Bolagsstyrning

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl. 15.00 i Gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Valberedning utsedd

Vid Idogen AB:s (”Idogen”) årsstämma den 17 maj 2017 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 september 2017 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna.

Valberedningen, bestående av Cecilia Hollerup (representerar HCN group), Rolf Ehrnström (representerar Ventac Holdings (Cyprus) Ltd) och Leif G. Salford, har samlats. Cecilia Hollerup har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2018 har inletts. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman;
  2. förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
  3. förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
  4. förslag till arvode till revisorer;
  5. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
  6. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Cecilia Hollerup på e-post: cecilia.hollerup@holleruppartners.se eller mobiltelefon: 0708-293336

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient