Kort om Idogen

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. Idogens ambition är att revolutionera behandlingen av en rad sjukdomar där kroppens immunförsvar inte fungerar som det ska och där det medicinska behovet är stort – som vid autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och hos patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel.

Idogens längst framskridna produktkandidat IDO 8 riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (faktor VIII).

Bolaget utvecklar dessutom IDO T – en tolerogen cellterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt vid njurtransplantation. IDO T förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed minska risken för cancer och infektioner.

IDO 8 – behandling av antikroppar mot Faktor VIII vid Hemofili A

IDO 8 är Idogens längst framskridna projekt och syftar till att utveckla en tolerogen cellterapi för patienter med svår blödarsjuka som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot sin ordinarie behandling. Idogens behandling har potential att återskapa effekten av faktor VIII-behandlingen. Bolaget har valt blödarsjuka som första terapiområde eftersom det medicinska behovet hos dessa patienter är stort och för att sjukdomen har ett väldefinierat antigen, vilket gör att det finns goda möjligheter att utveckla en effektiv behandling för denna patientgrupp. Blödarsjuka är en ovanlig sjukdom och Idogen har erhållit särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandlingen i Europa – ett viktigt värdehöjande steg för bolaget då särläkemedelsstatus innebär en rad fördelar, som mindre omfattande kliniska studier, stöd från myndigheter under utvecklingen och tio års marknadsexklusivitet efter lansering.

Bolaget bedömer att den första kliniska studien kan inledas i början av 2020 och har haft konstruktiva vetenskapliga diskussioner med Läkemedelsverket om studiens design.

IDO T- förebyggande av avstötning vid njurtransplantation

Samma metod som nu utvecklas för behandling av blödarsjuka kan användas inom ytterligare terapiområden med endast mindre justeringar av produktionsprocessen. Bolaget har därför tagit ett strategiskt beslut att parallellt starta utvecklingen av en produktkandidat för njurtransplantation, IDO T. Grundprincipen är att ”lära” immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras. I förlängningen kan detta minska behovet av dagens ofta livslånga behandling med läkemedel som hämmar immunförsvarets funktion. Det finns ett stort behov av en långverkande, kostnadseffektiv och säker behandling för att undvika risken för organavstötning.

Utvecklingsarbetet för IDO T drivs med avsikt att initiera en klinisk fas I/IIa-studie tidigast i slutet av 2020.

Idogens första produkt, IDO 8, ska behandla patienter med svår blödarsjuka som drabbats av antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII