Intervju med Neil Thomas, affärschef inom Idogen

Idogen AB:s (”Idogen”) affärschef (”CBO”), Neil Thomas, PhD, har ägnat de senaste 19 åren åt patent och affärsledning inom life science. Han har också varit verksam vid patentbyråer i London, där han arbetat från den andra sidan med noggrann utformning av patent för att säkra företags rättigheter samt begränsa möjligheter för potentiella konkurrenter. Som adjungerad professor vid handelshögskolan IE Business School i Madrid undervisar Neil om patentstrategi inom life science. I denna intervju delar han med sig från arbetet inom Idogen och även från tidigare arbete i TiGenix NV, som för en kort tid sedan signerade det mest omtalade licensavtalet hittills inom cellterapi.

TiGenix NV slöt ett betydande licensavtal med Takeda Pharmaceutical inom cellterapi i somras. Neil, kan du berätta något om ditt tidigare engagemang i TiGenix samt betydelsen av detta licensavtal för andra cellterapiföretag?

Under 2006 började jag arbeta med en tidig version av TiGenix patentportfölj då den tillhörde deras dotterbolag Cellerix SA, på den tiden ett av Genetrix i Madrids portföljbolag. Jag var ansvarig för IP-strategi och patentaspekter av licensfrågor för Genetrix-koncernen. För övrigt var jag även lite senare styrelseledamot i det Uppsalabaserade moderbolaget Genetrix Life Sciences AB. Där fick jag en första introduktion till svenska bioteknikbolag, något jag är väldigt glad över att ha återvänt till med Idogen.

Jag, min efterträdare inom patent på Cellerix, samt forskarna på Cellerix/TiGenix utökade patentportföljen under några år till att även omfatta varianter och förbättringar på företagets grundläggande teknik ‒ cellterapi baserad på användning av mogna stamceller från kroppsfett vid behandling av inflammatoriska tillstånd. Jag var mycket glad över att nu i juli se TiGenix licensiera ut rättigheterna globalt utanför USA, för utveckling och marknadsföring av TiGenix stamcellsbehandling Cx601 för komplexa perianala fistlar hos patienter med Crohns sjukdom. Licensavtalet innebar en initial betalning på 25 miljoner Euro och möjligheter till ytterligare 355 miljoner Euro i samband med utvecklingsframsteg, detta plus tvåsiffriga royalties; en banbrytande och imponerande affär i cellterapisektorn. TiGenix blev ledande i branschen och vi hoppas att följa efter – mot framgångsrikt godkännande av vår första produkt och liknande internationella licensaffärer.

Kan du berätta om den senaste utvecklingen inom dina områden i Idogen?

Under senaste tiden har Idogen lämnat in ett antal patentansökningar för att skydda potentiella uppföljande läkemedelskandidater med nya mekanismer eller mekanismer som liknar zebularin. Detta är ett viktigt arbete, eftersom det ytterligare skyddar våra metoder från potentiella konkurrenter och intrång, samt avsevärt stärker våra möjligheter för framtida licensavtal.

I min roll som affärschef för Idogen söker jag regelbundet i min omvärldsbevakning efter intressanta projekt att utvärdera inom cellterapi och immuntolerans. Vid bedömning av om det passar in i Idogens framtida utveckling är det viktigt att forskningen är betydelsefull, har synergier med vår kompetens och våra insatser samt att tekniken kan användas på fördelaktiga villkor. Jag håller också ögonen öppna för intressanta partners att licensiera ut delar av vår portfölj till. De stora läkemedelsbolagen har visat intresse för cellterapi och håller sig uppdaterade om framstegen. Att licensiera ut delar av portföljen är långsiktigt en tydlig strategi för Idogen.

Under sommaren 2015 inledde Idogen ett samarbete med patentbyrån Sagittarius Intellectual Property Ltd. Vad skulle du säga är speciellt med Sagittarius?

Jag började arbeta med Sagittarius redan år 2003, som chef för patent och teknologi vid BioXell S.p.A., ett avknoppat företag från Roche, i Milano. Jag fann i Sagittarius en ovanlig kompetens bland patentbyråer ‒ deras erfarenheter från arbete inom patentavdelningar på stora läkemedelsbolag. Sagittarius har också den omfattande juridiska kunskap som krävs och djupa förståelse för hur patent noggrant bör utarbetas så att företag och deras produkter skyddas i verkliga situationer. De är en stor tillgång för Idogen och vi har redan sett en betydande nytta av samarbetet för vår del – Sagittarius team har varit avgörande i att förbättra patentkravens omfattning i några av våra tidigare pågående ansökningar. De ger oss goda råd och stöd för att komplettera och skydda våra innovationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogens forskningschef är en av talarna på internationellt immunterapisymposium

Mer information om 2nd Aarhus Immunotherapy Symposium finns att tillgå via: 

http://danishdiabetesacademy.dk/events/2nd-aarhus-immunotherapy-symposium-ais2-autoimmunity-restoring-balance

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen deltar på Aktiedagen i Stockholm och som talare på Pharma Outsourcing

Bolagspresentation av Idogen på Aktiedagen i Stockholm

Talare: Lars Hedbys

Tid: Tisdagen den 6 december 2016 kl. 08:30 – 09.00.

Plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Eventet är kostnadsfritt för besökare, dock krävs anmälan.

Mer information om Aktiedagen i Stockholm samt anmälningsformulär finns att tillgå via: 

http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/Aktiedagen-Stockholm-6december/

Talare på Pharma Outsourcing

Talare: Lars Hedbys 

Tid: Torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.25 – 09.50. 

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. 

Mer information om Pharma Outsourcing finns att tillgå via:

http://www.pharmaoutsourcing.eu/

Bifogat dokument

Idogen signerar avtal med global kontraktforskningspartner

Idogen startar nu samarbetet för att tillverka bolagets läkemedelskandidat zebularin i enlighet med gällande regelverk för läkemedel (GMP), med ett globalt ledande kontraktsforskningsföretag. Zebularin i GMP-kvalitet är nödvändigt för prekliniska säkerhetsstudier av bolagets tolerogena dendritiska celler och för den kommande första kliniska studien, vilken bolaget beräknar att inleda under 2018. Idogen har gjort en kvalitetsgranskning på plats hos Advinus och säkerställt att nödvändiga myndighetskrav uppfylls.

Den framgångsrika proof-of-concept-studien i humana celler har tillsammans med den lyckade kapitaliseringen senast lett till att vi nu tar ytterligare ett steg mot att kunna producera vårt tolerogena vaccin. Med avtalet klart för GMP-tillverkning av zebularin innebär det att vi följer den kommunicerade tidplanen för utvecklingen mot kliniska studier och en behandling av svårt blödarsjuka patienter med antikroppar mot faktor VIII.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Advinus Therapeutics

Advinus är ett kontraktforskningsbolag (CRO) med en bredd av tjänster, inom områdena preklinisk toxikologitestning, kemisk processutveckling, analytisk forskning och utveckling, läkemedelsmetabolism och farmakokinetik för läkemedels- och bioteknikindustrin. Bolaget har över 24 års erfarenhet av studier i enlighet med globala regelverk för läkemedelstillverkning. För mer information om Advinus Therapeutics, se http://www.advinus.com.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2016. 

Bifogat dokument

Delårsrapport Januari-September 2016

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2016)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (83).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 238 KSEK (-2 032).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,21).

NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2016)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 53 KSEK (299).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 344 KSEK (-6 110).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,85 SEK (-1,43).
 •  Soliditeten uppgick till 78 % (94).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 •  Idogen kunde under kvartalet meddela att bolaget nått ett genombrott i utvecklingsarbetet av sitt tolerogena vaccin, genom att i en proof-of-concept-studie ha visat att bolagets teknologi framgångsrikt kunnat överföras till humana celler. Detta resultat utgör ett viktigt steg närmare behandling av svårt blödarsjuka patienter som utvecklat faktor VIII-antikroppar.
 •  Forskningssamarbetet med University of Oxford har genererat positiva resultat. Samarbetet visar så här långt att behandling med två av de produktuppföljare som bolaget har patentsökt signifikant minskar de sjukdomsspecifika symtomen i en modell av reumatoid artrit och resultaten stärker Idogens möjligheter att framöver licensiera ut teknologin för flera indikationer.
 •  Vid årsstämman den 26 april 2016 beslutades att Idogen ska ha en valberedning. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna. Bolaget meddelade i slutet av september 2016 att valberedningen samlats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Under perioden från den 8 september till den 29 september 2016 inföll nyttjandeperioden för bolaget teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med listningsemissionen 2015. Totalt nyttjades 2 432 544 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 97,3 procent. Idogen tillfördes genom teckningsoptionerna cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Antalet aktier i Idogen kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 12 222 589 stycken.

VD har ordet

 

För Idogens räkning har den nu avslutade perioden varit mycket framgångsrik. Vi har tydligt kunnat visa våra aktieägare på den leveransduglighet som jag vet alla aktieägare vill se. Som kvitto på våra framgångar och tilltro till vårt bolag lyckades vår teckningsoption TO 1 mycket väl och vi kunde efter periodens slut rapportera att teckningsgraden nådde exceptionella 97,3 % och att bolaget därmed tillförs ca 19,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det viktigaste framsteget under perioden var vårt genombrott med humana celler. Vi lyckades med målsättningen att utveckla tolerogena dendritiska celler från friska individer och kunde i provrörsförsök visa att cellerna bromsade en oönskad immunaktivering. Vi har tidigare rapporterat att metoden som helhet fungerar i djurmodell och de nya resultaten med humana celler innebär att vi passerat en mycket viktig milstolpe mot ett fungerande tolerogent vaccin.

Under perioden kunde vi också rapportera positiva resultat från vårt samarbete med Richard Williams forskargrupp vid universitetet i Oxford. I samarbetet så här långt har vi visat att två av våra produktuppföljare fungerar i en djurmodell av reumatism. Båda läkemedelskandidaterna minskade starkt uppkomsten av sjukdomssymptom i modellen. Dessutom kvarstod effekten också efter att behandlingen avslutats, vilket ökar förutsättningar för att vår vaccinationsmetod kan ha långvarig effekt. De här resultaten utgör ett viktigt komplement till våra framgångar i övrigt. Att effekten fungerar i en modell av reumatism är viktigt eftersom det är en av de sjukdomar som kan bli målet när vi senare beslutar om nästa indikation efter hemofili A. Eftersom de nya molekylerna fungerar analogt med vår första molekyl, zebularin, har vi skapat en ännu starkare plattform för att licensiera ut delar av vår teknologi framöver.

Med de senaste månadernas framgångar går företaget nu in i nästa fas. Vi arbetar nu med att optimera effekten av de dendritiska celler som utgör basen i vårt nya och banbrytande tolerogena vaccin och kommer att inleda arbetet med att överföra processen till tillverkning i enlighet med de kvalitetskrav som myndigheterna ställer för kliniska studier. Det är med tillförsikt och entusiasm vi går vidare med den leveransduglighet vi kunna visa och med det stöd våra aktieägare visat oss.

Kvartalsrapport

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com