Intervju med Anette Sundstedt – Idogens nytillträdda CSO

(Se bild i bifogad pdf-fil)

Vad lockade dig att ta dig an uppdraget som forskningschef i Idogen?

‒ Jag har alltid varit fascinerad av den potential immunterapi har för att bota cancer samt kroniska inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Idogens metod att ta ut och programmera om centrala celler i immunsystemet för att specifikt stänga av de celler i kroppen som orsakar sjukdom och på det sättet skapa en skräddarsydd, långtidsverkande behandling är oerhört intressant ‒ jag kände direkt att det här ett arbete som jag vill vara delaktig i och leda framåt! När jag träffade styrelsen, ledningsgruppen och de andra medarbetarna kände jag också att Idogen har en betydande kompetens i sitt team och att det är en rolig och kreativ miljö.

Kan du berätta något om dina tidigare uppdrag och den erfarenhet du tar med dig?

‒ Immunterapi och immunmodulerande substanser, som jag arbetat med under hela min forskningskarriär, ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Både under min forskarutbildning och när jag forskade vid universitetet i Bristol var mitt fokus att skapa immunologisk tolerans och att utveckla tolerogena peptider för behandling av autoimmuna sjukdomar. Det är kul att fortsätta på den banan med cellterapi som är en för mig ny behandlingsmetod. De senaste 15 åren har jag arbetat med utveckling av immunterapi på Active Biotech, med inriktning på inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar samt cancer. Jag arbetade i en rad olika projekt, med olika typer av läkemedel och i hela utvecklingskedjan. Mitt ansvar var den prekliniska biologin och jag var också involverad i de prekliniska studierna, att överföra forskningsmetoder till process för läkemedelstillverkning, samt att utveckla metoder för att mäta effekten i kliniska studier – precis de utvecklingssteg som Idogen är på väg in i – så jag upplever att jag har betydande och relevant erfarenhet med mig i bagaget.

Nu när du blivit lite varm i kläderna, hur ser du på Idogens teknologi och utvecklingsväg?

‒ Jag har ju arbetat en hel del med prekliniska studier tidigare och jag ser att Idogen har en stor fördel i att ha ett relativt sett enkelt prekliniskt paket och därmed en snabb utvecklingsväg framför sig, tack vare att det är cellterapi baserad på patientens egna celler. I traditionell läkemedelsutveckling finns alltid osäkerheten om målet är det man tror att det är och vilken effekt man kommer att få när man behandlar hela människan. Där ser jag att Idogens terapi är mer specifik ‒ det är häftigt att utnyttja den djupa kunskap som finns inom immunologin för att specifikt påverka just den sjukdomsalstrande delen och därmed skapa en precis behandling för att lindra eller till och med bota autoimmuna sjukdomar. Det har varit lärorikt att följa projekten på Active Biotech och vara delaktig ända från forskning och prekliniska studier genom de olika faserna i kliniska studier och jag ser fram emot att nu få göra denna resa på Idogen.

Utvecklingsprojektet med humana dendritiska celler har pågått ett tag, kan du kommentera något om var arbetet med de humana cellerna står och vägen framåt?

‒ Utvecklingen av de humana cellerna har kommit en bra bit på vägen. När vi fått fram tolerogena dendritceller väntar viktiga moment som att producera cellerna enligt gällande regelverk och prekliniska säkerhetsstudier innan vi når målet att ge patienterna behandling. Det känns betryggande att det är patientens egna celler vi behandlar med – det bör göra behandlingen säker. Flera publicerade studier har också visat i kliniska prövningar att behandling med autologa dendritiska celler varit säker. Så knäckfrågan som jag ser det är att få celler som är effektiva på att skapa tolerans och som behåller sina tolerogena egenskaper när de kommer in i kroppen, och där tror jag att vi har en fördel med vår patenterade metod som innebär att molekylen zebularin byggs in i cellerna. Det kommer att bli väldigt spännande att se effekten i de kliniska studierna.

Vilka är de största möjligheterna för Idogen som du ser det?

‒ Jag tycker att Idogens plattformsteknologi är den allra största möjligheten – om behandlingen visar sig framgångsrik gör det nämligen att vi på sikt skulle kunna utveckla helt nya sätt att behandla en rad indikationer såväl autoimmuna sjukdomar såsom reumatism och multipel skleros, som för transplantation och organavstötning. Det öppnar dörrar även för celltransplantation vid typ I diabetes, som drabbar många barn och ungdomar. Den möjlighet som immunterapi har och har visat gång på gång ‒ både vad gäller cancer, autoimmunitet och inflammatoriska sjukdomar – är det som motiverar mig allra mest. Jag tror stenhårt på att immunterapi är vägen framåt!

Det händer en hel del i branschen just nu, ett regionalt cellterapicentrum ska skapas och TiGenix har genomfört en storaffär, har du några kommentarer?

– Cellterapi är ett hett område, både inom forskningsvärlden och kommersiellt för att utveckla nya läkemedel. Det är mycket glädjande att det görs en stor satsning här i Lund och viktigt för Idogen nu när vi är på väg att ta steget från forskning på humana celler i labbet till att utveckla en process för tillverkning så att vi kan behandla patienter. TiGenix-affären visar på ett tydligt sätt att det finns ett stort intresse för cellterapi från läkemedelsindustrin och att det går att få till riktigt bra avtal.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Delårsrapport Januari – Juni 2016

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2016)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 12 KSEK (92).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 466 KSEK (-1 971).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,33).

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2016)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 53 KSEK (216).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 106 KSEK (-4 078).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,62 SEK (-1,00).
 • Soliditeten uppgick till cirka 84 % (95).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Idogen meddelade under kvartalet att bolaget identifierat fyra nya substanser som i likhet med den första substansen, zebularin, har förmåga att öka uttrycket av IDO1. Fynden breddar Idogens portfölj, stärker möjligheterna till framtida utlicensieringar samt skyddar ytterligare mot kopiering av bolagets behandlingsmetod. Patentansökningar har lämnats in.
 • Den laborativa delen av ”proof-of-concept”-studien i djurmodell av hemofili A med human koagulationsfaktor VIII slutfördes enligt plan och Idogen fokuserar nu framöver utvecklingsarbetet på humana celler. I dagsläget bedömer bolaget att första kliniska studie kommer att starta 2018. I samband med att Idogens egna djurstudier avslutades lämnade Peter Ericsson sin roll som Chief Scientific Officer (CSO) den sista april, eftersom hans främsta kompetens är inom djurmodeller. Peter Ericsson återgick till sin akademiska forskning och kommer att behålla en viktig roll i Idogens vetenskapliga råd.
 • Idogen rekryterade under kvartalet Ingvar Karlsson som Chief Financial Officer (CFO), Karlsson har gedigen erfarenhet från liknande uppdrag i flera stora bolag, däribland Gambro Group, Doro AB och Perstorp AB och kommer närmast från Lekolar Group som CFO.
 • Resultaten från Bolagets prekliniska ”proof-of-concept”-studie i djurmodell av hemofili A med human koagulationsfaktor VIII, visar att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt.
 • Idogen inledde under kvartalet ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid Kennedy Institute of Rheumatology vid University of Oxford. Samarbetet ska i en forskningsmodell av reumatoid artrit undersöka behandlingseffekten av de uppföljare till zebularin som Idogen identifierat och patentsökt under våren 2016.
 • Årsstämman beslutade att utse Agneta Edberg till ny styrelseordförande med en i övrigt oförändrad styrelse då även tidigare ordförande Mikael Ørum valdes till styrelsemedlem.
 • Anette Sundstedt rekryterades som Chief Scientific Officer (CSO). Sundstedt har en stark forsknings- och utvecklingsprofil inom Idogens verksamhetsområde. Hon kommer närmast från Active Biotech AB som senior forskare samt projektledare och är ett viktigt tillskott i utvecklingsarbetet med humana celler.

VD har ordet

Vi tagit ett stort steg framåt i vårt utvecklingsarbete genom resultaten från den framgångsrika proof-of-concept-studien! Studien som gjordes efter diskussioner med den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA visar att vår cellterapibehandling i en djurmodell fungerar och dessutom har en långvarig effekt. Under kvartalet inledde vi också patenteringen av de uppföljare till zebularin som vi identifierat. Dessa uppföljare skapar en starkare och bredare patent- samt produktportfölj och utgör nu basen i det forskningssamarbete som vi inlett tillsammans med Richard Williams vid Kennedy Institute vid University of Oxford. Samarbetet syftar till att utvärdera uppföljarnas effekt i en djurmodell av reumatoid artrit.

I samband med att vi avslutade proof-of-concept-studien utökade vi arbetet med humana celler. Vi rekryterade därför Dr Anette Sundstedt som CSO. Anette har lång erfarenhet av immunologi och industriell forskning och har redan visat sig vara en stor tillgång i vårt utvecklingsarbete. Under kvartalet rekryterade vi även Ingvar Karlsson som ny CFO. Ingvar har en lång och gedigen erfarenhet från liknande roller och sammantaget har vi nu en komplett ledningsgrupp för att flytta Idogens positioner framåt på bästa sätt.

Vid bolagsstämman valdes Agneta Edberg till ny styrelseordförande. Agneta har betydande erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och är även ordförande för Immunicum AB (publ), som är ett cellterapiföretag och i likhet med Idogen har en vaccinteknologi som baserar sig på dendritiska celler. Immunicum är ingen konkurrent till Idogen – kopplingen mellan bolagen genom Agnetas nätverk skapar tvärtemot goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte.

I vår omvärld ser vi ett ökat intresse för cellterapi och i somras genomfördes en storaffär mellan Tigenix och Takeda. Detta visar tydligt att de stora läkemedelsbolagen är beredda att gå in i offensiva licensaffärer med cellterapibolag. I vårt geografiska närområde gläder vi oss också åt att Region Skåne efter initiativ från Idogen tar ledningen i skapandet av ett cell- och genterapicentrum. Satsningen kommer att skapa ett kompetens- och resurscentrum i Idogens omedelbara närhet, vilket förbättrar möjligheterna för oss inom Idogen att utveckla vårt vaccin kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Vår resa mot ett vaccin som kan kurera många utsatta patienter har onekligen tagit viktiga kliv framåt under perioden. Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, har ökat sin ägarandel under kvartalet och så har även delar av ledning och styrelse. Det är stimulerande och visar på förtroende för det vi gör!

 

Idogen Q2 rapport 2016

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Information om Teckningsoptioner av serie TO 1 med teckning under perioden 8‒29 september

I samband med Idogen AB:s listningsemission emitterades, utöver 2 500 000 aktier, 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO vederlagsfritt. TO1 är noterad på AktieTorget och nedan följer en sammanfattning av villkoren för dessa teckningsoptioner av serie TO 1.

 • Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Idogen till en kurs om 6,85 – 10,25 SEK per aktie.
 • Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under en period om 20 handelsdagar. Perioden för beräkning av genomsnittskursen är den 10 augusti till 6 september 2016. Teckningskursen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande den 7 september.
 • Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 8‒29 september 2016. Anmälningssedel kommer att sändas ut      till teckningsoptionsinnehavare och kommer att finnas på Idogens webbplats www.idogen.com. Sista handelsdag för teckningsoptionerna är 27 september.

Två räkneexempel på teckningskursen:

 • Exempel 1: Genomsnittskursen är lika med 17 SEK. 70 procent av 17 SEK är lika med 11,90 SEK. 11,90 SEK hamnar över den översta gränsen i kursintervallet enligt villkoren för teckningsoptionerna, vilka säger att innehavare av teckningsoptioner äger rätt att teckna en ny aktie till en kurs inom intervallet 6,85 – 10,25 SEK per aktie. Detta medför att kursen, i detta exempel, blir 10,25 SEK per aktie.
 • Exempel 2: Genomsnittskursen är lika med 10 SEK. 70 procent av 10 SEK är lika med 7 SEK. 7 SEK hamnar inom det kursintervall som angivits i villkoren för teckningsoptionerna. Detta medför att kursen, i detta exempel, blir 7 SEK per aktie. Lägre än 6,85 SEK kan kursen inte bli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com