föranmälan. För mer information om träffarna, se nedan.

Aktiedagen i Göteborg den 8 maj

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Måndagen den 8 maj 2017, kl. 13:30-14:00.

Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg.

För mer information samt anmälan, besök http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Goteborg8maj/. Aktiedagen i Göteborg kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se/live.

Aktiedagen i Stockholm den 15 maj

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Måndagen den 15 maj 2017, kl. 14:30-15:00.

Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm.

För mer information samt anmälan, besök http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Stockholm15maj/. Aktiedagen i Stockholm kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se/live.

Investor After Work i Göteborg den 18 maj

Arrangör: Redeye

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 17:30.

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.

För mer information och anmälan, besök:

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43465F4178464A59467140&EventId=41415F4274484B5B447140&SessionId=414651407449425E467540

Aktiedagen i Malmö den 23 maj

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 14:00-14:30.

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö.

För mer information samt anmälan, besök http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Malmo23maj/. Aktiedagen i Malmö kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se/live.

Investerarlunch och guidad tur på Skissernas museum i Lund 31 maj

Arrangör: Redeye

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017, kl.11.00-13.00.

Plats: Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.

Anmäl Dig till eventet på https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41475C44754841514B7040

Investor After Work Öresund 31 maj

Arrangör: Redeye

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017. Mingel från kl. 17:30. Bolagspresentationer kl. 18:00-20.30 och eventet är slut ca kl 21.30.

Plats: Clarion Hotel & Congress, Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö.

Anmäl Dig till eventet på https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41475C4472484150447240

Småbolagsdagen i Stockholm 12 juni (Aktiespararna och Redeye arrangerar)

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Måndagen den 12 juni 2017, kl.13.20-13:50.

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.

Hemsida för eventet kommer ut i mitten av maj. Småbolagsdagen i Stockholm kommer även att sändas live via www.smabolagsdagen.net.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com