Bokslutskommuniké 1 Januari – 31 December 2017

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -7 289 (-4 255) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -7 315 -4 255) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 250 (-3 035) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,35 (-0,36) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,36) kr
 •  Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)
 •  Denna rapport för fjärde kvartalet /bokslutskommunikén upprättas enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Rapporten upprättas enligt IAS 34 med beaktande av det undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2. Bolaget ingår inte i någon koncern, varför rapportering enligt IFRS-redovisning inte blir tillämplig. Övergången till redovisning enligt RFR 2 har inte haft någon effekt på balansräkningen vid ingången av 2016 eller på jämförande perioder.

HELÅRSPERIODEN (1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (53) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -21 299 (-12 583) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -21 322 (-12 599) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 906 (-11 407) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,32 (-1,22) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,88 (-1,03) kr.
 •  Soliditeten uppgick till 90% (90%).
 •  Kassa och bank uppgick till 36,9 MSEK vid periodens slut. Utöver detta finns beviljade bidrag om cirka 28 MSEK som kommer att utbetalas under de kommande tre åren. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Anpassningen av Idogens produktionslokaler färdigställdes planenligt under november och lokalerna uppfyller kraven för renrum.
 • I december beviljades ett patent i USA som täcker Idogens teknologi för tolerogen cellterapi. Det nya USA-patentet ger bolagets teknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad.
 • Idogen hade en kassa om 36,9 mkr per slutet av året. Omedelbart efter årsskiftet betalade EU ut den första delen av bidraget om 1,2 miljoner euro. Därmed hade Idogen en kassa vid årets början om 49 mkr. Under de kommande 30 månaderna kommer ytterligare 1,7 miljoner euro att utbetalas.

Vd har ordet

Idogen utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Under 2017 har vi fått flera tydliga kvitton på innovationshöjden i vår teknologiplattform – i hård konkurrens erhöll vi forskningsbidrag från EU om totalt 2,9 miljoner euro, och nya patent beviljades i USA, Europa och Japan.

I januari beviljades särläkemedelsstatus i EU för vårt längst framskridna projekt IDO 8, vilket syftar till att återställa effekten av faktor VIII-preparat hos patienter med blödarsjuka. Särläkemedelsstatus innebär en rad fördelar, såsom mindre omfattande kliniska studier, utökat stöd från registreringsmyndigheter och förlängd marknadsexklusivitet. Vi har dessutom sedan tidigare erhållit värdefullt vetenskapligt stöd från Läkemedelsverket kring utformningen av en första klinisk studie, vilken vi räknar med att initiera i slutet av 2018.

Baserat på framstegen i utvecklingen av vårt unika cellterapikoncept och de positiva prekliniska resultat som genererats för IDO 8, beslutade vi i maj att bredda vår projektportfölj genom att starta utvecklingen av projektet IDO T för att förhindra bortstötning av transplanterade njurar. Målsättningen är att lära immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet, för att minska behovet av dagens ofta livslånga behandling med läkemedel som hämmar immunförsvarets aktivitet. Utvecklingsarbetet drivs med avsikt att initiera en klinisk fas I/IIa-studie under 2019.

I april säkrade vi tillgång till anpassade renrum för att i egen regi producera våra cellterapi-produkter i enlighet med gällande regelverk för läkemedel. Härigenom får vi kontroll över samtliga steg i produktionsprocessen och kan kapa ledtiderna inför kommande kliniska studier. Vi förväntar oss en myndighetscertifiering av produktions-anläggningen under 2018.

Precis som i andra forskningsintensiva företag som utvecklar nya terapier krävs betydande investeringar innan Idogen kan få intäkter från licensavtal eller egen försäljning. Det betydande forskningsbidrag vi i maj beviljades från EU-programmet HORIZON 2020, har i kombination med den framgångsrika nyemission som genomfördes i juni, bidragit till att vi har finansiella resurser för att driva såväl IDO 8 som IDO T framåt med hög hastighet.

Intresset för cellterapi ökar alltmer som nytt behandlingsalternativ. En indikation på det är Takedas nyligen tillkännagivna avsikt att förvärva cellterapibolaget TiGenix till ett totalt avtalsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Vår affärsidé är att ingå kommersiella avtal baserat på resultaten från de kliniska studierna i våra respektive projekt, och under slutet av 2018 räknar vi alltså med att initiera den första kliniska studien med IDO 8. Det kommer bli ett transformerande steg i bolagets utveckling.

Lars Hedbys

Verkställande direktör

Bifogad fil

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018.

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. Idogen förväntas starta den första kliniska prövningen i patienter med blödarsjuka under slutet av 2018. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Idogens investerarträffar i januari-mars 2018

Under januari till mars 2018 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan.


Årsmöte och Aktieträff i Rättvik, 17 januari

Tid: Onsdagen den 17 januari 2018, kl 19:00-21:00

Plats: Kyrkvägen 2, Rättvik

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/arsmote-aktietraff_Rattvik


Aktiedagen i Lund, 30 januari

Tid: Tisdagen den 30 januari 2018, kl 14:30-15:00

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-30-januari


Biotech and Money World congress i London, 5-6 februari

Tid: Måndag-tisdag den 5-6 februari 2018, klockslag meddelas senare

Plats: 200 Aldersgate, St. Pauls, London

För mer information samt anmälan, besök: http://www.biotechandmoney.com/world-congress


Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm
, 21 februari

Tid: Onsdagen den 21 februari 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm

Arrangör: Financial Hearings, Börsveckan och Placera

För mer information samt anmälan, besök: https://financialhearings.com/


Aktiedagen i Stockholm, 5 mars

Tid: Tisdagen den 5 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se


Lifesciencedagen
i Göteborg, 7 mars

Tid: Torsdagen den 7 mars 2018, kl 11:45

Plats: Wallenberg Conference Centre, Medicinaregatan 20 A, på Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Arrangör: InWest corporate finance och Finwire

För mer information samt anmälan, besök: http://www.lifesciencedagen.se/


Aktiedagen i Jönköping, 13 mars

Tid: Tisdagen den 13 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Högskolan, Gjuterigatan 5, Högskoleområdet, Hus A, Jönköping

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se


Aktiekväll i Helsingborg, 26 mars

Tid: Måndagen den 26 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Takeda avser att förvärva cellterapibolaget TiGenix

Den 5 januari tillkännagav Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) sin avsikt att förvärva TiGenix NV (“TiGenix”), ett läkemedelsföretag med fokus på utveckling av nya stamcellsterapier. Det totala värdet av affären uppgår till ca 520 miljoner Euro.

”Det här är en mycket viktig affär som visar på det stora och ökande intresset för företag som i likhet med Idogen utvecklar cellterapier”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.

De fullständiga pressmeddelandena från respektive bolag finns tillgängliga här:

Takeda  

TiGenix 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Idogen ABs största ägare och delar av ledningen utökar sitt innehav i bolaget

HCN Group AB, Idogen ABs (”Idogen”) enskilt största aktieägare, styrelsens ordförande Agneta Edberg och företagets CFO Ingvar Karlsson har ökat sitt innehav i bolaget.

HCN Group AB meddelar att de utökar sitt innehav i Idogen med 21 300 aktier. HCN Group AB är Idogens enskilt största ägare och innehar därmed totalt 2 274 234 aktier, motsvarande ca 11 % ägande.

Därutöver har styrelsens ordförande Agneta Edberg köpt 1 500 aktier, 2 000 TO2 samt 1 000 TO3 och Idogens CFO Ingvar Karlsson har köpt 2 891 aktier, 3 391 TO2 samt 3 391 TO3.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Information angående lock up-åtagande

I samband med Idogens företrädesemission i juni 2017 ingicks ett lock up-åtagande med ett antal ägare samt styrelse och ledning. I samband med genomgång av aktieägandet har bolaget funnit att Tipajumanica AB av misstag har överskridit gränsen för försäljning i enlighet med lock up-avtalet.

Avtalet innebär att försäljning av maximalt 25% av de innehavda aktierna får ske före sex månader från emissionens sista teckningsdag. Tipajumanica AB som vid lock up-avtalets ingående ägde 5,3 % av Idogen AB, har sålt cirka 46% av sitt innehav eller cirka 350 000 aktier till dags dato. Idogen har stämt av detta med Tipajumanica samt kontaktat Redeye som hanterar lock up-avtalet.

Idogen har kommit överens med Tipajumanica om att Tipajumanica, för att den ursprungliga intentionen med avtalet skall fullgöras, förlänger sin lock up på hela innehavet till den 31 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Agneta Edberg, styrelsens ordförande, Idogen AB
Tel: 0705 55 75 18
E-post: edberg.agneta
@gmail.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har beviljat ett patent som täcker bolagets teknologi för tolerogen immunterapi. Denna teknologi utgör grunden i de nya behandlingar som utvecklas av Idogen för att undvika att kroppens immunförsvar inaktiverar dagens standardläkemedel mot blödarsjuka, respektive orsakar bortstötning av transplanterade organ. Patent inom samma patentfamilj har tidigare beviljats i Japan och Europa. Det nya USA-patentet ger Idogens immunterapiteknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad och stärker bolagets patentportfölj markant.

Det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdade i mars 2017 en ”Notice of Allowance” och har nu meddelat att de formellt beviljat ett patent, US 9,839,674, baserat på Idogens ansökan nr 14/553,098. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och täcker användningen av bolagets immunteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar samt tolerans av transplanterade organ. Patentet är giltigt till den 20 december 2031. En relaterad patentansökan är under handläggning i Kanada. Det godkända patentet kompletterar de godkända japanska och europeiska patenten i denna familj och ett tidigare europeiskt patent i Idogens första patentfamilj som godkändes i december 2013. 

Det nu beviljade patentet ger ett starkt immaterialrättsligt skydd på världens största läkemedelsmarknad och ökar därmed signifikant den kommersiella potentialen för våra innovativa tolerogena immunterapier”, kommenterar Idogens vd, Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017. 

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO)

I samband med Idogens nyemission i juni 2017 utgavs två serier av teckningsoptioner (TO2 och TO3). Dessa är noterade på Aktietorget och kan normalt handlas via olika värdepappersinstitut och banker. Eftersom en del av dessa inte lagt upp TO2 och TO3 i sina datasystem, kan det krävas kontakt med kundtjänst hos respektive institut eller bank för att köpa eller sälja teckningsoptionerna. Under våren 2018 kommer Idogen att medverka vid ett flertal informationsmöten samt sända ut skriftlig information riktad till innehavare av teckningsoptioner.

 

Villkor för TO2 i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att kunna ske under perioden 3 18 maj 2018.

Villkor för TO3 i sammandrag 

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari ‒ 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att kunna sek under perioden 19 mars ‒ 1 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

 

 

 

Taggar:

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att anpassningen av bolagets produktionslokaler har slutförts och att lokalerna nu uppfyller myndigheternas krav för renrum. Bolaget följer tidsplanen och har startat arbetet med kvalitetssäkring för att få tillverkningstillstånd för cellterapiprodukter till kliniska studier. Idogen utvecklar nya behandlingar för att undvika att kroppens immunförsvar inaktiverar dagens standardläkemedel mot blödarsjuka, respektive orsakar bortstötning av transplanterade organ.

Idogen meddelade i april 2017 att bolaget ingått avtal med Medicon Village AB om hyra av lokaler för renrumsarbete och produktion, utformade i enlighet med gällande regelverk för läkemedel (GMP, Good Manufacturing Practice) i syfte att producera bolagets cellterapiprodukter för kommande kliniska studier. Anpassningen av produktionslokalerna för Idogens behov har nu färdigställts planenligt och genomförda tester har visat att lokalen uppfyller myndigheternas krav på renrum. Arbetet med implementering av kvalitetssystem pågår sedan en tid och nästa steg är att utrustning och tillverkningsprocedur kvalitetssäkras för att erhålla tillverkningstillstånd från Läkemedelsverket.

”Den ombyggnad Medicon Village AB genomfört åt oss är nu färdigställd och testerna har visat att renrumskraven uppfylls. Idogen tar nu över renrummen och installerar produktionsutrustningen. Nästa steg är att kvalitetssäkra den installerade utrustningen och tillverkningsprocessen för att erhålla tillverkningstillstånd inför de kliniska studierna”, kommenterar CTO Dennis Henriksen.

Det är mycket glädjande att produktionslokalerna nu planenligt anpassats för vår tillverkning. Det är ett viktigt steg i det pågående arbetet med att färdigställa produktionskapaciteten inför den kliniska studie med blödarsjuka patienter som förväntas initieras under nästa år”, kommenterar VD Lars Hedbys.

For additional information, please contact:

Lars Hedbys, CEO

Tel: 46 – 46 – 275 63 30

E-mail: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Valberedning utsedd i Idogen AB

Vid Idogen AB:s (”Idogen”) årsstämma den 17 maj 2017 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 september 2017 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna.

Valberedningen, bestående av Cecilia Hollerup (representerar HCN group), Rolf Ehrnström (representerar Ventac Holdings (Cyprus) Ltd) och Leif G. Salford, har samlats. Cecilia Hollerup har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2018 har inletts. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:

a)       förslag till ordförande vid årsstämman;

b)       förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)       förslag till arvode till revisorer;

e)       förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)        förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Cecilia Hollerup på e-post: cecilia.hollerup@holleruppartners.se eller mobiltelefon: 0708-293336 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Delårsrapport Januari-September 2017

 

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (0).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 068 KSEK (-2 238).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,23).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 131 KSEK (-8 344).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,96 SEK (-0,85).
 • Kassan uppgick till 47,9 MSEK vid periodens slut. Utöver detta finns beviljade bidrag om cirka 27 MSEK som kommer att utbetalas under de kommande tre åren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 •  Idogens nyemission registrerades i juli och tillförde Idogen netto 42,6 MSEK.
 •  I samband med den genomförda företrädesemissionen tecknade Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK och flaggade därmed upp sitt ägande i bolaget till 10,8 procent av rösterna och aktiekapitalet.
 •  Den oberoende analystjänsten SvD Börsplus publicerade en analys av Idogen den 17 augusti 2017 och BioStock har också under perioden (den 12 september 2017) publicerat en uppdatering av sin analys av Idogen. 
 •  Idogen presenterade vid investerarträff hos Redeye i Stockholm 6 september, vid Investordagen i Köpenhamn den 19 september, Aktiedagen i Göteborg den 25 september och Aktiedagen i Malmö den 27 september. 

 

VD har ordet

Idogen utvecklar en helt ny form av immunterapi som syftar till att skapa långvarig immunologisk tolerans för behandling av svårt sjuka patienter. Patienten får ett fåtal behandlingar som omprogrammerar immunsystemet. Effekten förväntas kvarstå under lång tid, i bästa fall flera år. Effekten och behandlingen påminner i vissa avseenden om en vaccinering men effekten är motsatt till klassiska vaccin. I stället för att aktivera immunsystemet mot ett givet antigen skapar vi tolerans för ett antigen. Genom att variera antigen har vi en teknologi som kan användas inom ett flertal områden där man vill uppnå immunologisk tolerans. Viktiga sjukdomsområden är förhindrandet av avstötning efter transplantation av organ, behandling av antikroppar mot biologiska läkemedel samt autoimmuna sjukdomar. Vår första behandling riktar sig till de patienter som har blödarsjuka (hemofili A) och har drabbats av immunreaktion mot den biologiska behandling som hjälper blodet att koagulera. Nyligen beslutade vi att parallellt med denna första produkt, även utveckla en immunterapi för att förhindra avstötning av organ vid njurtransplantation.

Under det tredje kvartalet i år registrerades vår företrädesemission som framgångsrikt genomförts under tidig sommar. I samband med emissionen stärkte vår störste ägare, HCN Group, sin position till över 10% av aktiekapitalet och rösterna. Emissionen tillsammans med det anslag vi fick från EU under våren har gjort att vi nu har en stark kassa. Med anslaget inräknat motsvarar det drygt 75 miljoner kronor. Det gör att vi kan driva båda våra utvecklingsprojekt inom hemofili A och njurtransplantation framåt med högsta hastighet.

I utvecklingsarbetet utgör färdigställandet av vår produktionsanläggning en viktig komponent. Vi kommer att producera vår terapi för de kommande kliniska studierna i egen regi. Vår behandling skiljer sig i många avseenden från traditionell läkemedelsutveckling. Behandlingen baseras på patientens egna immunceller som programmeras i en tillverkningsenhet till tolerogena celler specifika för ett givet antigen. Dessa celler ges sedan tillbaka till patienten för att uppnå antigenspecifik tolerans. Produktionen är av strategisk vikt för Idogen och i takt med att nya indikationer tillkommer ökar vikten av att vi har full kontroll på hela processen, den är dessutom kostnadsneutral i jämförelse med outsourcing. Samtidigt behåller vi den kompetens och kapacitet vi bygger upp för kommande kliniska studier.

Vi har bakom oss ett framgångsrikt år, både avseende finansiering och utvecklingen av vår behandlingsmetod. Det gör att vi ser med tillförsikt på den kommande resan mot kliniska studier. Vi väntar oss också inom kort ett godkännande från USA när det gäller ett av våra patent, vilket gör att vår patentportfölj blir ännu starkare. Avslutningsvis är vi som arbetar med Idogens vision entusiastiska inför framgångarna och möjligheten att kunna erbjuda en ny unik behandlingsmetod till patienter med stora medicinska behov.

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar: