Idogen AB:s största ägare utökar sitt innehav i bolaget

HCN Group AB, Idogen AB:s (”Idogen”) enskilt största aktieägare, har ökat sin ägarandel från cirka 10,3%
(981 941 aktier) till cirka 10,7% (1 043 905 aktier). HCN Group AB:s innehav utgörs därutöver av 145 985 teckningsoptioner av serie TO 1.

HCN Group AB skriver i ett pressmeddelande från den 18 juli 2016 att bolaget ökat sitt innehav i Idogen. Detta eftersom Idogen gått in i en ny fas och kommunicerat intressanta forskningsresultat.

”Att HCN Group AB går in med ytterligare kapital i Idogen visar ett exempel på det ägarintresse och det långsiktiga stöd vi har från våra aktieägare, samtidigt som det visar att de följer bolaget nära. Det är glädjande att se att de – precis som vi – tror på det vi gör!”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För länk till HCN Group AB:s pressmeddelande, se:

http://hcngroup.se/2016/07/18/2059/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Cellterapiföretag genomför storaffär

TiGenix NV och Takeda Pharmaceutical Company Ltd kommunicerade på tisdagen den 5 juli 2016 att de genomfört ett avtal om kommersialisering av TiGenix NV:s cellterapiprodukt Cx601. Affären gäller licensiering utanför USA för komplikationer vid Crohns sjukdom och värderas till totalt 355 miljoner Euro och tvåsiffrig procentuell royalty på försäljning.

TiGenix NV är ett belgiskt cellterapibolag som utvecklat en produkt baserad på stamceller från fettvävnad. Produkten utvecklas nu för behandling av en komplikation av Crohns sjukdom. Indikationen är sällsynt och behandlingen har fått klassificering som särläkemedel. TiGenix NV får som del i affären en s.k. upfront-betalning om 25 miljoner Euro. Totalt bedöms affären potentiellt vara värd 355 miljoner Euro baserat på definierade milstolpar. Dessutom tillkommer tvåsiffrig procentuell royalty på nettoförsäljningen. Affären gäller inte kommersialisering på den amerikanska marknaden. Takeda Pharmaceutical Company Ltd kommer utöver ovanstående att investera 10 miljoner Euro i aktier i TiGenix NV inom en 12-månadersperiod.

”Avtalet mellan TiGenix NV och Takeda Pharmaceutical Company Ltd visar det ökade intresse som finns för området cellterapi och att storaffärer är möjliga, även när den amerikanska marknaden undantas”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För länkar till ursprungliga pressmeddelanden, se:

http://www.tigenix.com/en/pages/11/2016

http://www.takeda.com/news/2016/20160705_7483.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Regional satsning på centrum för cell- och genterapi

Tillsammans med Idogen AB (”Idogen”), Medicon Village, Xintela AB samt forskare från Lunds Universitet, inleder Region Skåne en satsning på ett nytt centrum för cell- och genterapi. Planering av centret på Medicon Village och rekrytering av projektledare har påbörjats och bekostas av Region Skåne.

Cell- och genterapi är ett framtidsområde som skapar nya behandlingsmetoder och nya medicinska terapier. Internationellt sker det betydande forsknings- och infrastruktursatsningar inom området för att möjliggöra tillgång till dessa nya behandlingsmetoder för patienter. Idogen arbetar med en unik form av cellterapi och utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär en ny behandlingsmetod mot autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och för patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Idogens behandling bygger på att celler från patientens blod omprogrammeras för att specifikt motverka en skadlig immunreaktion.

På Medicon Village i Lund finns lokaler som tidigare använts av AstraZeneca för läkemedelstillverkning. Dessa är lämpliga för att utveckla cell- och genterapi. I grupperingen finns framstående akademisk och industriell kompetens inom cell- och genterapi; vid Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom cell- och genterapi och ett antal forskningsprojekt har tagit fram behandlingsformer som är redo att testas på patienter. Likaså finns stor industriell kompetens inom cellterapi inom företagen Idogen och Xintela AB som båda utvecklar framtida behandlingsformer inom cellterapi och närmar sig kliniska försök.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com