Forskningsöversikt

Idogens teknologi syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler som är programmerade för definierade molekyler eller antigen. Idogens behandlingsmetod kan genom små förändringar anpassas till olika sjukdomstillstånd. Vid autoimmuna sjukdomar bekämpar kroppens immunförsvar kroppsegna antigen, vilket skulle kunna undvikas genom omprogrammering av immunförsvaret med Idogens teknologi.

Idogen har i att flertal Proof-of-concept studier kunnat visa på teknologins potential. Idogen har framgångsrikt lyckats programmera om humana vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler samt visat i djurmodell av blödarsjuka (Hemofili A) att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar samt att behandlingen har en långvarig effekt. Idogen har även visat på ”Proof-of-principle” inom transplantation för diabetes-typ-1 samt reumatoid artrit, genom att fördröja eller förhindra transplantatavstötning samt fördröja sjukdomsprogress i djurmodell.

Proof-of-concept i humana celler

Idogen har i en proof-of-concept-studie i humana celler framgångsrikt lyckats programmera om humana vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler. Dendritcellerna har i provrörsförsök efter zebularinbehandling visats hämma aktivering av andra immunceller. Försöken har upprepats med immunceller från ett flertal personer. Resultaten är ett viktigt fundament för den fortsatta utvecklingen av en tolerogen cellterapi.

Proof-of-concept i modell av hemofili A

Idogen inledde 2015 en ”proof-of-concept”-studie av bolagets cellterapi i en djurmodell av hemofili A (blödarsjuka) med human koagulationsfaktor VIII. Studiens resultat visade att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa innebär det att behandling med tolerogen cellterapi ger skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos blödarsjuka patienter.

Proof-of-principle i modell av diabetes typ I transplantation

Idogen har uppnått ”proof-of-principle” inom transplantation för diabetes-typ-1. Under 2013 publicerades en studie på diabetiska råttor med två grupper om nio råttor som mottog insulinproducerande celltransplantat från en främmande stam. En grupp genomgick två veckors behandling med zebularin insatt från dag sex efter transplantation och kontrollgruppen mottog inte någon behandling. I studien påvisades en statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen som behandlades med zebularin och kontrollgruppen. Studien avslutades dag 90. I figuren nedan framgår att kontrollgruppen visar på 100 % transplantatavstötning efter drygt 40 dagar och att avstötningen är signifikant fördröjd eller helt förhindrad i gruppen som behandlats med zebularin (Nittby et al, PLOS ONE, 8: 1-8, 2013).

Proof-of-principle i modell av reumatoid artrit

I ett pågående samarbete med professor Richard Williams forskargrupp vid universitetet i Oxford, har progress av reumatisk artrit kunnat starkt hämmas i en djurmodell. Dessa resultat erhölls genom att under en begränsad period zebularin-behandla djur med start när de redan uppvisade tidiga ledsymptom. Därigenom exponerades alla deras olika celltyper för zebularin. Hos dendritiska celler förväntas detta inducera IDO1 och styra dem att framkalla immunologisk tolerans för antigenet kollagen, som i denna modell utgjorde det antigen som framkallat artriten.

Idogens tolerogena cellterapi minskar uppkomsten av hämmande faktor VIII-antikroppar i modell av blödarsjuka.