Verksamhet

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Benämningen ”tolerogent” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och för patienter som utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.

Första terapiområde – antikroppar vid hemofili A

Idogens första produkt ska behandla patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Dessa patienter får ingen effekt av koagulationsfaktor VIII och har en hög ökad dödlighet och ett stort medicinskt behov. Bolaget har valt hemofili A som första indikation eftersom det medicinska behovet hos dessa patienter är stort och sjukdomen har ett väldefinierat antigen, vilket gör att det finns goda möjligheter att utveckla en framgångsrik behandling för denna patientgrupp. Projektet är i preklinisk fas och väntas gå in i klinisk fas I/II för första test i människa under 2018. Det segment av blödarsjuka som Idogen planerar att behandla kan vid 50 % penetration av marknaden ge en marknad på över 1 miljard SEK årligen. Idogen erhöll i januari 2017 särläkemedelsstatus (orphan drug) för behandlingen i Europa, vilket innebär en rad fördelar, såsom mindre omfattande kliniska studier, stöd från myndigheter och tio års marknadsexklusivitet efter lansering.

Andra terapiområde – njurtransplantation

Bolagets andra terapiområde blir ett tolerogent vaccin för att förhindra avstötning av organ vid transplantation, primärt njurtransplantation. Njurtransplantation är den vanligaste typen av organtransplantation och globalt genomförs knappt 80 000 njurtransplantationer varje år, varav ca 20 000 i Europa. Den största och allvarligaste komplikationen är om mottagarens immunförsvar attackerar, förstör och stöter bort det donerade organet. För att förhindra detta behandlas de transplanterade patienterna, med få undantag, livet ut med en kombination av läkemedel som hämmar immunförsvaret. Trots att andelen patienter som får behålla en fungerande transplanterad njure det första året har ökat under de senaste årtiondena, har det inte skett någon förbättring av långtidsöverlevnaden av transplantat. Den immunhämmande behandlingen för även med sig risk att drabbas av allvarliga infektioner och cancer. Transplantation är således ett terapiområde med ett stort medicinskt behov. Idogens tolerogena vaccin kan ge möjlighet att minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden. Utvecklingsarbetet drivs med avsikt att under 2019 inleda en fas I/IIa-studie inom njurtransplantation.

Idogens första produkt ska behandla patienter med svår blödarsjuka som drabbats av antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII