Valberedning utsedd i Idogen AB

Valberedningen, bestående av Jonas Edelswärd (HCN group), Mikael Ørum (Ventac Partners) och Leif G. Salford, har samlats. Jonas Edelswärd har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2017 har inletts. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:

a)       förslag till ordförande vid årsstämman;

b)       förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)       förslag till arvode till revisorer;

e)       förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)        förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Jonas Edelswärd på e-post: jonas@swegf.com eller mobiltelefon: 070-916 87 29.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016. 

Bifogat dokument

Sista chansen att nyttja teckningsoptioner av serie TO 1

I samband med Idogen AB:s (”Idogen”) listningsemission emitterades teckningsoptioner av serie TO 1. Värdet av teckningsoptionerna kan nyttjas på två sätt, antingen via försäljning av teckningsoptionerna eller genom att nyttja optionerna för att erhålla nya aktier. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är imorgon, den 27 september 2016 och sista dag att nyttja teckningsoptionerna är den 29 september 2016. Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte avyttras senast den 27 september 2016, alternativt nyttjas senast den 29 september 2016, förfaller.

Teckningsoptionerna handlas på AktieTorget och slutkursen i fredags, den 23 september, var 3,80 SEK per teckningsoption. Värdet på teckningsoptionerna kan nyttjas genom försäljning av teckningsoptionerna fram till och med börsens stängning imorgon, den 27 september 2016. Därefter tappar optionerna sitt handelsvärde.

Värdet på optionerna kan även nyttjas genom att nyttja teckningsoptionerna. En teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,18 SEK per aktie, vilket kan jämföras med slutkursen på Idogens aktie som i fredags, den 23 september 2016, var 12,90 SEK per aktie. Nyttjande av optionerna kan ske till och med den 29 september 2016, med samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Observera dock att enskilda förvaltare kan ha en tidigare sista tidpunkt för att nyttja optionerna, exempelvis infaller Avanzas sista teckningstid vid midnatt den 28 september 2016. De teckningsoptioner av serie TO 1 som inte nyttjas blir i samband med sista nyttjandeperiodens utgång värdelösa och förfaller.

Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 42.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Marknadsmeddelande 224/16 – Sista dag för handel med teckningsoption TO 1 i Idogen AB är den 27 september 2016

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: IDOGEN TO 1
ISIN-kod: SE0006887394
Oderboks ID: 110091 
Sista handelsdag: 27 september 2016

Stockholm den 23 september 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 

Bifogat dokument

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Idogen AB:s (”Idogen”) listningsemission pågår fram till och med den 29 september 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 september 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie
TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,18 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 29 september 2016 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 42.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 27 september 2016.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Intervju med Idogens VD och styrelseordförande om bolagets senaste framgångar

Igår, den 19 september 2016, intervjuades Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys och styrelseordförande Agneta Edberg på AktieTorget av Finwire Media. Hedbys och Edberg berättar i intervjun bland annat om bolagets senaste framsteg, vad som händer framöver i bolaget samt om cellterapi som behandlingsmetod.

För att se intervjun, klicka här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen rapporterar positiva resultat för produktuppföljare i samarbete med University of Oxford och stärker sin portfölj

Idogen AB (”Idogen”) rapporterar positiva resultat från det vetenskapliga samarbetet med University of Oxford. Studien visar att behandling med två av de produktuppföljare som bolaget har patentsökt signifikant minskar de kliniska symtomen i en modell av reumatoid artrit. Resultaten stärker Idogens möjligheter att framöver licensiera ut teknologin för flera indikationer. 

Idogen inledde i juni 2016 ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid Kennedy Institute of Rheumatology, University of Oxford. Richard Williams har tidigare genomfört den framgångsrika studie som visade långvarig effekt av zebularin-behandling i modell av reumatoid artrit. Samma studiemodell har nu använts för att undersöka behandlingseffekten av potentiella uppföljare.

Resultaten från studien visar att två av läkemedelskandidaterna signifikant minskar de kliniska symtomen i reumatoid artrit. Behandlingseffekten kvarstår även en tid efter avslutad behandling. Dessa substanser visade dessutom i uppföljande provrörsförsök indikationer på att, i likhet med zebularin, stödja den tolerogena loopen som är viktig för en långvarig effekt, vilket ytterligare stärker resultaten.

”Studien visar att två av de uppföljare till zebularin som vi hittills testat har god behandlingseffekt i en modell av reumatoid artrit, vilket är mycket glädjande. Denna studie bekräftar att vi har intressanta alternativa kandidater för nya indikationer. Resultaten stärker bolagets plattform och skapar viktiga möjligheter att i framtiden licensiera ut projekt inom flera indikationer”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen rapporterar viktigt genombrott – positiva resultat från proof-of-concept-studie i humana celler

Idogen AB (”Idogen”) rapporterar att bolaget gjort ett genombrott i utvecklingsarbetet av bolagets tolerogena vaccin. Idogen har nu i en proof-of-concept-studie visat att bolagets teknologi framgångsrikt kunnat överföras till humana celler. Dessa positiva resultat utgör ett avgörande steg i utvecklingen av ett tolerogent vaccin och ett viktigt steg närmare behandling av svårt blödarsjuka patienter som utvecklat faktor VIII-antikroppar.

Idogen har med denna proof-of-concept-studie framgångsrikt lyckats programmera om humana vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler. Dendritcellerna har i provrörsförsök efter zebularinbehandling visats hämma aktivering av andra immunceller. Försöken har upprepats med immunceller från ett flertal personer. Resultaten är ett viktigt fundament för den fortsatta utvecklingen av ett tolerogent vaccin.

Idogens utvecklingsstrategi är att som första indikation behandla patienter med blödarsjuka (hemofili A) som utvecklat antikroppar mot sitt livsviktiga läkemedel koagulationsfaktor VIII. Bolaget har sedan tidigare i djurmodell av hemofili A visat att teknologin ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Idogen har därefter arbetat vidare med att överföra teknologin till människa.

”Att vi lyckats ta fram humana tolerogena dendritiska celler är en stor framgång för oss. Vi har tidigare visat proof-of-concept i en djurmodell – nu har vi tagit nästa kliv och visat proof-of-concept i provrörsförsök med celler från människa. Detta framsteg är en viktig milstolpe och innebär att bolaget tagit ett avgörande steg närmare en behandling för svårt blödarsjuka patienter som drabbats av immunreaktion mot sin livsviktiga faktor VIII.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Information med anledning av att nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
Teckningstid:
8‒29 september 2016 (genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 29 september 2016).
Antal utestående teckningsoptioner: 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Idogen till en kurs om 8,18 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Idogen cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 september 2016.
Värdering i aktuellt erbjudande: Cirka 80,1 MSEK (pre-money).

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt anmälningssedel finns tillgängliga på Idogens hemsida (www.idogen.com). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängliga på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna
Teckningsperiod inleds:
8 september 2016.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 september 2016.
Teckningsperiod avslutas: 29 september 2016.
Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 29 september 2016.
Planerad kommunikation av utfall: v. 40 2016.
Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 42 2016.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 8 september till och med den 29 september 2016. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1 kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på Idogens (www.idogen.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 8 september till och med den 29 september 2016 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 27 september 2016, alternativt nyttjas senast den 29 september 2016, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2016.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogen offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

Beräkning av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 1

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Idogen till en kurs om 8,18 SEK per aktie. Teckningskursen har beräknats till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik, inom intervallet 6,85‒10,25 SEK, under den period på 20 handelsdagar som slutade två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår under perioden 8‒29 september 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 september 2016. Teaser kommer att offentliggöras när nyttjandeperioden inleds.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2016.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Inbjudan till Idogens investerarträffar i september 2016

Datum och   tid Arrangör Plats Anmälan
19 september 2016, kl. 18:00-18:30 Aktiespararna Stockholm Vasa och Financial Stockholm Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida 
20 september 2016, kl. 18:00-20:30 Sedermera Fondkommission Flädie Mat och Vingård, Flädie Mejeriväg 19, Bjärred Anmälan sker till anmalan@sedermera.se 
23 september 2016, kl. 11:45-13:00 Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36, Göteborg Anmälan sker till anmalan@sedermera.se 

Bifogat dokument