Information angående Idogens teckningsoptioner (TO)

 

Villkor för TO2 i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att kunna ske under perioden 3 18 maj 2018.

Villkor för TO3 i sammandrag 

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari ‒ 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att kunna sek under perioden 19 mars ‒ 1 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök http://www.idogen.com.

 

 

 

Bifogat dokument

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan

Idogen meddelade i april 2017 att bolaget ingått avtal med Medicon Village AB om hyra av lokaler för renrumsarbete och produktion, utformade i enlighet med gällande regelverk för läkemedel (GMP, Good Manufacturing Practice) i syfte att producera bolagets cellterapiprodukter för kommande kliniska studier. Anpassningen av produktionslokalerna för Idogens behov har nu färdigställts planenligt och genomförda tester har visat att lokalen uppfyller myndigheternas krav på renrum. Arbetet med implementering av kvalitetssystem pågår sedan en tid och nästa steg är att utrustning och tillverkningsprocedur kvalitetssäkras för att erhålla tillverkningstillstånd från Läkemedelsverket.

”Den ombyggnad Medicon Village AB genomfört åt oss är nu färdigställd och testerna har visat att renrumskraven uppfylls. Idogen tar nu över renrummen och installerar produktionsutrustningen. Nästa steg är att kvalitetssäkra den installerade utrustningen och tillverkningsprocessen för att erhålla tillverkningstillstånd inför de kliniska studierna”, kommenterar CTO Dennis Henriksen.

Det är mycket glädjande att produktionslokalerna nu planenligt anpassats för vår tillverkning. Det är ett viktigt steg i det pågående arbetet med att färdigställa produktionskapaciteten inför den kliniska studie med blödarsjuka patienter som förväntas initieras under nästa år”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Bifogat dokument

Valberedning utsedd i Idogen AB

Valberedningen, bestående av Cecilia Hollerup (representerar HCN group), Rolf Ehrnström (representerar Ventac Holdings (Cyprus) Ltd) och Leif G. Salford, har samlats. Cecilia Hollerup har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2018 har inletts. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:

a)       förslag till ordförande vid årsstämman;

b)       förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)       förslag till arvode till revisorer;

e)       förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)        förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Cecilia Hollerup på e-post: cecilia.hollerup@holleruppartners.se eller mobiltelefon: 0708-293336 

Bifogat dokument

Delårsrapport Januari-September 2017

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (0).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 068 KSEK (-2 238).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,23).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 131 KSEK (-8 344).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,96 SEK (-0,85).
 • Kassan uppgick till 47,9 MSEK vid periodens slut. Utöver detta finns beviljade bidrag om cirka 27 MSEK som kommer att utbetalas under de kommande tre åren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 •  Idogens nyemission registrerades i juli och tillförde Idogen netto 42,6 MSEK.
 •  I samband med den genomförda företrädesemissionen tecknade Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK och flaggade därmed upp sitt ägande i bolaget till 10,8 procent av rösterna och aktiekapitalet.
 •  Den oberoende analystjänsten SvD Börsplus publicerade en analys av Idogen den 17 augusti 2017 och BioStock har också under perioden (den 12 september 2017) publicerat en uppdatering av sin analys av Idogen.
 •  Idogen presenterade vid investerarträff hos Redeye i Stockholm 6 september, vid Investordagen i Köpenhamn den 19 september, Aktiedagen i Göteborg den 25 september och Aktiedagen i Malmö den 27 september.

VD har ordet

Idogen utvecklar en helt ny form av immunterapi som syftar till att skapa långvarig immunologisk tolerans för behandling av svårt sjuka patienter. Patienten får ett fåtal behandlingar som omprogrammerar immunsystemet. Effekten förväntas kvarstå under lång tid, i bästa fall flera år. Effekten och behandlingen påminner i vissa avseenden om en vaccinering men effekten är motsatt till klassiska vaccin. I stället för att aktivera immunsystemet mot ett givet antigen skapar vi tolerans för ett antigen. Genom att variera antigen har vi en teknologi som kan användas inom ett flertal områden där man vill uppnå immunologisk tolerans. Viktiga sjukdomsområden är förhindrandet av avstötning efter transplantation av organ, behandling av antikroppar mot biologiska läkemedel samt autoimmuna sjukdomar. Vår första behandling riktar sig till de patienter som har blödarsjuka (hemofili A) och har drabbats av immunreaktion mot den biologiska behandling som hjälper blodet att koagulera. Nyligen beslutade vi att parallellt med denna första produkt, även utveckla en immunterapi för att förhindra avstötning av organ vid njurtransplantation.

Under det tredje kvartalet i år registrerades vår företrädesemission som framgångsrikt genomförts under tidig sommar. I samband med emissionen stärkte vår störste ägare, HCN Group, sin position till över 10% av aktiekapitalet och rösterna. Emissionen tillsammans med det anslag vi fick från EU under våren har gjort att vi nu har en stark kassa. Med anslaget inräknat motsvarar det drygt 75 miljoner kronor. Det gör att vi kan driva båda våra utvecklingsprojekt inom hemofili A och njurtransplantation framåt med högsta hastighet.

I utvecklingsarbetet utgör färdigställandet av vår produktionsanläggning en viktig komponent. Vi kommer att producera vår terapi för de kommande kliniska studierna i egen regi. Vår behandling skiljer sig i många avseenden från traditionell läkemedelsutveckling. Behandlingen baseras på patientens egna immunceller som programmeras i en tillverkningsenhet till tolerogena celler specifika för ett givet antigen. Dessa celler ges sedan tillbaka till patienten för att uppnå antigenspecifik tolerans. Produktionen är av strategisk vikt för Idogen och i takt med att nya indikationer tillkommer ökar vikten av att vi har full kontroll på hela processen, den är dessutom kostnadsneutral i jämförelse med outsourcing. Samtidigt behåller vi den kompetens och kapacitet vi bygger upp för kommande kliniska studier.

Vi har bakom oss ett framgångsrikt år, både avseende finansiering och utvecklingen av vår behandlingsmetod. Det gör att vi ser med tillförsikt på den kommande resan mot kliniska studier. Vi väntar oss också inom kort ett godkännande från USA när det gäller ett av våra patent, vilket gör att vår patentportfölj blir ännu starkare. Avslutningsvis är vi som arbetar med Idogens vision entusiastiska inför framgångarna och möjligheten att kunna erbjuda en ny unik behandlingsmetod till patienter med stora medicinska behov.

Se delårsrapport

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Idogens investerarträffar i oktober-november-december 2017

Aktiedagen i Stockholm den 17 oktober

Tid: Tisdagen den 17 oktober 2017, kl. 15:00-15.30.

Plats: Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm.

Arrangör: Aktiespararna

Programmet kommer att websändas live via aktiespararna.se. För mer information och anmälan, besök:  

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-17-oktober 

Sedermeradagen i Göteborg den 18 oktober

Tid: Onsdagen den 18 oktober 2017, kl 07:30-13:30

Plats: Elite Park Avenue Hotel Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Arrangör: Sedermera Fondkommission

För mer information och anmälan, besök:

http://www.sedermeradagen.se/goeteborg-18-oktober-2017 

Life Science Seminar i Stockholm den 24 november

Tid: Fredagen den 24 november 2017, kl 10:00-16:00

Plats: Haymarket, Hötorget 13-15, Stockholm

Arrangör: Redeye

För mer information och anmälan, besök:

https://www.redeye.se/events#/event/544525 

Feminvest i Stockholm den 11 december

Tid: Måndagen den 11 december 2017, kl 17:30-19:30

Plats: Nordnet bank AB, Gustavslundsvägen 141, Bromma 

Arrangör: Feminvest

Mer information kommer närmare evenemanget på Idogens hemsida.

Bifogat dokument

BioStock publicerar uppdaterad analys av Idogen

Utdrag från Biostocks analys:

Idogens nuvarande börsvärde runt 100 miljoner kronor kan ses som konservativt givet att bolaget har tagit in 42,5 miljoner kronor i en nyemission, att bolaget var den enda mottagaren av bidraget på 27,6 miljoner kronor från Horizon 2020, samt att Idogen även är en av mottagarna av de 48 MSEK i Vinnovas investering. Allt detta utöver bolagets redan befintliga likvida medel.”

Läs hela analysuppdateringen här: https://www.biostock.se/2017/09/analysuppdatering-idogen-avancerar-med-starkta-finanser-och-aggressiv-utvecklingsplan/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök http://www.idogen.com.

Bifogat dokument

Idogens investerarträffar i september-oktober 2017

Investordagen i Köpenhamn, 19 september

Tid: Tisdagen den 19 september 2017, kl. 18:15-18:45.

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Blvd. 70, København.

Arrangör: Dansk Aktionærforening

För mer information samt anmälan, besök http://www.investordagen.dk/.

Aktiedagen i Göteborg den 25 september

Tid: Måndagen den 25 september 2017, kl. 19:00-19:30.

Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg.

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg. Aktiedagen i Göteborg kommer även att sändas live via http://www.aktiespararna.se.

Aktiedagen i Malmö den 27 september

Tid: Onsdagen den 27 september 2017, kl. 16:30-17:00.

Plats: Kockum Fritid, Hörsalen, Västra Varvsgatan 8, Malmö.

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-0. Aktiedagen i Stockholm kommer även att sändas live via http://www.aktiespararna.se.

Aktiedagen i Stockholm den 17 oktober

Tid: Tisdagen den 17 oktober 2017, kl. 15:00-15.30.

Plats: Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm.

Arrangör: Aktiespararna

För mer information och anmälan, besök:

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter

Bifogat dokument

Delårsrapport Januari – Juni 2017

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (12).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 662 KSEK (-3 466).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,35).

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 939 KSEK (-6 106).
 •  Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,65 SEK (-0,62).
 •  Soliditeten uppgick till 49 % (84).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Hyresavtal tecknades med Medicon Village för att i egen regi tillverka bolagets tolerogena vaccin för kommande kliniska studier.
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseordförande Agneta Edberg och styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom, samt att utse Christina Herder och Karin Hoogendoorn till nya styrelseledamöter.
 • Bolaget har beslutat att organtransplantation blir nästa terapiområde att utveckla parallellt med det första, hemofili A. Utvecklingsarbetet med tolerogent vaccin för njurtransplantation drivs med avsikt att initiera den första kliniska studien 2019.
 • I stark konkurrens beviljades Idogen 2,9 MEUR (drygt 27 MSEK) i anslag från EU Horizon 2020. Projektbidragets mål är att genomföra prekliniska säkerhetsstudier, skapa en egen produktionskapacitet för tillverkning av tolerogent vaccin för kliniska studier, samt genomföra den första fas I/IIa-studien inom hemofili A.
 • Idogen har genomfört en företrädesemission som tillför bolaget cirka 42,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Syftet med denna finansiering, inklusive de framtida teckningsoptionerna, samt forskningsbidraget på drygt 27 MSEK från EU, är att kunna genomföra och presentera data från två kliniska fas I/II-studier. Emissionen har registrerats i juli månad.
 • För att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel har Vinnova beviljat ett mångmiljonanslag under sex år till Cell- och genterapiprojektet CAMP – Centre for Advanced Medical Products. Idogen är partner i CAMP tillsammans med bland andra AstraZeneca, GE Healthcare, Pfizer samt Sveriges samtliga universitet och flera sjukvårdsregioner och forskningsinstitutioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Idogens nyemission registrerades i juli. I samband med den genomförda företrädesemissionen tecknade Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK och flaggade därmed upp sitt ägande i bolaget till 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet.

VD har ordet

Idogen drivs av visionen att kunna behandla svårt sjuka patienter med en helt ny och unik vaccinteknologi. Den här typen av vacciner, som vi kallar tolerogena vacciner, fungerar enkelt uttryckt tvärt om mot vanliga vacciner och omprogrammerar vårt immunförsvar så att det tolererar t.ex. ett transplanterat organ eller ett viktigt proteinbaserat läkemedel som patienten reagerat på. Våra vacciner baseras på att vissa celler från patienten behandlas utanför kroppen för att därefter ges tillbaka till patienten i ett fåtal injektioner. Terapi baserad på celler är ett nytt och mycket attraktivt område som beräknas växa starkt de kommande åren. Enligt läkemedelsanalytiker beräknas tillväxten bli 23 % per år de kommande 4 åren.

Vårt första terapiområde är patienter med hemofili A (blödarsjuka) som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Under senaste kvartalet beslutade vi, stärkta av våra framgångar i utvecklingsarbetet, att parallellt även påbörja utvecklingen av vårt nästa terapiområde; organtransplantation och mer specifikt njurtransplantation. Målsättningen är här att kunna reducera eller helt undvika den livslånga behandlingen som idag krävs för att trycka ned immunförsvaret och därmed förhindra organavstötning. En behandling som i sig leder till ökade risker för bland annat allvarliga infektioner och cancer.

Vi har under kvartalet stärkt bolaget inom flera områden inför framtiden. Det har gjorts förändringar i styrelsen som nu står mer oberoende och som med våra nya ledamöter Christina Herder och Karin Hoogendoorn fått stärkt kompetens inom läkemedelsutveckling och cellterapi. Vidare har vi beslutat att tillverka vårt tolerogena vaccin för de kommande kliniska studierna i egen regi. Idogen är också en av de pådrivande krafterna i cell- och genterapiprojektet CAMP, som beviljats finansiering från Vinnova och som syftar till att stärka Sverige inom cell- och genterapi. Sammantaget befinner sig Idogen i en stark position för att framgångsrikt kunna utveckla vad vi hoppas skall bli världens första tolerogena vaccin.

Den offensiva utvecklingsplanen som vi följer är väl finansierad för den närmsta framtiden. Under kvartalet beviljades vi ett anslag om drygt 27 miljoner kronor (2,9 M euro) över tre år från EUs ramprogram Horizon 2020. Detta i stark konkurrens då villkoren för dessa anslag är attraktiva. Det här är ett viktigt erkännande från EU om att det vi arbetar med är angeläget, men det är också ett viktigt bidrag till finansieringen av vår utvecklingsplan. Under kvartalet genomförde vi även framgångsrikt en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 42,5 miljoner kronor. I villkoren för emissionen ingick två teckningsoptioner, TO2 och TO3 som blir aktuella 2018 respektive 2019. Vi valde detta upplägg för att möjliggöra för aktieägare att, om man önskar, vara med på vår spännande resa fram till en punkt då vi räknar med att kunna presentera resultat från kliniska studier inom båda våra pågående terapiområden.

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt kvartal och vi ser positivt på den närmsta framtiden med ett väl rustat företag och en god kassa.

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

Bifogat dokument