Forskningsöversikt

Idogen bygger på upptäckten att zebularin kan uppreglera enzymet IDO1 som hämmar immunreaktioner. Dendritiska celler är en sorts vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. När de dendritiska cellerna presenterar antigen (ämne som kroppens immunsystem reagerar mot) för andra immunceller styr de om dessa ska initiera en immunologisk försvarsreaktion eller inte. Om de dendritiska cellerna är aktiverade med exempelvis genetiskt material från bakterier styr dessa dendritiska celler immuncellerna att aktivera immunförsvaret mot de antigener som de känner igen. Tolerogena dendritiska celler behandlade enligt Idogens teknologi möjliggör istället att immuncellerna kan skapa en specifik och varaktig immunologisk tolerans för antigenet. Enzymet IDO1 (indolamin dioxygenas 1) har visats ha en nyckelroll för de tolerogena dendritcellernas effekt på andra immunceller.

Proof-of-concept i humana celler

Idogen har i en proof-of-concept-studie i humana celler framgångsrikt lyckats programmera om humana vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler. Dendritcellerna har i provrörsförsök efter zebularinbehandling visats hämma aktivering av andra immunceller. Försöken har upprepats med immunceller från ett flertal personer. Resultaten är ett viktigt fundament för den fortsatta utvecklingen av ett tolerogent vaccin.

Proof-of-concept i modell av hemofili A

Idogen inledde under sensommaren 2015 en ”proof-of-concept”-studie av bolagets cellterapi i en djurmodell av hemofili A (blödarsjuka) med human koagulationsfaktor VIII. Studiens resultat visade att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa innebär det att behandling med tolerogent vaccin ger skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos blödarsjuka patienter.

Proof-of-principle i modell av diabetes typ I transplantation

Idogen har uppnått ”proof-of-principle” inom transplantation för diabetes-typ-1. Under 2013graph_sv publicerades en studie på diabetiska råttor med två grupper om nio råttor som mottog insulinproducerande celltransplantat från en främmande stam. En grupp genomgick två veckors behandling med zebularin insatt från dag sex efter transplantation och kontrollgruppen mottog inte någon behandling. I studien påvisades en statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen som behandlades med zebularin och kontrollgruppen. Studien avslutades dag 90. I figuren nedan framgår att kontrollgruppen visar på 100 % transplantatavstötning efter drygt 40 dagar och att avstötningen är signifikant fördröjd eller helt förhindrad i gruppen som behandlats med zebularin (Nittby et al, PLOS ONE, 8: 1-8, 2013).

Proof-of-principle i modell av reumatoid artrit

I ett pågående samarbete med professor Richard Williams forskargrupp vid universitetet i Oxford, har progress av reumatisk artrit kunnat starkt hämmas i en djurmodell. Dessa resultat erhölls genom att under en begränsad period zebularin-behandla djur med start när de redan uppvisade tidiga ledsymptom. Därigenom exponerades alla deras olika celltyper för zebularin. Hos dendritiska celler förväntas detta inducera IDO1 och styra dem att framkalla immunologisk tolerans för antigenet kollagen, som i denna modell utgjorde det antigen som framkallat artriten.

Idogens tolerogena vaccin minskar uppkomsten av hämmande faktor VIII-antikroppar i modell av blödarsjuka.